TERTIALRAPPORT

PR. 1. mai 2008

ROLLAG KOMMUNE

 

INNHOLD:                                                                                                  

Oppsummering. 3

 

Sammendrag driftsregnskapet: 4

 

Totalt for alle etatene. 7

Fellestjenesten. 8

Helse. 10

Pleie og omsorg. 11

Sosial og barnevern. 14

Veggli skole. 17

Rollag skole. 20

Veggli barnehage. 23

Rollag barnehage. 25

Idrettsskolen. 27

Plan og utvikling. 30

 

Investeringsprosjekter, status 30.04.2008: 33

 

Verbalpunkt 35

 

Fravær 37

 

Finans. 38

 

Oppsummering

 

Driftsregnskap

Pr 1 tertial har vi negativt avvik i driftsregnskapet. Kommentarene til avvikene viser likevel at det er god budsjettkontroll og at driften vil holdes innen bevilget rammer. Det er likevel viktig å merke seg at det er til dels store utfordringer i utviklingen av økt behov innen barnevern.

 

Ser vi på vurdert avvik 31.12.2008 må vi redusere enhetenes rammer med 408.000 kroner for at budsjettet skal være i balanse. Det legges fram forslag til korrigering av enhetenes driftsrammer og andre nødvendige reguleringer for at budsjettet skal være realistisk og gå i balanse for 2008.

 

Kommunens skatteanslag var i tråd med framlagt forslag til statsbudsjett for 2008. I februar 2008 fikk vi nye prognoser som tar utgangspunkt i faktisk skatteinngang for 2007. Siden resultatet for 2007 var lavere enn hva anslaget i forslag til statsbudsjett la til grunn, blir skatteinntektene lavere enn kommunes forutsetninger i vedtatt budsjettet for 2008. Det er tatt høyde for dette avviket og revidert nasjonalbudsjett som ble framlagt nå i mai i vurdert avvik pr 31.12.2008 i denne rapporten. Rammetilskuddet er også korrigert i tråd med forslag til revidert nasjonalbudsjett.

 

Revidert nasjonalbudsjett

Skatteinntektene anslås i revidert nasjonalbudsjett å bli 1,1 milliard kroner høyere enn tidligere anslått samtidig som anslått kostnadsvekst er oppjustert fra 4,2 til 4,8 %. Økningen skyldes bl.a. høyere lønnsvekst enn hva som ble lagt til grunn i fjor høst.

 

Forslag til budsjettreguleringer

I tråd med prognose pr. 31.12 2008 foreslås følgende budsjettkorrigeringer:

 

Veggli skole

Assistentbruk

-150 000

Pleie og omsorg

Vakant 50% stilling Dagsenteret

-100 000

Plan og utvikling

Vedlikehold drift

-158 000

Fellestjenesten

Vakant stilling

-200 000

 

Skoleskyss - økning

200 000

 

Reduserte skatteinntekter

2 283 000

 

Økt rammetilskudd

-1 395 000

 

Redusert eiendomsskatt

500 000

 

Økt momskompensasjon

-750 000

 

Økte utgifter vedr lønnsoppgjør

800 000

 

Økt inntektsføring premieavvik KLP

-150 000

 

Økte inntekter konsesjonskraft

-300 000

 

Bruk av tidligere avsatte midler (disp.fond)

-580 000

 

 

0

 

Fravær

Totalt sykefravær de 4 første månedene i år er redusert fra 8,08 til 6,2 % sammenliknet med de samme månedene i 2007. Reduksjonen gjelder både korttids og langtidsfravær. Ved utgangen av 2007 var sykefraværet 9,09 %. Nedgangen 1. tertial 2008 er en svært gledelig utvikling.

 


        

Sammendrag driftsregnskapet:

 

 

Budsjett

Periodisert bud.

Regnskap

Avvik

Prognose

Kommentarer:

 

2008

30.4.

30.4.

30.4.

avvik 31.12.

 

Netto drift enhetene:

69 896 871

24 077 424

24 278 672

-368 000

408 000

1.

Skatteinntekter

-32 027 000

-11 850 000

-10 973 000

-877 000

-2 283 000

2.

Rammetilskudd

-35 790 000

-14 316 000

-14 916 352

600 352

1 395 000

3.

Eiendomsskatt

-6 200 000

-3 100 000

-2 847 764

-252 237

-500 000

4.

Andre generelle statstilskudd

-1 290 000

-35 000

-28 750

-6 250

0

Kompensasjonstilskudd utbygging pleie og omsorg kommer i desember.

Finansutgifter/inntekter

4 600 000

1 550 000

1 624 903

-74 903

0

 

Netto bruk/avsetning av fond

-164 871

0

0

0

0

Avsetning i desember

Andre overføringer (interne)

-363 000

0

0

0

0

Overføring i desember

Momskompensasjon av investeringer

0

0

-274 000

274 000

750 000

5.

Lønnsoppgjør 2008

2 100 000

0

0

0

-800 000

6.

Reguleringspremie KLP 2008

2 888 000

0

0

0

0

 

Premieavvik / amortisering

-1 350 000

0

0

0

150 000

Inntektsføres i desember

Kraftomsetning

-2 300 000

-1 200 000

-1 257 094

57 094

300 000

Fast avtale med Rollag everk for 2008

Bruk av tidligere avsetninger

 

 

 

 

580 000

7.

 

-69 896 871

-28 951 000

-28 672 057

-278 943

-408 000

 

 

0

-4 873 576

-4 393 385

-646 943

0

 

 

 

 

1.      Drift etatene – netto rammer

Netto ramme drift enhetene er negativ med 368.000 kroner. Enhetenes kommentarer til avvikene viser likevel at det er god budsjettkontroll og at driften vil holdes innen bevilget rammer.

 

Ser vi på prognosen pr 31.12 må vi spare inn 408.000 kroner i driften for å gå i balanse. Dette har sammenheng med at en del andre forutsetninger har endret seg etter at kommunens årsbudsjett for 2008 ble vedtatt. Dette gjelder spesielt skatteanslag, rammetilskudd, eiendomsskatt og lønnsoppgjøret. Det foreslås følgende budsjettjusteringer i driften i tilegg til de som framkommer i rubrikken for prognose avvik 31.12:

 

Veggli skole

Assistentbruk

-150 000

Pleie og omsorg

Vakant 50% stilling Dagsenteret

-100 000

Plan og utvikling

Vedlikehold drift

-158 000

Fellestjenesten

Vakant stilling

-200 000

 

Skoleskyss - økning

200 000

 

 

-408 000

 

 

2.      Skatteinntekter

Skatteinngangen pr 30. april er 3,96 % høyere enn samme tidspunkt i fjor. Kommunens opprinnelig budsjettanslag er 11,4 % høyere enn hva som ble faktisk skatteinngang for 2007. Da budsjettet for 2008 ble vedtatt var ikke endelig skatteingang for 2007 kjent og vi ser av tabellen under at skatteinngangen for 2007 ble betraktelig lavere enn for 2006.

 

I revidert nasjonalbudsjett er forventet økning i skatteinngang korrigert til 4% for landet og 3,5% for Rollag kommune. Dette er i god overensstemmelse med kommunens skatteinngang pr 30.4. og det foreslås at skatteinngangen for Rollag korrigeres med 2,2 millioner kroner i tråd med revidert nasjonalbudsjett. Prognosen på skatteinngangen pr 31.12. er derfor satt til minus 2,2 millioner kroner.

 

Skatteinngang pr 30.04.2008:

 

MAI

 

 

 

 

 

 

Differanse

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2007/2008

Forskuddstrekk/forskuddsskatt og naturressursskatt 1. mai

8 632

8 790

10 056

9 829

10 555

10 973

3,96 %

Andel av skatt totalt i året

34 %

35 %

37 %

32 %

37 %

37 %

 

 

 

 

 

 

 

Rev budsjett

 

Totalt i året

 

 

 

 

 

2008

 

Sum forskuddstrekk/skatt

25 283

24 844

27 352

30 947

28 743

29 744

3,48 %

 

 

 

3.      Rammetilskudd

Jfr KS’s prognosemodellen som er utarbeidet etter forslag til revidert nasjonalbudsjett vil kommunens rammetilskudd økes med nærmere 1,4 millioner kroner. Bakgrunnen er den store reduksjonen i skatteinngang som kompenseres gjennom økt inntektsutjevning.

 

4.      Eiendomsskatt

Utskrevet eiendomsskatt 2008 tilsier at den totalt på årsbasis vil bli 0,5 millioner lavere enn budsjettert for 2008.

 

5.      Kompensasjons mva av investeringer

Investeringsnivået i 2008 vil gi momskompensasjon på 0,75 millioner kroner mens det var budsjettert med 0 kroner.

 

6.      Lønnsoppgjør

Foreløpige beregninger viser at kommunen må avsette mer midler til årets lønnsoppgjør. Det ser pr i dag ut til at det vil ligge på ca 6-7% i kommunesektoren og det anbefales at det avsettes ytterligere 800.000 kroner i tillegg til 2,1 millioner kroner som er avsatt i budsjettet.

 

7.      Bruk av tidligere avsetninger

Det forutsettes bruk av tidligere avsetninger (disposisjonsfond) på 580.000 kroner.

 

 

 

I tabellene som følger brukes følgende kolonner:

 

Budsjett hele året

Sum vedtatt budsjett for 2008

Budsjett hittil i år

Periodisert budsjett. Kan ha noe avvik da det kan variere noe fra år til år hvilken mnd utgiftene belastes i regnskapet. Lønn skal være bra periodisert. Lønn må sees i sammenheng med 071 refusjon folketrygden.

Regnskap hittil i år

Regnskap pr. 30. april 2008

Avvik i kr hittil i år

Avvik mellom periodisert budsjett og regnskap pr. 30. april 2008

 


 


Totalt for alle etatene

 

Økonomi

 

Overordnet adm nivå

Årsbudsjett

Avvik hiå (kr)

HELSE - Helse

2 178

22

IDR - Idrettsskolen

0

-382

KIR - Rollag kirkelig fellesråd

1 474

-13

PRO - Pleie og omsorg

27 136

392

RBH - Rollag barnehage

702

18

RSK - Rollag skole

4 965

235

SOB - Sosial og barnevern

2 832

31

SOF - Stabs- og fellesfunksjoner

12 136

-216

TEK - Teknisk

5 833

-756

VBH - Veggli barnehage

759

132

VSK - Veggli skole

11 933

169

 

Avvikene er kommentert av enhetslederne på sidene som følger.

 

 

 

 

 

 

 


 

Fellestjenesten

 

Økonomi

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

5 512 850

2 004 472

1 954 908

49 564

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

6 475 151

2 247 538

2 489 177

-241 639

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

2 079 000

107 394

117 480

-10 086

04

Overføringer

2 774 400

907 198

795 758

111 440

4999

Sum driftsutgifter

16 841 401

5 266 603

5 357 324

-90 721

06

Salgsinntekter

-632 000

-153 605

-87 431

-66 175

07

Refusjoner

-4 078 500

-1 161 369

-1 145 103

-16 265

08

Overføringer

-304 500

-186 476

-144 500

-41 976

8999

Sum driftsinntekter

-5 015 000

-1 501 450

-1 377 034

-124 416

 

 

11 826 401

3 765 153

3 980 290

-215 137

 

Sentral statusvurdering:

Resultatet etter 1. tertial er stort sett tilfredsstillende det viser et avvik på 1,78% som er et overforbruk på kr. 215.137,-. Dette overforbruket er i hovedsak knyttet til to ansvar, IKT viser et overforbruk på 127.000,- og Skoleskyss viser et overforbruk på 110.000,-.
Det er satt i gang en gjennomgang av utgiftene til IKT for å finne ut om budsjetteringen er riktig eller om en tilleggsbevilgning vil bli nødvendig.
På skoleskyss viser den oversikten vi sitter med i dag at det kan bli behov for en tilleggsbevilgning på ca 200.000,- for å dekke opp de økte utgiftene vi har fått her. Det har i flere år vær vanskelig å få en oversikt over kommunens utgifter til skoleskyss og det var først i januar vi fikk beregningen fra Buskerud fylkeskommune om hvor stor andel av skyssutgiftene som falt på kommunen.

Det er regnet med å spare inn 200.000 på lønnsbudsjettet ved å la en stilling stå i vakanse ut året. Dersom denne besparelsen trekkes inn er det behov for tilleggsbevilgning på 200.000,- til skoleskyss.

 

 

Arbeidsprogram 2008:

 

 

Kommentarer 30.4.2008

Revidering av delegasjonsreglement

Første halvår

Ikke startet, tas til høsten

Opplæring/innføring nye politikere

Hele året

Det er gjennomført opplæring i forbindelse med kommunestyremøtene. Opplæringen vil fortsetter til høsten.

Kompetanseutvikling, internt i enheten og i hele kommunen

Hele året

Det i år kun gjennomført oppdateringskurs for enhetens ansatte. De er ikke planlagt lengre kurs/opplæring i år.

Videreutvikling av e-service, døgnåpen forvaltning.

Hele året

Det er gjennomført to samlinger med enhetene for å få mer fokus på innholdet på sidene. Dette arbeidet vil fortsette utover året. Det arbeides med å få oppgradert ePhorte/ kommunens saksbehandlingssystem for å legge bedre til rette for elektroniske søknader.

Interkommunalt samarbeid

Hele året

Det er ikke satt i gang nye prosjekter i år, men en viderefører det som allerede er gang.

Kongsbergregionen, oppfølging/gjennomføring av felles prosjekter

Hele året

Enheten har med ansatte i flere prosjekt, dette er prosjekter innen IKT, skole og innkjøp, dette er prosjekter som er videreført fra 2007.  I tillegg deltar noen i nettverksgrupper.

Utrede muligheter og konsekvenser ved innføring av eiendomsskatt for all eiendom

Annet halvår

Arbeidet er satt i gang, sak i juni møte.

 

Utgi Under Varden

Tre nr. i 2007

Gitt ut to nummer i år, det tredje kommer til høsten.

 

 

Målindikatorer:

 

2006

  2007

2008

1.tertial

Økonomi:

 

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett

0

-3,7

0

-1,78

Medarbeidere:

 

 

 

 

Gjennomsnittlig stillingsstillingsstørrelse per ansatt

0,7

0,64

0,8

0,7

Sykefravær

2,3

1.02

2,0

0,50

Gjennomførte medarbeidersamtaler

100 %

50 %

100%

0

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

 

 

 

 

Søknad på stillinger

30 %

60 %

65%

65%

Samfunn :

 

 

 

 

Brukerundersøkelse: Kommunens nettsider

1

0

1

0

 

 

Helse

 

Økonomi

 

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

2 747 900

999 136

983 180

15 957

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

302 100

100 660

186 228

-85 568

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

1 043 000

128 222

138 916

-10 694

04

Overføringer

57 900

19 292

26 437

-7 145

4999

Sum driftsutgifter

4 150 900

1 247 310

1 334 760

-87 450

06

Salgsinntekter

0

0

-450

450

07

Refusjoner

-522 900

-966

-80 529

79 563

071

Refusjon folketrygden

0

0

-10 125

10 125

08

Overføringer

-1 450 000

-580 000

-599 400

19 400

8999

Sum driftsinntekter

-1 972 900

-580 966

-690 504

109 538

 

 

2 178 000

666 344

644 257

22 088

 

Sentral statusvurdering:

Det er gjort en del innkjøp til innredning av nye kontorer for psykiatritjenesten.
Den totale regnskapsstatus er akseptabel.

 

 

 

 

Pleie og omsorg

 

Økonomi

 

Enhet

Status

Avvik hia

Avvik i %

Hjemmestjenester

Ikke rapportert

 292

4.27

Åpen omsorg

Ikke rapportert

- 103

-1.20

Bygdeheimen

Ikke rapportert

 203

1.74

 

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

26 308 100

9 677 313

9 492 748

184 565

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

2 547 900

873 142

1 200 938

-327 796

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

2 930 000

792 996

913 467

-120 471

04

Overføringer

1 047 500

597 455

688 693

-91 238

4999

Sum driftsutgifter

32 833 500

11 940 907

12 295 846

-354 940

06

Salgsinntekter

-2 160 000

-719 712

-904 915

185 203

07

Refusjoner

-3 437 500

-112 455

-205 620

93 165

071

Refusjon folketrygden

0

0

-486 892

486 892

08

Overføringer

-100 000

-33 320

-15 920

-17 400

8999

Sum driftsinntekter

-5 697 500

-865 487

-1 613 346

747 859

 

 

27 136 000

11 075 420

10 682 500

392 920

 

Sentral statusvurdering:

Status pr. 1 tertial: Enheten har et positivt avvik på kr. 392 000,-.
Fastlønn alle tjenestesteder i balanse. Negativt avvik vikar ved sykdom dekkes av refusjon folketrygd.
Hjemmetjenestene fører elektroniske timelister i Gat, og det er grunn til å påpeke utbetaling overtid kr. 73 000,- hittil i år. En av grunnene til så høyt overtidsforbruk er at 1 av 3 sykepleierstillinger, natt i hjemmesykepleien er besatt av sykepleier, og det må derfor leies inn bakvakter som før.

 

 

Arbeidsprogram 2008:

Tiltak

 

Kommentarer 30.04.2008:

Planarbeid

4 årig handlingsplan for pleie og omsorg, arbeidet videreføres i 2008.

HMS og internkontrollsystem videreføres i 2008.

Under utarbeidelse. Ferdig innen mai 08.

 

Fortløpende forbedring ved behov.

Handlingsplan, planlagte tiltak:

Forebyggende team.

 

Trygghetstelefon.

Utrede nybygg og ombygging.

Forebyggende team er etablert og iverksatt. Gjennomført 12 hjemmebesøk hittil.

Trygghetstelefonen er opprettet.

Ufrivillig deltid

Kartlegge ufrivillig deltid.

Kostnadsberegne stillingsøkninger og vurdere dette i sammenheng med vikarforbruket.

Styringsverktøy, småstillingsmodul i Gat.

Utredes siste halvår 2008.

Interkommunalt samarbeid

Videreutvikle de interkommunale faggruppene.

Implementering av Gat, ressursstyringssystem.

 

 

 

Videreutvikle bruken av Profil.

Arbeidsmøter iht møteplan.

 

Implementering Gat alle tjenestesteder. Noe forsinket pga omlegging server, IT.

 

Systemansvarlig fra hver kommune i Kongsbergregionen samarbeider om videreutviklingen av Profil.

Tjenestebeskrivelser

Utarbeide/evaluere tjenestebeskrivelser i tråd med handlingsplanen.

Under utarbeidelse.

Nye reformer, lovendringer av betydning

Mulig lovbestemt rett til utvidet bruk av BPA (brukerstyrt personlig assistent), høring i 2007.

Ingen endringer foreløpig.

Kompetansehevingstiltak

Nasjonalt kompetansesenter skal gjennomføre et kurs over flere dager med ulike aktuelle tema.

Kurs i august/september 2008.

Merkantil funksjon styrkes med 40 % fast stilling.

I utgangspunktet er stillingen på 40 %. Arbeidsoppgavene har vært som følger: Møtesekretær for Omsorgsutvalget (kontor 2000), forefallende kontorarbeid og arkivering.

I 2007 har det vært en prøveordning med 80 % stilling i henhold til implementering av Profil. Behovet for å opprette denne stillingen fast er stort. Profil er et omfattende system som krever en systemansvarlig. Det er ca. 120 ansatte som er brukere av systemet og som trenger veiledning, opplæring, passordhjelp, tildeling av tilganger og vedlikehold av systemet. Denne oppgaven vil ikke bli tilfredsstillende ivaretatt uten denne ressursøkningen.

Iverksatt fra 01.01.08.

Avvikling av tjenestetilbud pga flytting.

Medfører stillingsreduksjoner dersom kommunen ikke kan tilby andre stillinger.

Tjenesten opphørte fra 01.02.08. Omdisponering av de største stillingene.

Endring i refusjonsordning.

I forslag til statsbudsjett 2008 er det fremmet forslag om endret refusjonsordning særlig ressurskrevende brukere. Hvilke konsekvenser har dette for Rollag kommune?

Ingen tilbakemeldinger foreløpig.

 

 

Målindikatorer:

 

2005

2006

2007

Mål 2008

1. tertial

Økonomi:

 

 

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett

 

 

-1,87

0

1,44

Medarbeidere:

 

 

 

 

 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt

50

50

50

50

50

Sykefravær 

 

8,81

12,01

6

8,94

Gjennomførte medarbeidersamtaler

23

0

40

100

30

Tjeneste:

 

 

 

 

 

Belegg institusjon i %

116,67

108,33

104

100

101

Saksbehandlingstid, dager

 

30

14

14

14

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

 

 

 

 

 

Antall elektroniske skjema

 

2

2

2

2

Antall søknader om pleie og omsorgstjenester, elektronisk:

 

2

1

4

0

Samfunn :

 

 

 

 

 

Brukerundersøkelse

Nei

Ja

Nei

Nei

Nei

Informasjon:

 

 

 

 

 

Antall personalmøter pr. år

4

8

40

50

10

Oppdatert tjenestekatalog

 

Ja

Ja

Ja

Nei

Informasjonsfolder om tjenestene

 

Nei

Nei

Ja

Nei

 

 


 

Sosial og barnevern

Samme rapport som i Flesberg

Økonomi

Art

Art (T)

Budsjett hele året (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

3 781 997

1 322 620

1 492 954

-170 335

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

1 079 390

359 653

242 607

117 046

04

Overføringer

2 379 500

792 849

955 689

-162 839

4999

Sum driftsutgifter

7 240 887

2 475 122

2 691 250

-216 129

05

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

30 000

9 996

0

9 996

5999

Sum finansutgifter

30 000

9 996

0

9 996

07

Refusjoner

-2 872 870

-21 825

-13 558

-8 267

071

Refusjon folketrygden

0

0

-19 576

19 576

8999

Sum driftsinntekter

-2 872 870

-21 825

-33 134

11 309

09

Finansinntekter og finansieringstransaksjoner

-30 000

-9 996

-10 577

581

9999

Sum finansinntekter

-30 000

-9 996

-10 577

581

 

 

4 368 017

2 453 297

2 647 539

-194 242

 

Sentral statusvurdering:

1 tertial rapport for sosial og barnevern viser en negativ budsjett situasjon jfr periodisert budsjett. Avviket på 4,45 % er i hovedsak merutgifter innen barnevernsområdet.

Deler 1 tertial 2008 i følgende hovedområder; Administrasjon, sosialtjenesten og barneverntjenesten.

Administrasjon: Lønn og sosialutgifter er a jour. Utgifter til opplæring/informasjonsformidling har negativt avvik grunnet kurs, NAV opplæring m.m. Leasing kontormaskin har et lite negativt avvik. I periodisert budsjett viser området et stort positivt avvik. Bakgrunn er at utgifter til NAV etablering er lagt inn her, her er det ikke belastet noe på budsjettområdet. Området administrasjon vurderes som a jour samlet sett.

Sosialtjenesten: Fast lønn og sosialtjenester har et negativt avvik på ca kr 70000,-. Her må en se nærmere på årsaken, refusjon folketrygden dekker inn ca 1/3 av negativt avvik. Økonomisk sosialhjelp har et negativt avvik, samlet for begge kommuner, på ca kr 35000,-. Ofte er dette utgifter som varierer. Tjenesten er bekymret for at en allerede pr 1 tertial har negativt avvik. Området følges nøye framover. Når et slikt området samlet sett har et negativt avvik på ca kr 85000,- vurderes det ikke ajour jfr periodisert budsjett.

Barneverntjenesten: Fast lønn og sosiale utgifter har et positivt avvik. Lønn fosterhjem og lønn hjelpetiltak har negativt avvik på ca kr.162000,-. Lønn og sosiale utgifter samlet sett har et negativt avvik på ca kr 100000,-. Bakgrunn er nye plasseringer utenfor hjemmet samt økning i hjelpetiltak. Flere tiltak kommet etter budsjett for 2008 vedtatt. Når utgifter til avlønning øker, vil også utgiftsdekning øke. Her er det et negativt avvik på ca kr. 30000,-. Bidrag til barnevern(institusjon/eksterne tiltak i hjemmet) har et negativt avvik på kr 125000,-. Også her er nye plasseringer årsaken, samt at det er omfattende tiltak satt i ulike hjem. Det positive er at en vurderer tiltakene som effektfulle i fht de mål som er satt for de det gjelder. Det er positivt avvik på andre områder i fht konsulenttjenester, advokatbistand. Når tjenesten er kjent med at det blir Fylkesnemnd saker innen neste tertial rapportering, er budsjett situasjonen bekymringsfull. Pr 1 tertial er det et samlet negativt avvik innen området på ca kr 200000,-. Her bør det vurderes tiltak, budsjett justeringer m.m. da situasjonen innen området har slik negativ avvik pr 1 tertial.
Tjenesteområdet sliter med å følge opp de lovpålagte oppgaver som lovverket setter.

Konklusjonen etter 1 tertial er at avviket i kroner kan virke lite. Det er likevel viktig å være realistisk i fht at de etablert utgiftene i liten grad lar seg styre unna i 2008. Tjenesteområdet har ofte store variabler, og det er det ikke tatt høyde for.
Det er stor aktivitet innen sosial og barnevern i forbindelse med NAV etablering og saker innen barnevern. Det er likevel å ha fokus på alle kjerneoppgaver og forbyggende arbeid.

 

 

Arbeidsprogram 2008:

 

 

Kommentar 30.04.2008

Større utredninger/arbeider

Gjennomføring og iverksetting av kommende NAV-kontor vil styre mye av 2008-2009.

Stor aktivitet i fht iverksetting av NAV reform. Lokaler under omgjøring, prosesser og planer følger oppsatt tidsfrister i stor grad. Alle 3 kontorer i Numedal forventes å åpne jf tidsplan i september 2008.

Planarbeider

En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Herunder;

- gjennomføring av kompetanseplan, veiledningsplan, forprosjekt barnevernsvakt, fosterhjemrutiner, lederforum m.m. der samarbeid kan være løsninger. Aktiv bruk av bevilgede skjønnsmidler, samt nye søknader.

Noe mindre aktivitet i barnevernsnettverket. Faste møtepunkter, og avklaring på videreføring av programområder og iverksetting av nye programområder høst 2008. Viktig at engasjementet videreføres.

Interkommunalt samarbeid

2007 er siste prosjektår med interkommunalt sosial og barnevern for Rollag og Flesberg. Sluttevaluering fra Telemarksforskning vil foreligge. Interkommunal modell vil i følge intensjonsvedtak legges inn i kommende NAV-modell. Ny formalisert samarbeidsform må avklares, jfr. ”vertskommunemodell”.

Vertskapsmodell under utarbeidelse. Møte med telemarksforskning mai 2008 for sluttevaluering.

Nye reformer, lovendringer av betydning

Iverksetting av Intern-kontroll for barneverntjenesten

Under utarbeidelse, må prioriteres gjennomført.

 

Målindikatorer:

 

2005

2006

2007

 Mål 2008

30.04.2008

Økonomi:

 

 

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett

-5,1 %

0

3,15

0

-4,45(samlet for Flesberg-Rollag)

Medarbeidere:

 

 

 

 

 

Vernerunder

1

 

0

 

0

Kompetansetiltak

Div. kurs

Div. kurs

Div. kurs, kompetanse-plan i nettverket,

Div. kurs, kompetanse-plan i nettverket, videreutd. barnevern

Div.kurs, nettverk, NAV m.m.

Gjennomførte medarbeidersamtaler

ja

ja

delvis

ja

0

Tjeneste:

 

 

 

 

 

Sosialtjenesten

2 uker behandlingstid

2 uker behandlingstid

2 uker behandlingstid

2 uker behandlingstid

2 uker behandlingstid

Barneverntjenesten

(flere ulike frister ut fra status i saker)

Lovpålagte frister

Lovpålagte frister

Lovpålagte frister

Lovpålagte frister

Lovpålagte frister

Bostøtte

Termin frister

Termin frister

Termin frister

Månedlige frister

Termin frister

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

 

 

 

 

 

Søknadsskjema.

Bostøtte

Bostøtte

Bostøtte

Bostøtte

Bostøtte

Utviklingsmål

(NAV-reformen har konkrete mål i f.h.t. selvbetjening)

 

 

behov for revisjon nettsider

behov for revisjon av nettsider

behov for revisjon nettsider

Samfunn :

 

 

 

 

 

Brukerundersøkelse

 

Ikke gjennomført

Ikke gjennomført

Bør gjennomføres i 2007.

Bør gjennomføres før NAV-etablering

Plan om gjennomføring mai 2008 ikke gjennomført

 


 

Veggli skole

 

Økonomi

 

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

10 611 900

3 858 487

3 781 627

76 860

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

1 353 100

462 529

496 044

-33 515

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

80 000

26 656

0

26 656

04

Overføringer

277 750

92 546

175 020

-82 474

4999

Sum driftsutgifter

12 322 750

4 440 218

4 452 691

-12 473

06

Salgsinntekter

-225 000

-74 970

-75 636

666

07

Refusjoner

-175 250

-58 393

-107 745

49 352

071

Refusjon folketrygden

0

0

-127 702

127 702

8999

Sum driftsinntekter

-400 250

-133 363

-311 083

177 719

 

 

11 922 500

4 306 855

4 141 609

165 246

 

Sentral statusvurdering:

Vi har valgt å gjøre noen innkjøp tidlig på året og har overskridelser der. Det er kontrollert overskridelse. Noen korttids sykefravær med vikarutgifter. Refusjoner pga gjesteelever ikke sendt. Det vil gi forventet pluss på lønn (Gjesteelev med full dekning). Jeg er mere bekymret for menneskelig ressurs enn økonomien pr d.d. Vi har problemer med å få fatt i vikarer når noen har fravær på jobb. Dette fører til stadig miksing og omlegging av timeplaner og vikartimer for administrasjonen.

 

Enhetsleder sier OK.

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsprogram 2008:

 

 

Kommentarer 30.04.2008:

Utfordringer i spesielle planlegging

Elevene på småskoletrinnet skal ha 5 timer mer undervisning skoleåret 2008/2009. Vi vil ha tett samarbeide mellom skolene ved overgang til ungdomsskolen.

Begge skolene har en felles satsning på IKT og ønsker å utvide samarbeidet med kommunens 3. skole, Idrettskolen.

Nytt for 2008/2009 er at småskolen har undervisning hver ukedag.

 

Planarbeider

Videre arbeid med felles fagplaner for skolene.

Alle lærerne levert fagplaner. Bearbeidelse framover..

Interkommunalt og kommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid om kompetanseheving av lærere og ledere.

Skolene fortsette samarbeidet med fagplanarbeid ved at lærerne som tilhører de forskjellige teamene møtes til faste møter for utveksling av erfaringer og kompetanseheving av personalet. Dette kommer elevene til gode. Skoleledermøtene fortsetter samtidig som enhetslederne har ”faste uformelle” samtaler om driften, økonomisk og pedagogisk. Det er satt i gang faste møter med ledergruppene ved skolene.

Samarbeid om felles arrangement /aktiviteter for elevene ved skolene.

Møter med lærere fra begge skoler er holdt. Planene er under bearbeidelse.

Legges it på felles fagrom på –Fronter som er åpen for alle lærerne i kommunen.

 

 

 

 

 

Idrettsdag på Rollag skole våren 08

 

 

 

Nye reformer, lovendringer av betydning

Forbereder innføring av faget programfag til valg. Samarbeid med videregående skole og andre ungdomsskoler i regionen.

PTV har ledergruppe bestående av rektorene fra Rødberg skole, Numedal videregående skole og Veggli skole.

Møtes en gang i mnd.

Planlegging

Skolen er 50 år høsten 2008. Felles planlegging

Komité nedsatt. Program under utarbeidelse.

 

 

 

 

 

 

Målindikatorer:

 

2005

2006

2007

 MÅL 2008

1. Tertial

Økonomi:

 

 

 

 

 

Avvik

 

 

94000

0

OK

Medarbeidere:

 

 

 

 

 

Gjennomførte medarbeidersamtaler

100 %

100 %

100 %

100 %

75%

Tjeneste:

 

 

 

 

 

Leseferdighet

 

 

Nasj.prøver

Økes

Målbar bedring på flere klasser

Karakterer

 

 

U.trinnet

Bedres

Karakterer settes senere.

Mappevurdering

 

 

U.trinnet

100 % på u-trinn

OK

Elevinspektørene

 

 

5.- 10. klasse

100%

OK +

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

 

 

 

 

 

Tilrettelegge for mer bruk av elektronisk plattform. For eksempel bruk av Fronter og elektroniske mapper.

 

 

100 %

100%

Stadig utvikling. Bl.a. fellesrom for lærerne i kommunen

Søknadskjema for SFO-påmelding

 

 

75 %

100%

Ok

Innmeldingsskjema for skolestart.

 

 

80 %

100%

Ok

Permisjonssøknadsskjema og lignende

 

 

0 %

100%

Ikke gj. ført før 2008/2009

Oppgradering av skolenes hjemmesider.

 

 

100 %

100%

Kontinuerlig.

Samfunn :

 

 

 

 

 

Gjennomføre egenproduserte elevundersøkelser når det gjelder trivsel og mobbing.

Gjennomføre obligatoriske brukerundersøkelser våren 2007.

100 %

100 %

100 %

 

 

 

100%

100%

OK 07/08

 

 


 


Rollag skole

 

Økonomi

 

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

4 269 300

1 552 317

1 466 778

85 539

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

674 700

228 146

137 218

90 928

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

65 000

21 658

0

21 658

04

Overføringer

213 000

70 972

27 357

43 615

4999

Sum driftsutgifter

5 222 000

1 873 093

1 631 353

241 740

06

Salgsinntekter

-130 000

-43 316

-64 160

20 844

07

Refusjoner

-87 000

-28 988

-27 357

-1 632

08

Overføringer

-40 000

-13 328

0

-13 328

8999

Sum driftsinntekter

-257 000

-85 632

-91 517

5 884

 

 

4 965 000

1 787 461

1 539 836

247 625

 

Sentral statusvurdering:

Positivt avvik på lønn. Positivt avvik drift utenom lønn. Kjøper SFO-tjenester fra barnehage som må betales, likens SFO tid i barnebolig.

Det er ikke budsjettert med utvida timetall fra høsten, men positivt avvik på lønn i vårsemesteret vil finansiere utvidet timetall på høsthalvåret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsprogram 2008:

 

 

Kommentarer 30.04.2008:

Utfordringer i spesielle planlegging

Elevene på småskoletrinnet skal ha 5 timer mer undervisning skoleåret 2008/2009. Vi vil ha tett samarbeide mellom skolene ved overgang til ungdomsskolen.

Begge skolene har en felles satsning på IKT og ønsker å utvide samarbeidet med skolens 3. skole, Idrettskolen.

Plan for overgang til ungdomsskolen er under arbeid. Skolene har rutiner på dette, ikke dokumenterte. Bruk av fronteropplæring fortsetter.

Planarbeider

Videre arbeid med felles fagplaner for skolene.

 

Interkommunalt og kommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid om kompetanseheving av lærere og ledere.

Skolene fortsette samarbeidet med fagplanarbeid ved at lærerne som tilhører de forskjellige teamene møtes til faste møter for utveksling av erfaringer og kompetanseheving av personalet. Dette kommer elevene til gode. Skoleledermøtene fortsetter samtidig som enhetslederne har ”faste uformelle” samtaler om driften, økonomisk og pedagogisk. Det er satt i gang faste møter med ledergruppene ved skolene.

Samarbeid om felles arrangement /aktiviteter for elevene ved skolene.

Teama ved skolene har faste møter. Skoleledermøter blir holdt ca hver 14.dag. Samarbeid om felles arrangement/aktiviteter for elevene ved skolene.(klassefester, besøk, felles utedager) er utført i 1. tertial.

Planlegging

Skolen er 50 år høsten 2008. Felles planlegging

Kommunal komite er i gang. Skolene forbereder egne program.

 

 

 

 

 

 

 

 

Målindikatorer:

 

2005

2006

2007

 MÅL 2008

1. Tertial

Økonomi:

 

 

 

 

 

Avvik

 

 

202 355

0

235 000

Medarbeidere:

 

 

 

 

 

Gjennomførte medarbeidersamtaler

100 %

100 %

100 %

100 %

-

Tjeneste:

 

 

 

 

 

Leseferdighet

 

 

økes

Økes

Leseforbedrende tiltak drives kontinuerlig

Karakterer

 

 

 

Bedres

 

Mappevurdering

 

 

100%

100 % på u-trinn

100% fysiske mapper

Elevinspektørene

 

 

100%

100%

100%

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

 

 

 

 

 

Tilrettelegge for mer bruk av elektronisk plattform. For eksempel bruk av Fronter og elektroniske mapper.

 

 

100 %

100%

100%

Søknadsskjema for SFO påmelding

 

 

60%

100%

70%

Innmeldingsskjema for skolestart.

 

 

 

100%

-

Permisjonssøknadsskjema og lignende

 

 

-

100%

-

Oppgradering av skolenes hjemmesider.

 

 

100 %

100%

100%

Samfunn :

 

 

 

 

 

Gjennomføre egenproduserte elevundersøkelser når det gjelder trivsel og mobbing.

Gjennomføre obligatoriske brukerundersøkelser våren 2007.

100 %

100 %

100 %

 

 

 

100%

100%

Ikke utført i 1. tertial

 


 


Veggli barnehage

 

Økonomi

 

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

2 688 000

977 357

925 847

51 509

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

251 000

86 302

96 749

-10 447

04

Overføringer

45 000

14 994

19 644

-4 650

4999

Sum driftsutgifter

2 984 000

1 078 653

1 042 239

36 413

06

Salgsinntekter

-640 000

-213 248

-246 044

32 796

07

Refusjoner

-45 000

-14 994

-19 644

4 650

071

Refusjon folketrygden

0

0

-42 682

42 682

08

Overføringer

-1 540 000

-385 000

-400 000

15 000

8999

Sum driftsinntekter

-2 225 000

-613 242

-708 370

95 128

 

 

759 000

465 411

333 870

131 541

 

Sentral statusvurdering:

Driftsutgifter:
Lønn og sosiale utgifter: Vi ligger godt innenfor rammen.
Varer og tjenester: Vi har brukt mer enn periodiseringen tilsier. Grunnen er at vi har gjort en del innkjøp nå på våren. I tillegg fikk vi en veldig høy regning på kommunale avgifter. Begrunnelsen vi fikk var at vi har brukt en del mer vann i 2007 enn året før, og at det har kommet nye forskrifter for vann og kloakk. Dette har vi ikke fått signaler om i budsjettarbeidet, og derfor har vi ikke satt av mer penger til dette.

Driftsinntekter: Betaling for oppholde: Ok. Refusjoner: Vi har hatt en ansatt som har vært langtidssykemeldt i deler av sin stilling, og vi har derfor fått refusjoner.
Statstilskudd: Ok.  Totalt ligger vi godt innenfor tildelte rammer.

 

Arbeidsprogram 2008:

Aktivitet

 

Kommentarer 30.04.2008

Kompetanseplan

Søke Fylkesmannen om ytterligere kompetansemidler for 2008. Gjennomføre kompetansehevingstiltak ut fra kartlegging av kompetansebehov i personalgruppa.

Søknadsfristen er 1. juni. Vi har derfor ikke sendt søknaden enda.

4 års grovplan i forhold til R-06.

Barnehagen har behov for en langtidsplan for å sikre progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet.

Arbeidet med planen er godt i gang. Det blir en felles plan for begge barnehagene. Den skal være helt ferdig til 15.08.08.

Brukerundersøkelse

Gjennomføre en enkel brukerundersøkelse for barn og foreldre. Våren

Denne er ikke gjennomført.

Kommunens tilsyn med barnehager

Gjennomføre et planlagt tilsyn i begge barnehagene.

Dette er tenkt gjennomført til høsten.

 

 

Målindikatorer:

 

 

 

2005

2006

2007

 Mål 2008

1. tertial

 

Økonomi :

 

 

 

 

 

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett

 

30 

 - 14,5

29,59

0

 

13,7

 

Medarbeidere:

 

 

 

 

 

 

 

 

Gj.snittlig stillingspst. pr. ansatt

73,5

70,5

70,6

75

 

78

 

Sykefravær i %

 

 

5,15

5,13

3,5

 

11,5

 

Gjennomførte medarbeidersamtaler i %

100

100

100

100

 

100

 

Arbeidsbeskrivelser

 

Ja

Ja

Ja

Ja

 

Ja

 

Tjeneste:

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagedekning i %

 

87

87 

89,4

93,7

 

93,7

 

Venteliste

 

 

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

 

Elektroniske tjenester:

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall elektroniske skjema

 

0

2

2

2

 

2

 

Antall svar ved bruk av elektroniske skjema

0

8

23

22

 

33

 

Informasjon:

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreldremøter, 3 pr. år pr. barnehage i %

100

100

100

100

 

100

 

Foreldresamtaler, 2 pr år pr barn

100

100

100

100

 

100

 

Oppdatert tjenestekatalog

 

 

Ja

Ja

Ja

 

Ja

 

Årsplan

 

 

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

 

 


 


Rollag barnehage

 

Økonomi

 

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

2 305 000

838 098

859 339

-21 241

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

172 500

59 812

90 560

-30 748

04

Overføringer

30 000

9 996

16 811

-6 815

4999

Sum driftsutgifter

2 507 500

907 906

966 710

-58 804

06

Salgsinntekter

-492 600

-164 134

-213 782

49 648

07

Refusjoner

-45 000

-14 994

-16 811

1 817

071

Refusjon folketrygden

0

0

-48 837

48 837

08

Overføringer

-1 267 900

-322 799

-299 693

-23 106

8999

Sum driftsinntekter

-1 805 500

-501 927

-579 123

77 196

 

 

702 000

405 979

387 587

18 392

 

Sentral statusvurdering:

Lønn og sosiale utgifter:
Har et overforbruk på ca. 21 000 kr totalt. Dette må sees i sammenheng med refusjon trygd, hvor det har kommet inn 48 800 kr, så totalt sett ser det bra ut.

Varer og tjenester i kommunal tjenesteproduksjon:
Kommunale avgifter har økt mye i 2008. Regnskap for 2007 viser at RBH hadde en utgift på 11 800 kr. til kommunale avgifter. Med utgangspunkt i 2007, er det satt av 14 000 kr til kommunale avgifter i 2008. Første regning i 2008 var på 17 243 kr. så her blir det et stort avvik.
Opplæring må sees i sammenheng med kompetansetilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud for 2007. Alle utgifter og inntekter på kurs 2. januar for ansatte i Rollag kommunes barnehager er ført på RBH.
Salgsinntekter:
Foreldrebetaling: Det er kommet inn 40 000 kr mer enn budsjettert.
Overføringer fra staten:
Noe mer enn budsjettert.
Fordelingen av statstilskuddet for januar til juli, til barnehagene er fordelt etter 01.04.08. Det vil komme frem på neste månedsrapport.

Status pr. 1.tertial er ok.

 

Arbeidsprogram 2008:

Aktivitet

 

Kommentarer 30.04.2008

Kompetanseplan

Søke Fylkesmannen om ytterligere kompetansemidler for 2008. Gjennomføre kompetansehevingstiltak ut fra kartlegging av kompetansebehov i personalgruppa.

Søknadsfristen er 1. juni. Vi har derfor ikke sendt søknaden enda.

4 års grovplan i forhold til R-06.

Barnehagen har behov for en langtidsplan for å sikre progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet.

Arbeidet med planen er godt i gang. Det blir en felles plan for begge barnehagene. Den skal være helt ferdig til 15.08.08.

Brukerundersøkelse

Gjennomføre en enkel brukerundersøkelse for barn og foreldre. Våren

Denne er ikke gjennomført

Kommunens tilsyn med barnehager

Gjennomføre et planlagt tilsyn i begge barnehagene.

Dette er tenkt gjennomført til høsten.

 

Målindikatorer:

 

 

 

2005

2006

2007

 Mål 2008

1. tertial

 

Økonomi :

 

 

 

 

 

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett

 

30 

 -39,37

38,89

0

 

2,56

 

Medarbeidere:

 

 

 

 

 

 

 

 

Gj.snittlig stillingspst. pr. ansatt

73,5

70,5

68,6

75

 

64

 

Sykefravær i %

 

 

5,15

15,07

3,5

 

4

 

Gjennomførte medarbeidersamtaler i %

100

100

100

100

 

0

 

Arbeidsbeskrivelser

 

Ja

Ja

Ja

Ja

 

Ja

 

Tjeneste:

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagedekning i %

 

87

87 

89,4

93,7

 

93,7

 

Venteliste

 

 

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

 

Elektroniske tjenester:

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall elektroniske skjema

 

0

2

2

2

 

2

 

Antall svar ved bruk av elektroniske skjema

0

8

23

22

 

33

 

Informasjon:

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreldremøter, 3 pr. år pr. barnehage i %

100

100

100

100

 

100

 

Foreldresamtaler, 2 pr år pr barn

100

100

100

100

 

100

 

Oppdatert tjenestekatalog

 

 

Ja

Ja

Ja

 

Ja

 

Årsplan

 

 

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 


 


Idrettsskolen

 

Økonomi

 

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

9 942 105

3 614 949

3 447 667

167 282

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

5 625 045

2 013 714

2 572 221

-558 508

04

Overføringer

710 150

236 622

293 378

-56 756

4999

Sum driftsutgifter

16 277 300

5 865 285

6 313 266

-447 981

05

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

0

0

-201 801

201 801

5999

Sum Finansieringsutgifter

0

0

-201 801

201 801

06

Salgsinntekter

-7 737 600

-3 612 368

-3 355 056

-257 313

07

Refusjoner

-8 000 200

-3 883 307

-293 378

-3 589 929

071

Refusjon folketrygden

-23 000

-7 664

-162 799

155 135

08

Overføringer

-265 000

-88 298

-3 651 263

3 562 965

8999

Sum driftsinntekter

-16 025 800

-7 591 637

-7 462 495

-129 141

09

Finansinntekter og finansieringstransaksjoner

0

0

-73

73

9999

Sum Finansieringsinntekter

0

0

-73

73

 

 

251 500

-1 726 351

-1 351 103

-375 249

 

Sentral statusvurdering:

Idrettsskolens overforbruk skyldes.
1. Vi har betalt regninger for forsikring flomskade. kr. 260 000. Vi fikk refundert beløpet først 09.05-08
2. I styremøte 29/02 sak 13/08 vedtok styret å overføre kr. 200 000.- fra overskudd 2007 til driftsbudsjett 2008.
Årsak: høyde for lønnsforhandlinger 6%, og manglende inntekt på 6 elever som slutta etter jul.
3. I samme styremøte vedtok styret også å overføre kr. 200 000 til renovering av bad/toalett stabbur sør. Dette arbeidet er påbegynt og vi betaler regninger over driftsbudsjett 2008 uten at overføring er gjort.

Idrettsskolens budsjett vil da være i balanse.

 

Arbeidsprogram 2008:

 

 

Kommentarer 30.04.2008:

Større utredninger/arbeider

1.   Arbeide fram en avtale med Rollag kommune om utgiftsdeling på svømmehall.

 2.  Avklare ansvars- og oppgavefordeling mellom skole og eier.

Hatt to arbeidsmøter med RK. Gjensidig informasjon. Arbeider videre med avtale, og oppgave ansvarsfordeling.

 

Planarbeider

Regionalt Utviklingsprogram:

            ”Numedal midt i”

Idrettsskolens aktivitetssenter.

Strategi for økt utleie og korte kurs.

Byttet navn til Numedal Rolling Adventure. Løp 12-13 sept. Godt i rute.

 

IAS / sommerdrift  vil gi svar.

Interkommunalt samarbeid

TPR Trening på Resept PU barn/ungdom

Har interkommunalt samarbeid mot Flesberg og Rollag K på aktivitet for funksjonshemmede

TPR gjennomført vår etter plan.

Nye reformer, lovendringer av betydning pr. 01.01-07 jfr. kortkursdokumentasjon.

Implementert i rutiner.

o.k.

 

Målindikatorer:

 

 

2006

2007

Mål 2008

1. tertial

Økonomi

 

 

 

2323.3

% avvik regnskap/budsjett

0.k.

0%

0 %

-23.3%

Medarbeidere

 

 

 

 

Gjennomsnittlig stillingsstillingsstørrelse per ansatt

75,7 %

76%

79 %

74.79%

Gjennomførte medarbeidersamtaler

30 %

50 %

80 %

85%

Tjeneste

 

 

 

 

Kapasitetsutnyttelse

96%

100%

100 %

87%

Fullverdi gjennomføring

95 %

95 %

95 %

100%

Utleie - sluttsum

120.000

300.000

400.000

For tidlig

 

Kommentar:    Økonomi.

                        Vi har negative tall p på bakgrunn av refusjon flomskade ikke er kommet med

                        I tertial 1. Vedtatt overføring overskudd til drift 2008 er ikke gjort. Vedtak overført

                        Overskudd til renovering bad stabbur sør ikke gjort.

 

                        Medarbeidere.

                        Stillingsstørrelser er blitt mindre enn mål.

                        Dette skyldes at vi har nedbemannet to stillinger på grunn av økonomi.

                        Gjennomførte medarbeidersamtaler ligger over målindikator.

 

                        Kapasitetsutnyttelse.

                        87% vi har 92 elevplasser og har hatt 80 elever i vår. Her må vi sette inn tiltak

                        For mer organisert sosial aktivitet på kveldstid.

 

                        Fullverdi gjennomføring.

                        Vi avsluttet skoleåret med 80 elever, der alle fikk fullverdig vitnemål.

                        Denne rubrikken vil passe i tertial 1., men ikke nødvendigvis i de andre tertialene.

                        Bør kanskje vurdere om denne skal være med på rapporten.

 

                        Utleie – sluttsum.

                        Her har vi oppdaget noen feilkonteringer på utgående fakturaer. Dette blir rettet

                        Opp  på neste månedsrapport.  Tall vil foreligge innen 14 dager.

 


 


Plan og utvikling

 

Økonomi

 

Enhet

Avvik hia

Avvik i %

Eiendom

- 46

-1.37

Teknisk

- 603

-117.70

Utvikling

- 107

-5.36

 

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

7 347 235

2 671 455

2 501 072

170 383

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

4 960 700

2 263 736

2 978 434

-714 698

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

1 738 000

557 478

412 771

144 706

04

Overføringer

1 396 200

406 904

493 995

-87 091

4999

Sum driftsutgifter

15 442 135

5 899 573

6 386 272

-486 699

05

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

50 000

16 660

0

16 660

5999

Sum Finansieringsutgifter

50 000

16 660

0

16 660

06

Salgsinntekter

-8 977 800

-3 029 947

-2 624 723

-405 224

07

Refusjoner

-465 200

-155 005

-249 307

94 302

071

Refusjon folketrygden

0

0

-47 523

47 523

08

Overføringer

-196 000

-65 307

-58 162

-7 146

8999

Sum driftsinntekter

-9 639 000

-3 250 259

-2 979 714

-270 545

09

Finansinntekter og finansieringstransaksjoner

-20 000

-6 664

0

-6 664

9999

Sum Finansieringsinntekter

-20 000

-6 664

0

-6 664

 

 

5 833 135

2 659 309

3 406 558

-747 249

 

 

Sentral statusvurdering:

Viser til tidligere vurdering om sviktende inntekter på selvkostregnskap ca 350.000 samt faktura på kjølevann på kr. 150.000 som er sendt nå i mai. Inntektene på subsidierte områder som vann og avløp er som forventet. Inntektssvikten på ikke subsidierte tjenester i selvkostregnskapet vil ikke få følger for årets budsjettbalanse.
Overforbruk på utg. siden skyldes hovedsakelig (kr. 350.000) flom skader som er forsikring berettiget. Ellers er det overforbruk på forsikring Konsulent (kommuneplan) som vanskelig kan innspares. Så lang snaue kr. 100.000 På lønner det sart en del pga sykefravær samt ubesatte stillinger. Det er også en stilling i utvikling som er refusjonsberettiget med 20%
Så langt kan en konkludere med et sannsynlig reduksjon i inntekter på byggesak, oppmåling og slam på ca kr. 400- 500.000 i løpet av året. Det vil sannsynligvis få overskridelser på konsulent oppdrag og forsikringsutgifter på kr 100.000
En vil forsøke å finne botemiddel for dette.

 

 

Arbeidsprogram 2008:

 

 

Kommentarer 30.04.2008

Større utredninger/arbeider

Trillemarka – avslutning og forvaltning

Forprosjekt renseanlegg i Veggli

Innføring  av elektronisk byggesaksbehandling

Gjennomgå ny plan  for vann i kommunen og sette den ut i live

Saken er nå under behandling av rådmann /ordfører.

Forprosjekt renseanlegg er ikke påbegynt

Elektronisk byggesaksbehandling. Starter i forbindelse ved nyansettelse av byggesaksbehandler.

Det er gjort diverse tiltak for sikring av pumpestasjonen i Rollag for flom

Planarbeider

Kommunedelsplan og kommuneplan

Plan for avslutning på Trollhølen

Kommunedelsplan skal opptil politisk behandling i vår. Avslutningsplan i Trollhølen vil komme til sluttbehandling. I løpet av høsten. Foreligger ferdig forslag.

Interkommunalt samarbeid

Brannvesen og plansamarbeid

 Det er avholdt møte med nabokommunene og vi ser for oss et forslag i løpet av høsten

Nye reformer, lovendringer av betydning

Plan og bygningslov samt forurensingsloven som setter krav om tilsyn

Det er ansatt tilsynsingeniør og det føres tilsyn

 

 


Målindikatorer:

 

2005

2006

2007

Mål 2008

1. tertial

Økonomi:

 

 

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett utg.

17

 

0

0

 

% avvik regnskap/budsjett inntekter

40

 

 

0

 

Medarbeidere:

 

 

 

 

 

Gjennomsnittlig stillingsstillingsstørrelse per ansatt

 

80

85

 

80

Kompetansetiltak

15

20

20

30

10

Sykefravær

 

 

 

 

 

Gjennomførte medarbeidersamtaler i pst

 

0

40

100

0

Tjeneste:

 

 

 

 

 

Var

4

4

4

 

4

Brann og Ulykkesberedskap

2

2

2

 

2

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

 

 

 

 

 

Søknadsskjema. Søknad på stillinger

12

13

13

15

15

Samfunn :

 

 

 

 

 

Brukerundersøkelse

 

0

0

1

1

0

 

 

 


Investeringsprosjekter, status 30.04.2008:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosj

Prosj (T)

Budsjett 2008

Ovf fra 2007

Regnskap

Rest

Kommentarer

 

 

0215

Aktivitetsanlegg Veggli skole

0,00

0,00

17 438,00

-17 438,00

Her vil det påløpe uforutsett utg. Vil fremme egen sak om prosjektet og be om omdisponering av midler.

 

 

8100

IT-utstyr, programvare adm.

250 000,00

101 612,50

56 231,25

295 381,25

Midlene vil bli brukt utover året

 

 

8201-02

Ombygging skolene i Rollag og Veggli

0,00

351 648,00

511 710,00

-160 062,00

Prosjektet er ferdig. Endelig byggeregnskap utarbeides.

 

 

8203

Ballbinge Rollag

0,00

0,00

22 500,00

-22 500,00

Vil bli gjort opp mot tilskuddsmidler

 

 

8204

Inventar samfunnshusene

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

 

 

 

8302

Plom prosjektet

0,00

92 210,00

24 510,00

67 700,00

Innkjøp webbasert oppslagsverk. Praktiske prosedyrer i sykepleien (PPS).

 

 

8304

Kjøkken Rollag bydeheim

200 000,00

0,00

25 456,25

174 543,75

Planlagt investering er på plass: Kombidamper og steamkjele med elektrisk rørearm er installert. Ikke mottatt faktura pr. i dag.

 

 

8500

Kirkegård i Rollag

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

 

 

 

8505

Redskapshus/garderobe Veggli kirke

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

 

 

 

8600

Veggli renseanlegg

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

Ikke prioritert oppstart

 

 

8601

Tilknytning høydebasseng Rollag

1 000 000,00

275 000,00

530 741,25

744 258,75

Omprioritet til sikring av Rollag vannverk

 

 

8602

Reservevannsforsyning Veggli

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00

Ikke prioritert oppstart

 

 

8603

Reservevannsforsyning Rollag

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

Ikke prioritert oppstart

 

 

8604

Automatisk varslingsanlegg vannverkene

0,00

94 700,00

0,00

94 700,00

Ikke prioritert oppstart

 

 

8700

Kommunale veger

700 000,00

0,00

0,00

700 000,00

Igangsatt arbeider ved bygdetun /paradis

 

 

8701

Hengebro ved Wårviken

0,00

0,00

11 875,00

-11 875,00

Dette arbeidet er avsluttet

 

 

8702

Gang- sykkelveg

0,00

31 933,00

0,00

31 933,00

Ikke prioritert oppstart

 

 

8750

Tiltak brannstasjonen

300 000,00

270 000,00

0,00

570 000,00

Dette arbeidet er under utredning

 

 

8751

Brannbil

150 000,00

1 446 000,00

0,00

1 596 000,00

Brannbil er mottatt men ennå ikke betalt

 


 

Prosj

Prosj (T)

Budsjett 2008

Ovf fra 2007

Regnskap

Rest

Kommentarer

8820

Drenering gjennomgangsboliger i Veggli

0,00

160 000,00

0,00

160 000,00

Dette prosjekt har hvilt en stund og det er gjort noen tiltak Ber derfor om å få omprioritert tiltaket til aktivitetsanlegg Veggli skole samt avløp Veggli syd.

8821

Carport for leasingbiler PLO

0,00

160 000,00

0,00

160 000,00

Det har vært problemstillinger rundt plassering Saken kommer derfor opp politisk

8822

Maling av Risørbygget og kommunehuset

0,00

91 725,00

0,00

91 725,00

Risørbygget er ferdig resterende beløp gjelder kommunehus

8840

Næringsparken

0,00

64 328,75

26 656,00

37 672,75

Gjelder forskjellige større tiltak

8850

Enøktiltak svømmehall

200 000,00

0

0

200 000,00

 

8900

Sentrumsplan Rollag

300 000,00

0,00

0,00