TERTIALRAPPORT

 

 

 

 

 

PR. 1. september 2009

 

 

ROLLAG KOMMUNE

 

 


 

 

INNHOLD:                                                                                           Side

 

 

 

 

Sammendrag driftsregnskapet: 3

 

Fellestjenesten. 6

Helse. 9

Pleie og omsorg. 10

NAV Numedal - Sosial og barnevern. 13

Veggli skole. 17

Rollag skole. 18

Veggli barnehage. 21

Rollag barnehage. 24

Idrettsskolen. 27

Plan og utvikling. 31

 

Investeringsprosjekter: 36

 

Status på verbalpunkt i budsjettvedtaket 38

Fravær 41

Finans. 42

 


Sammendrag driftsregnskapet:

 

Periodisert

Regnskap

 

Etat (T)

budsjett

31. august

Avvik

Rollag kirkelig fellesråd

1 529 000

1 529 000

0

Forvaltningsstyret Trillemarka

0

-235 202

235 202

Idrettsskolen

686 753

-2 437 891

3 124 643

Enheter som ikke skal påvirke driftsresultatet

2 215 753

-1 144 093

3 359 845

Helse

2 745 812

2 337 068

408 745

Pleie og omsorg

21 734 553

23 779 105

-2 044 552

Rollag barnehage

-211 755

-319 923

108 169

Rollag skole

3 336 784

2 842 021

494 763

NAV Numedal Sosial og barnevern

1 158 926

967 098

191 828

Fellestjenesten

8 571 618

8 379 496

192 123

Plan og utvikling

5 846 095

6 092 173

-246 077

Veggli barnehage

-222 548

-1 338 793

1 116 245

Veggli skole

8 794 010

8 909 862

-115 852

Enheter i kommunal tjenesteproduksjon

51 753 495

51 648 104

105 391

 

Oversikten viser avvik pr enhet. Vi har summert enhetene som påvirker endelig driftsresultat (kommunal tjenesteproduksjon) og de som ikke skal påvirke resultat som er overføring til Rollag kirkelig fellesråd, forvaltning av Trillemarka/Rollagsfjell og Idrettsskolen. Avvikene er kommentert av enhetslederne i rapporten.

 

I økonomitabellene fra enhetene brukes følgende kolonner:

Budsjett hele året

Sum vedtatt budsjett for 2009

Budsjett hittil i år

Periodisert budsjett. Kan ha noe avvik da det kan variere noe fra år til år hvilken mnd utgiftene belastes i regnskapet. Lønn skal være bra periodisert. Lønn må sees i sammenheng med 071 refusjon folketrygden.

Regnskap hittil i år

Regnskap pr. 31. august 2009

Avvik i kr hittil i år

Avvik mellom periodisert budsjett og regnskap pr. 31. august 2009

 


 

 

Rev.budsjett

Periodisert bud.

Regnskap

Avvik

Prognose

Kommentarer:

 

2009

31.8.

31.8.

31.8.

avvik 31.12.

 

Netto drift enhetene:

80 651 262

51 753 495

51 648 104

105 391

-2 300 000 

1.

Skatteinntekter

-31 989 000

 

-19 625 465

19 625 465

0

2.

Rammetilskudd

-43 635 000

 

-36 787 815

36 787 815

0

2.

Eiendomsskatt verker og bruk

-6 100 000

 

-3 249 680

3 249 680

0

Korrigert grunnlag

Eiendomsskatt annen fast eiendom

-3 300 000

 

-1 652 071

1 652 071

0

Korrigert jfr nytt kommunestyrevedtak

Andre generelle statstilskudd

-1 290 000

 

-88 500

88 500

0

Kompensasjonstilskudd, utbetales i desember.

Transittmottak fossanåsen

-988 500

 

-236 750

236 750

0

Tilskudd fra staten, kompenserer utg.

Finansutgifter/inntekter

4 200 000

 

3 614 019

-3 614 019

0

Renterutgifter og renteinntekter

Netto bruk/avsetning av fond

2 203 000

0

0

0

2 300 000

Avsetning 2,65 mill dispfond, bruk 0,45 mill næring

Andre overføringer (interne)

-363 000

0

0

0

0

Overføring i desember

Momskompensasjon av investeringer

-400 000

-400 000

-475 186

75 186

0

 

Lønnsoppgjør 2009

1 323 238

0

0

0

0

Reguleres i september

Reguleringspremie KLP 2009

2 888 000

0

0

0

0

Beregnes i september

Premieavvik / amortisering

-500 000

0

0

0

0

Revidert anslag fra KLP

Kraftomsetning

-2 700 000

-1 800 000

-1 778 000

-22 000

0

Fast avtale med Rollag everk for 2009

 

-80 651 262

-2 200 000

-60 279 449

58 079 449

0

 

 

0

49 553 495

-8 631 345

58 184 839

0

 

 

 

1.      Drift etatene – netto rammer

Sum netto driftsramme for enhetene viser positivt avvik på 0,1 millioner kroner pr 31. august. Selv om avviket totalt sett ser bra ut nå ved 2. tertial, er det allerede merforbruk og varslet merforbruk for resten av året i enheten for pleie og omsorg, NAV-Numedal og Plan og Utvikling. Det vises i denne forbindelse til den enkelte enhet sine kommentarer i tertialrapporten.

 

Basert på den økonomiske statusen pr. 2 tertial samt det vi vet om driftssituasjonen for 3. tertial, vil en pronose for årets slutt tilsi et negativt avvik på ca 2,3 millioner kroner for enhetene samlet.

Dersom dette blir resultatet vil inndekningen skje ved redusert avsetning til disposisjonsfond. Det er budsjettert med avsetning på 2,6 millioner kroner til disposisjonsfond i 2009.

 

 

2.      Skatteinntekter

Skatteinngangen pr 31. august er 3,17 % lavere enn samme tidspunkt i fjor. Pr 1. tertial 2009 var tilsvarende sammenlikning 3,3 % høyere enn samme tidspunkt i fjor. Det er altså skjedd en dramatisk nedgang i skatteinngangen de 4 siste månedene for Rollag kommune. For landet er skatteingangen 7,3 % høyere en samme tidspunkt i fjor, mens den for 1. tertial var 9,9 % høyere. Dette viser at det også er en reduksjon på landsbasis. Det knytter seg stor spenning til skatteinngangen resten av året, om tendensen i Rollag kommune fortsetter.

 

Kommunens budsjettanslag er 3,53 % høyere enn skatteinngang for 2008. For landet er anslaget 5,5 %.

 

 

SEP

 

 

 

 

 

 

Differanse

Kommentarer:

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2008/2009

 

Forskuddstrekk/forskuddsskatt og naturressursskatt 1. Sept.

15 557

17 048

18 360

18 229

20 268

19 625

-3,17 %

Skatteinngangen pr 1. september er redusert med 3,17 % i  forhold til samme tidspunkt i fjor. På landsbasis har skatteinngangen en økning på 7,3 %.

Andel av skatt totalt i året

63 %

62 %

59 %

63 %

66 %

61 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Budsjett

 

 

Totalt i året

 

 

 

 

 

2009

 

 

Sum forskuddstrekk/skatt

24 844

27 352

30 947

28 743

30 899

31 989

3,53 %

I revidert nasjonalbudsjett forventet økning i kommunens skatteinngang 3,53 %.

 

 

Rammetilskudd

Dersom kommunens skatteinngang blir lavere enn budsjettert og landet for øvrig har økning som forventet i revidert nasjonalbudsjett, vil dette påvirke kommunens inntektsutjevning. Det vil si at kommunen vil få dekket opp ca 60 % av reduserte skatteinntekter gjennom inntektsutjevningen i rammetilskuddet.

 


 

Fellestjenesten

 

 

Økonomi

 

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

5 800 357

3 681 016

3 845 875

-164 859

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

7 433 853

4 974 484

5 079 970

-105 486

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

2 166 000

1 065 670

1 069 473

-3 803

04

Overføringer

3 336 900

1 980 465

1 679 644

300 821

4999

Sum driftsutgifter

18 737 110

11 701 635

11 674 962

26 673

06

Salgsinntekter

-665 000

-309 876

-230 652

-79 224

07

Refusjoner

-3 905 900

-2 317 173

-2 322 096

4 923

071

Refusjon folketrygden

0

0

-85 614

85 614

08

Overføringer

-389 000

-203 305

-467 800

264 495

8999

Sum driftsinntekter

-4 959 900

-2 830 354

-3 106 162

275 808

09

Finansinntekter og finansieringstransaksjoner

-281 163

-299 663

-195 282

-104 381

9999

Sum Finansieringsinntekter

-281 163

-299 663

-195 282

-104 381

 

 

13 496 047

8 571 618

8 373 518

198 100

 

 

Det ser ut til at enheten vil holde seg innenfor tildelte rammer. Det er litt usikkerhet knyttet overformynderiet og IKT, men det er ikke behov for noe tiltak nå.

 

 

 

 

 

 


Arbeidsprogram 2009:

 

 

Status pr 1. september

Revidering av delegasjonsreglement

Annet halvår

Arbeidet har startet, enhetslederne har frist til

01.10 for å komme med tilbakemelding.

Opplæring/innføring nye politikere

Hele året

Detter arbeidet følges opp kontinuerlig

Kompetanseutvikling, internt i enheten og i hele kommunen.

Hele året

Detter arbeidet følges opp kontinuerlig.

 

Videreutvikling av e-service, døgnåpen forvaltning.

Hele året

Det arbeides med oppgradering av websidene i sammen med de
Andreand andre Numedals kommunene.  Kommunens nettside er planlagt oppgrader oppgradert i år.
  

Interkommunalt samarbeid

Hele året

Detter arbeidet følges opp kontinuerlig.

Kongsbergregionen, oppfølging/gjennomføring av felles prosjekter

Hele året

Detter arbeidet følges opp kontinuerlig.

Innføre SKOBAK/administrasjonsprogram for skole og barnehage

Første halvår

Innføringen er gjennomført og programmet er tatt i bruk.

Kompetansekartlegging

Første halvår

Vi har kjøpt programvare og kompetansekartleggingen er satt i gang. samarbei   Kompetansekartleggingen skjer i samarbeid med nabokommunene.

Gjennomgang av datasikkerhetsstrategi

Annet halvår

Arbeidet er satt i gang, det er et samarbeid med Flesberg kommune.
       viDet  Det er usikkert om arbeidet blir ferdig i 2009.
F

Utarbeide Lønnspolitisk plan

Første halvår

Planen ble vedtatt i juni.

Revidering av plan for Idrett og friluftsliv

Andre halvår

Arbeidet er satt i gang av utvalget Folk i septembermøtet.

Utgi Under Varden

Tre nr. i 2009

Planen følges, nr. 1og 2 er utgitt og nr. 3 kommer snart.

 

 

 


Målindikatorer:

 

2007

2008

2009

Status 1. september

Økonomi:

 

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett

-3,7

0

0

1,38

Medarbeidere:

 

 

 

 

Gjennomsnittlig stillingsstillingsstørrelse per ansatt

0,64

0,8

0,8

0,8

Sykefravær i %

1,02

2,0

2,0

4,94

Gjennomførte medarbeidersamtaler

50 %

100 %

100 %

0 %

Medarbeidersamtalene gjennomføres i november

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

 

 

 

 

Søknad på stillinger

60 %

65 %

85 %

Ca 80 %

Søknad på aktivitetstilskudd/kulturmidler

 

 

100 %

100 %

Samfunn:

 

 

 

 

Brukerundersøkelse: Kommunens nettsider

0

1

1

0

 

 


 

Helse

 

Økonomi

 

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

3 237 535

2 047 997

1 786 437

261 560

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

411 500

274 224

614 837

-340 614

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

1 043 000

219 944

238 861

-18 917

04

Overføringer

622 300

214 781

107 632

107 148

4999

Sum driftsutgifter

5 314 335

2 756 945

2 747 768

9 177

06

Salgsinntekter

0

0

-33 950

33 950

07

Refusjoner

-402 900

-1 933

-18 034

16 102

071

Refusjon folketrygden

0

0

-153 334

153 334

08

Overføringer

-23 000

-9 200

-205 382

196 182

8999

Sum driftsinntekter

-425 900

-11 133

-410 700

399 568

 

 

4 888 435

2 745 812

2 337 068

408 745

 

Helse

Status OK pr. i dag. Differansen mellom avvik i lønn og refusjon folketrygd skyldes hovedsakelig et det bare delvis er tatt inn vikar tilsvarende sykefravær. Nye utgiftsposter (Juniorutvalg og Asylmottak) er foreløpig usikre pga. kort erfaring.
Økt aktivitet i psykiatrienheten/Snekkerbua er planlagt, men venter på tilsagn om tilskuddsmidler.

 

 

 

 

 

 

Pleie og omsorg

 

Økonomi

 

Enhet

Avvik hia

Avvik i %

Hjemmestjenester

- 93

-1.18

Åpen omsorg

-1 078

-12.38

Bygdeheimen

- 874

-6.32

 

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

30 110 679

19 239 107

22 508 354

-3 269 248

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

3 007 500

1 982 566

2 148 985

-166 419

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

3 050 000

1 675 968

1 806 962

-130 994

04

Overføringer

1 068 000

837 743

1 000 113

-162 369

4999

Sum driftsutgifter

37 236 179

23 735 384

27 464 414

-3 729 030

06

Salgsinntekter

-2 870 000

-1 766 793

-1 721 188

-45 606

07

Refusjoner

-3 898 000

-278 579

-444 956

166 377

071

Refusjon folketrygden

0

0

-1 257 337

1 257 337

08

Overføringer

-150 000

0

-269 095

269 095

8999

Sum driftsinntekter

-6 918 000

-2 045 372

-3 692 576

1 647 204

 

 

30 318 179

21 690 012

23 771 838

-2 081 827

 

Sentral statusvurdering:

Enheten har et samlet overforbruk pr 01.09.09 på kr. 2 081 000. Hjemmetjenesten er omtrent i balanse, mens Rollag Bygdeheim og Åpen omsorg sliter med å holde budsjettrammene. Årsakene er flere. Ny turnus for hele Åpen omsorg har ikke gitt den gevinsten man antok pr.1.tertial. Ledighet i helgestillinger og for få tilkallingsvikarer har også gitt mange og dyre løsninger for å opprettholde en forsvarlig drift. Sårbarheten i henhold til turnus, døgnkontinuerlig drift og personalressurser er en generell utfordring innenfor hele enheten. Godtgjøring for merarbeid/overtid og forskyving av vakter gjøres i henhold til gjeldende avtaleverk. Alle avdelingene vurderer fortløpende bemanningssituasjon og forsvarlig drift.
Enheten har innhentet konsulentbistand for å vurdere/beregne gjeldende turnusordninger med den hensikt å belyse faktiske kostnader. Nye beregninger ressurskrevende brukere foretas på bakgrunn av regnskapstallene og det antas mer i refusjon enn budsjettert.

 

 

Arbeidsprogram/utfordringer i 2009:

Tiltak

Kommentarer

Status pr 1. september

Oppfølging av Handlingsplanen

Iverksette ambulerende vaktmestertjeneste, 40 % stilling.

Forstudie av dagens boligmasse i forhold til nybygg.

Ambulerende vaktmester ikke iverksatt pga. økonomistatus. Forstudie boligmasse utsettes. Dette bør sees i sammenheng med den varslede samhandlingsreformen. I tillegg har en valgt å prioritere ressurspersonene i et eventuelt forstudie til ordinær drift, det vil si tjenestemottakere og personal.

Barneboliger

Utrede muligheten for samarbeid med Flesberg og Nore & Uvdal om felles barneboliger.

Interkommunalt samarbeid pågår. Arbeidet er tidkrevende og vil ikke bli avsluttet inneværende år.

Ufrivillig deltid

Prøveprosjekt i 2009.

Styringsverktøy, småstillingsmodul i Gat.

Ikke aktuelt per tiden pga. økonomistatus og usikkerheten relatert til lønn – se økonomistatusen ovenfor.

Interkommunalt samarbeid

Videreutvikle de interkommunale faggruppene: Demensteam, palliasjon, rehabilitering og ernæring.

Arbeidet pågår. Arbeidet er tidkrevende og vil ikke bli avsluttet inneværende år.

Tjenestebeskrivelser

Utarbeide/evaluere tjenestebeskrivelser.

Under utarbeidelse.

Nye reformer, lovendringer av betydning for internkontroll

Pasientrettighetslovens kap. 4 A trer i kraft 01.01.09. Omhandler bruk av tvang mot pasienter uten samtykkekompetanse, som motsetter seg nødvendig helsehjelp.

Rutiner og maler er i orden.

Profil

Ta i bruk flere moduler og funksjoner i fagsystemet.

Stor oppgradering i oktober som medfører frikjøp fra ordinær drift i avdelingene, antatt kostnad kr. 30 000,-. Oppgradering/videreutvikling er nødvendig for å tilfredsstille krav og føringer iht elektronisk pasientjournal. Kongsbergregionen samarbeider om å videreutvikle programmet Profil.

Gat

Daglig bruk og ajourhold av ressursstyringssystemet.

Kontinuerlig ajourhold på alle avdelinger. Det er opprettet prosjekt nr. pr. ressurskrevende tjeneste. Hensikten er å systematisere faktiske lønnsutgifter.

 


Målindikatorer:

 

2007

2008

Mål 2009

Status pr 1. september

Økonomi:

 

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett

 

0

0

- 2 081 000

Medarbeidere:

 

 

 

 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt

50

50

55

57,5

Sykefravær 

9

7, 13

6

6,49

Gjennomførte medarbeidersamtaler i %

40

60

100

40

Antall personalmøter/tjenestested/år

8

7

10

5

Tjenester:

 

 

 

 

Riktig dimensjonerte tjenester

 

 

Ja

Ja

Belegg institusjon i %

104

95,8

100

100

Antall faste mottakere av hjemmehjelp

58

63

65

61

Antall faste mottakere av hjemmesykepleie

41

41

50

40

Antall faste mottakere av både hjemmehjelp og hjemmesykepleie

31

30

35

28

Forebyggende team: Antall utførte hjemmebesøk/husstand

Planlegging

24

30

22

Forvaltning/saksbehandling:

 

 

 

 

Enkeltvedtak i Omsorgsutvalget

228

214

250

215

Administrative vedtak

85

82

85

78

Registrerte dokumenter i saksprogrammet Profil

584

647

800

628

Elektroniske tjenester:

 

 

 

 

Oppdaterte nettsider

 

 

Ja

Nei

Antall elektroniske søknader om pleie og omsorgstjenester

1

0

10

0

Samfunn:

 

 

 

 

Brukerundersøkelse

Nei

Nei

Nei

Nei

Informasjon:

 

 

 

 

Oppdatert tjenestekatalog

Ja

Ja

Ja

Nei

Informasjonsfolder om tjenestene

Nei

Nei

Ja

Nei

 

 

 


 

NAV Numedal - Sosial og barnevern

Samme rapport som i Flesberg

Økonomi

Art

Art (T)

Budsjett hele året (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

4 866 321

3 011 704

3 166 502

-154 797

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

1 192 390

794 609

837 617

-43 008

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

306 503

153 252

0

153 252

04

Overføringer

2 644 500

1 762 295

2 221 993

-459 698

4999

Sum driftsutgifter

9 009 714

5 721 859

6 226 111

-504 252

05

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

30 000

19 992

51 140

-31 148

5999

Sum finansutgifter

30 000

19 992

51 140

-31 148

07

Refusjoner

-3 539 241

-1 189 984

-1 618 991

429 008

071

Refusjon folketrygden

0

0

-68 538

68 538

8999

Sum driftsinntekter

-3 539 241

-1 189 984

-1 687 529

497 546

09

Finansinntekter og finansieringstransaksjoner

-30 000

-19 992

-11 292

-8 700

9999

Sum finansinntekter

-30 000

-19 992

-11 292

-8 700

 

 

5 470 473

4 531 876

4 578 430

-46 554

 

 

 

Sentral statusvurdering:

 

2. tertial rapport 2009 viser samme utvikling som rapportert 1 tertial i fht budsjettmessig utvikling.

Området administrasjon viser et positivt avvik på ca 200 000,-. Her er ikke refusjon/betaling kommunal andel lederlønn fult ut belastet, samt at planlagt innkjøp av driftsutstyr er utsatt. Det positive avviket vurderes som à jour i fht resultat 31.12.09.

Området sosial har et negativt avvik på ca kr 370 000,-. Hovedvekt av negativt avvik omhandler økonomisk sosialhjelp.
Området økonomisk sosialhjelp har også 2. tertial et betydelig avvik på ca kr 290 000,- (1.tertial et overforbruk på kr. 346000,-.) Her er flere årsaker. Avviket kan reduseres noe da det er en del refusjoner fra statlige NAV tjenester som kommer inn. Likevel ser en at overforbruket er prosentvis høyt. Tjenesteområdet viser at det er kommet noen nye brukere, samt at det er flere brukere som har fått redusert inntekt i fht arbeidsmarkedet. En skal tørre og kalle det en positiv utvikling når det er en reduksjon i avviket i hht periodisert budsjett fra 1. tert. til 2. tert.
De siste tallene for arbeidsledige er at Flesberg nærmere seg det en kan kalle en lav/normalisering med 1,4 % ledighet, mens Rollag ligger noe høyere med 3,2 %. En økt fokus framover i fht iverksetting av kvalifiseringsprogram-deltakere vil kunne bidra overfor økte sosialhjelpsutbetalinger. Området følges nøye framover, og signalene i 1.tertial rapport holder stikk i fht at budsjettet innen området ikke vil holde i 2009.
Kvalifiseringsprogrammet (KVP) har et overskudd i fht periodisert budsjett. Kommunene har mottatt de overføringer som skal gå til KVP i 2009.
Dette grunnet ikke iverksetting av antall deltakere jfr tildelte måltall. Her er flere tiltak planlagt iverksatt høst 09, som gir god grunn til måloppnåelse på måltall KVP. Et positivt avvik på ca kr 250 000,- vil bli betydelig redusert mot slutten av året.
Området barnevern viser et negativt avvik på ca kr 50 000,-. Dette er en halvering av negativt avvik fra 1. tertial.
Enkelt områder som tiltak i hjemmet (støttekontakt, avlastning, barnehage, m.m.) har et overforbruk på ca kr. 250 000,-. Likeså sakkyndige, advokatutgifter i fht fylkesnemdsak ca kr 150 000,-. Pliktmessige sosiale utgifter øker også når antall tiltak iverksettes. Km godtgjøring har også et negativt avvik. Nye tiltak utenfor hjemmet vil få konsekvenser mot slutten av 2009. Refusjon for felles fosterhjemstilling med Nore og Uvdal er refundert for første halvår. Grunnen til at avviket ikke - jfr. periodisert budsjett - er større enn det faktisk er, er at planlagte tiltak utenfor hjemmet iverksettes i 3 tertial, og ikke 2 tertial.
Selv med mindre negativt avvik pr 2. tertial, vil ikke barnevern budsjettet holde ut 2009, avhengig av tidspunkt for iverksetting av nye lovpålagte tiltak.

Området flyktning er iverksatt. I fht boligmangel 2. tertial, er det ikke gjennomført mottak av flyktninger i Flesberg kommune, og med dette ikke mottatt de ulike overføringer fra staten. Dette vil gjøre seg gjeldene i 3 tertial.

Tiltak som er fremmet og vedtatt i fht budsjettjusteringer i 2009 på kr 300 000,- vil ikke kunne gjennomføres. Det har vært jobbet med alle områder i de foreslåtte tiltakene. Det er gjennomført reduksjon på alle områder unntatt barnevern. Her er det gjort vurdering av alle tiltak som løper innen barnevern, og flere tiltak er vedtatt opphørt. Her har likevel blitt en økning i tiltak innen barnevern som kostnadsmessig er dyrere enn opphørte tiltak, hovedvekt tiltak utenfor hjemmet, samt sakkyndig og advokatutgifter i forbindelse med Fylkesnemdsak.

Oppsummert kan det være lett å bare se på de budsjettpostene som har positivt avvik pr i dag, og vurdere budsjettsituasjonen som à jour. Men disse områder blir belastet med kommende nødvendige utgifter resten av 2009.
NAV Numedal har utfordringer i fht arbeidsmarkedet, iverksetting Kvalifiseringsprogrammet, økonomisk sosialhjelp og tiltak innen barnevern. Prognosen på helårsvirkning av budsjettet for 2009 er vurdert dit hen at det vil bli et samlet negativt avvik på ca kr 500 000,- pr 31.12.09. Minner om betalingsmodellen Flesberg/Rollag 60/40.

 


Arbeidsprogram 2009:

 

 

Kommentarer 31.08.2009

Større utredninger/ arbeider

Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil prege mye av 2009. Flesberg, Rollag og NAV Buskerud har etablert en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon har gått seg til. Det ligger store utfordringer i å nå definerte mål både for organisasjonen via styringslinjene, ansatte, m.m. Brukere skal stå i sentrum i denne prosessen.

Det iverksettes en del nye tiltak, og disse skal være både ihht. sentrale føringer, lokale forutsetninger og brukere sitt behov.

NAV Numedal er i en tidlig driftsfase. Det er utfordringer i fht å samkjøre tjenesteområdene. Utfordring i fht kompetanseløp, endring i arbeidsmarkedet, m.m. Modellvalg i Numedal har gitt oss utfordringer, dette følges opp i partnerskapsmøter. Fokus på; god service og utbetalinger til rett tid. Partnerskapsmøtene er arena for drøfting og informasjon.

Planarbeider

En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Aktiv bruk av bevilgede skjønnsmidler, samt nye søknader.

Drifte internkontroll for barneverntjenesten.

·         Nye stønadsformer NAV Numedal: kvalifiseringsprogrammet arbeidsevnevurdering

·         arbeidsavklaringsstønad

·         kompetanseplan

·         markedsplan, m.m.

·         Handlingsplan vold i nære relasjoner

Mye av planarbeid har måttet nedprioriteres da tjenesteyting står i fokus.

Barnevernnettverket status – framdriftsplan september 09.

Mottak flyktninger

Flesberg kommune har fått konkret forespørsel (Rollag vil få forespørsel) om mottak av flyktninger 2009 – 2011. En må påberegne budsjettmessige endringer – justering hvis kommunestyrene vedtar mottak.

Flesberg kommune vedtatt mottak. Utfordring i fht boligsituasjon, jobbet aktivt med. Flyktningkonsulent ansatt mai 09.

Nye reformer, lovendringer av betydning

Arbeidsavklaringsstønad (01.05.09)

Departementet har utsatt ordningen til 01.03.2010. Strategiplan à jour, kompetanseløp høst 09.

 


Målindikatorer:

 

2008

Mål 2009

31.08.2009

Økonomi:

 

0

 

% avvik regnskap/budsjett

0 %

 

0 %

-0,85

NAV etablering i h.h.t. budsjett

 

0 %

Gjennomført

Medarbeidere:

 

 

 

Vernerunder

1

1

Gjennomført

Kompetansetiltak

Div. kurs

Div. kurs, omfattende NAV opplæring.

Kompetansløp så langt gjennomført, omfattende også framover.

Sykefravær

 

 

 

NAV Numedal

 

Nå definerte interne mål

Løpende vurderinger

NAV Numedal

 

Medarbeiderundersøkelser

Gjennomført

Gjennomførte medarbeidersamtaler

Nei

ja

Delvis gjennomført

Tjeneste:

 

 

 

Sosialtjenesten NAV Numedal

2 uker behandlingstid

2 uker behandlingstid

Gjennomført

NAV Numedal

 

Oppnå definerte eksterne og lokale mål

Delvis gjennomført

NAV Numedal Kvalifiseringsprogrammet

 

Jfr. tildelt måltall

Gjennomført

Barneverntjenesten

(flere ulike frister ut fra status i saker)

Lovpålagte frister

Lovpålagte frister

Gjennomført, få unntak

Bostøtte

Termin frister

Mnd. frister

Gjennomført

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

 

 

 

Søknadsskjema.

Bostøtte

Bostøtte

Gjennomført

Utviklingsmål

(NAV reform konkrete mål i fht selvbetjening)

 

Behov for revisjon nettsider/tjenester

Ikke gjennomført

NAV Numedal nye selvbetjenings-løsninger implementert i 2008

 

Økt fokus på selvbetjeningsløsninger

Gjennomført

Samfunn :

 

 

 

Brukerundersøkelse

 

Ikke gjennomført

Bør gjennomføres i 2009.

Ikke gjennomført

 

 

 

Veggli skole

 

Økonomi

 

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

12 213 395

7 720 108

8 185 326

-465 217

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

1 526 000

1 063 658

1 097 884

-34 225

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

70 000

46 648

0

46 648

04

Overføringer

310 250

206 751

380 499

-173 748

4999

Sum driftsutgifter

14 119 645

9 037 165

9 663 708

-626 542

06

Salgsinntekter

-200 000

-133 280

-148 327

15 047

07

Refusjoner

-181 250

-120 785

-346 761

225 976

071

Refusjon folketrygden

-7 500

-4 998

-173 612

168 614

08

Overføringer

0

0

-115 377

115 377

8999

Sum driftsinntekter

-388 750

-259 063

-784 077

525 014

 

 

13 730 895

8 778 102

8 879 631

-101 529

 

 

Skolene i Rollag har i dag felles skoleledelse og rektor er gitt myndighet til å se budsjettene til begge skolene under ett. Det er dermed litt ulik belastninger av kostnader på skolene.

På Veggli er det kontroll da det ikke er ført over beløp merk spesiell elev ved flytting av bolig fra Rollag.

Vi ser at det er litt trangt, men har foretatt innkjøpsstopp på alt utenom drift som er planlagt og daglig. Ekstrakjøp vurderes på nytt i november.

 

 

 

 

 


Rollag skole

 

Økonomi

 

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

4 486 144

2 841 275

2 485 635

355 640

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

830 300

547 488

338 885

208 602

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

45 000

29 988

805

29 183

04

Overføringer

79 000

52 646

233 831

-181 185

4999

Sum driftsutgifter

5 440 444

3 471 397

3 059 157

412 240

06

Salgsinntekter

-125 000

-83 300

-96 930

13 630

07

Refusjoner

123 000

-51 313

-60 618

9 305

071

Refusjon folketrygden

0

0

-62 288

62 288

8999

Sum driftsinntekter

-2 000

-134 613

-219 836

85 223

 

 

5 438 444

3 336 784

2 839 321

497 463

 

Rollag skole nyter godt av at Veggli har tatt noe av innkjøpene til lærere i IKT og blir belastet det meste av kursing etc.

Vi vet det kommer et refusjonskrav fra Flesberg kommune i anledning veileder IKT. Derfor denne "bufferen". Et refusjonskrav fra barnehagen vil også bli belastet ved slutten av året.

 

 

 

 


Arbeidsprogram 2009:

 

 

 

Status pr september 09

Utfordringer i spesielle planlegging

En rektor på begge skolene gir ikke automatisk felles ledelse ved skolene. Det er nye tanker å ikke ”bås – sette” resten av skoleledelsen. Vi har en kontinuerlig prosess gående på området. Ny inspektør ansatt i skoleledelsen fra 01.01.09

 

Vi har tettere samarbeid og oppfølging av hverandre, samt en bedre arbeidsfordeling. Det gjenstår imidlertid noe før vi får utnyttet administrasjonsressursen maksimalt. Både inspektør og kontorassistent har nå (i tillegg til rektor) faste dager på Rollag skole

Planarbeider

Videre arbeid med felles fagplaner for skolene. Fellesteam på skolene lagt inn i årshjulet.

Arbeidsoppgavene er fordelt. Lærerne samarbeider om felles planer. De legges ut på fellesrom på Fronter (felles IKT-basert læringsplattform). Ledelsen forankrer ved å gjennomgå alt før distribusjon av planene. Fraværsføring i Fronter er i gang for alle.

Interkommunalt og kommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid om kompetanseheving av lærere og ledere. Dette gjelder hele Numedal.

Skolefaglig konsulent er trukket mer inn i skoleledelsen i og med at det nå er èn felles rektor ved skolene. Det er satt i gang faste møter med ledergruppene ved skolene.

Felles - opplevelsene for elever og lærere utvides og legges inn i årshjulet. Kommunene samarbeider om Numedal Kompetansesenter og ser nødvendigheten av å opprettholde driften der.

Lærerne på U- trinnet har hatt fagmøter med personalet på Rødberg for kompetanseheving innenfor vurdering. Rektor har tett samarbeid med pedagogisk konsulent vedrørende skole og utviklingen. Pedagogisk konsulent skal ha dialogen mot Fylkesmannen. Rektor har hatt møter med skoleledelsen i nabokommunene for å håndtere tema/gjøremål mest mulig likt i dalen Eks: eksamen/ledelse/ressurs fordeling og prioriteringer. Kurs før muntlig eksamen er et fellestema. Holdes på Rødberg skole i oktober.

Nye reformer, lovendringer av betydning

Ingen. Vi bygger videre på erfaringene fra kunnskapsløftet.

Mer fysisk fostring innført på mellomtrinnet.

 

 

Planlegging

Planlegger bruk av lærere på tvers av skolegrensene for å få utnyttet menneskelig ressurs. Ser på endret starttidspunkt for å få rimeligere/enklere skyssordning.

Venter på skoleutredningen.  Lærerressurs og ledelsesressurs er interessant å jobbe med. Rektor har tatt initiativ til å vurdere samordne ledelsesressursen med nabokommunene.  Møte om dette er planlagt i oktober på Rollag kommunehus. Ny Fronter og Oppad innføres. Sammen med skoleutredningen fører det til mye arbeid ved siden av ”det å drifte en skole”.

 

 

Målindikatorer:

 

2007

Mål 2008

 Mål 2009

Status pr september

Økonomi:

 

 

 

 

Avvik

+ 94’

0

0

+ 150 totalt på begge skolene. Overforbruk på Veggli skole: lønn spes.ped

Medarbeidere:

 

 

 

 

Gjennomførte medarbeidersamtaler

100 %

100 %

100 %

Gjennomføres etter kommunestyremøtet 22.okt

Tjeneste:

 

 

 

 

Leseferdighet

Nasj.prøver

Økes

Tester innført

Rutiner m/test og sammenligning. Tiltak ved uønsket utvikling.

Karakterer

U-trinnet

Bedres

Oppf. av tester

U.trinn. Standpunkt sammenlignes med eksamen. Vurdering

Mappevurdering ungdomstrinn

U-trinnet

100 %

100 %

100 %

Mappevurdering barnetrinn

 

 

50 %

50 %

Elevinspektørene

5.-10. kl

100 %

100 %

100 % i tillegg til lærere og noen foreldre

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

 

 

 

 

Tilrettelegge for mer bruk av elektronisk plattform. For eksempel bruk av Fronter og elektroniske mapper.

100 %

100 %

100 %

Hele skolen har tilgang. Felles Fronterplattform for alle kommunene (skolene) i Kongsberg regionen.

Søknadskjema for SFO-påmelding

75 %

100 %

100 %

100 %

Innmeldingsskjema for skolestart.

80 %

100 %

100 %

100 %

Permisjonssøknadsskjema og lignende

0 %

100 %

Må lages

Ikke ferdige fra IT-gruppen

Oppgradering av skolenes hjemmesider.

100 %

100 %

100 %

Vi ønsker ny hjemmeside. Arbeider med saken.

Samfunn:

 

 

 

 

Gjennomføre egenproduserte elevundersøkelser når det gjelder trivsel og mobbing. Gjennomføre obligatoriske brukerundersøkelser våren og høsten 2009

100 %

100 %

 

100 %

100 % Følge opp disse

Gjennomført. I tillegg har vi gjennomført ståstedsanalyse og organisasjonsanalyse ved Veggli skole i forb med prosjektet ”Fra ord til handling”. Positive resultater

 

 

 

 


  


Veggli barnehage

 

Økonomi

 

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

2 962 440

1 881 008

1 897 477

-16 469

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

260 500

169 604

194 878

-25 274

04

Overføringer

45 000

29 988

37 818

-7 830

4999

Sum driftsutgifter

3 267 940

2 080 600

2 130 174

-49 574

06

Salgsinntekter

-650 000

-433 160

-455 202

22 042

07

Refusjoner

-45 000

-29 988

-41 209

11 221

071

Refusjon folketrygden

0

0

-8 825

8 825

08

Overføringer

-1 840 000

-1 840 000

-2 945 231

1 105 231

8999

Sum driftsinntekter

-2 535 000

-2 303 148

-3 450 467

1 147 319

09

Finansinntekter og finansieringstransaksjoner

-18 500

0

-18 500

18 500

9999

Sum Finansieringsinntekter

-18 500

0

-18 500

18 500

 

 

714 440

-222 548

-1 338 793

1 116 245

 

DRIFTSUTGIFTER
Lønn og sosiale utgifter:
Vi har litt overforbruk på lønn. Grunnen er at vi har måttet sette inn litt mer personell da vi fikk flere barn fra vårhalvåret, men utgiften må ses i sammenheng med økte intekter (statstilskudd og foreldrebetaling).Vi har litt økte utgifter med vikar ved sykdom (langtidssykdom), men utgiften må her ses i sammenheng med refusjoner fra Nav.

Varer og tjenester:
Vi har litt økte utgifter på matvarer, men utgiften må ses i sammenheng med økte inntekter for betaling av kost. Vi har brukt mer enn budsjettert på annonser. Grunnen er ekstern utlysning av enhetslederstilling. Elektrisitetsutgiftene har økt.

DRIFTSINNTEKTER.
Salgsinntekter:
Ok. Da vi fikk flere barn enn beregnet på vårhalvåret, har vi fått inn mer foreldrebetaling og betaling for kost.

Overføringer fra staten:
Veldig bra. Vi har fått inn skjønnsmidler for kompensasjon ved innføring av maksimalsats på foreldrebetaling, ekstra driftstilskudd ved flere barn fra vårhalvåret, og økt statstilskudd for hele året. Det var budsjettert med forlite statstilskudd i året, i forhold til det vi har fått. Grunnen er vi har flere barn enn beregnet.

I løpet av høsten vil det bli noen ekstra utgifter innenfor inventar og utstyr, og vedlikehold på uteområdene til barnehagen.

TOTALT sett ligger barnehagens økonomi veldig godt innenfor gitte rammer. Vurderer at det vil være bra positivt avvik ved årets slutt.

 

 

 

Arbeidsprogram 2009:

Aktivitet

 

Status pr 15.september

Barnehageplan 2010 - 2013

Evaluere og videreføre dagens plan til neste planperiode. Høst.

Arbeidet tar til på høsten.

Kompetanseplan

Søke Fylkesmannen om ytterligere kompetansemidler for 2009.

Barnehagene fikk til sammen tildelt kr 16.000.

Brukerundersøkelse

Gjennomføre en enkel brukerundersøkelse for barn og foreldre. Våren

Ikke gjennomført. Ønsker å gjennomføre undersøkelsen elektronisk og det er ikke ferdig utarbeidet. Utsatt til våren 2010.

Langtidsplan over pedagogisk innhold.

Barnehagene har en langtidsplan. Evaluering og evt. revidering av denne.

Personalet gjennomgikk og evaluerte forslag til plan i barnehageåret 2008/2009. Den ble godkjent i vårt samarbeidsutvalg 10/9-09, og ble delt ut sammen med årets årsplan til foreldrene.

Stillingsbeskrivelser

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for de forskjellige stillingene i barnehagene. Disse må tas opp på medbestemmelsesmøte. Og nødvendig behandling i FOLK.

Barnehagen har gjennomgått og behandlet alle beskrivelsene på medbestemmelsesmøte i juni. Videresendt de til Rollag barnehage for behandling, før de eventuelt sluttbehandles i FOLK og AMU på høsten.

OPPAD

Innføring i OPPAD (skole og barnehage administrativt system i Kongsbergregionen).

Er innført fra 01.01.09. Hovedopptaket av barnehageplassene ble registrert i mars, og fakturering blir innført fra september. Det vil bli behov for løpende opplæring i systemet.

 


 

Målindikatorer:

 

 

 

2005

2006

2007

2008

2009

Status pr 1. september

Økonomi:

 

 

 

 

 

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett

 

+ 30 

 - 14,5

+ 68,48

0

0

+ 156 %

Medarbeidere:

 

 

 

 

 

 

 

Gj.snittlig stillingspst. pr. ansatt

73,5

70,5

69,6

67

70

81 %

Sykefravær i %

 

 

5,15

20,21

21,86

10

2,38 %

Gjennomførte medarbeidersamtaler i %

100

100

100

100

100

100

Arbeidsbeskrivelser

 

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Tjeneste:

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagedekning i %

 

87

93,7 

89,4

93,7

90

95,5

Venteliste

 

 

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Elektroniske tjenester:

 

 

 

 

 

 

 

Antall elektroniske skjema

 

0

2

2

2

2

2

Antall svar ved bruk av elektroniske skjema

0

8

23

48

50

100 %

Informasjon:

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreldremøter, 3 pr. år pr. barnehage i %

100

100

100

100

100

100 %

Foreldresamtaler, 2 pr år pr barn

100

100

100

100

100

100 %

Oppdatert tjenestekatalog

 

 

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Årsplan

 

 

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

 

 


 


Rollag barnehage

 

Økonomi

 

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

2 725 175

1 723 646

2 219 924

-496 278

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

311 000

203 090

154 608

48 483

04

Overføringer

32 000

21 325

28 567

-7 243

4999

Sum driftsutgifter

3 068 175

1 948 061

2 403 099

-455 038

06

Salgsinntekter

-593 000

-395 175

-417 174

21 999

07

Refusjoner

-82 000

-21 325

-28 567

7 243

071

Refusjon folketrygden

0

0

-348 729

348 729

08

Overføringer

-1 765 000

-1 743 316

-1 928 553

185 237

8999

Sum driftsinntekter

-2 440 000

-2 159 816

-2 723 023

563 207

 

 

628 175

-211 755

-319 923

108 169

 

 

Det er færre ansatte i barnehagen nå fra 01.08.09, enn det var i vår halvåret. Det er også færre barn. Det er 5 ansatte på jobb hver dag for å kunne dekke åpningstiden forsvarlig og tilfredsstillende. Totalt har vi 5,70 årsverk i barnehagen fra 1.august.
Barnehagen har en åpningstid på 9,75 timer hver dag. Vi har barn som er i barnehagen hele åpningstiden, pga. jobb pendling til Kongsberg for foreldrene.

RBH skal ha refusjon for spes.ped.timer for vår halvåret fra Rollag skole, dette utgjør ca. 13 % stilling. I tillegg er morgen sfo i barnehagen, når man deler morgenen mellom skole og barnehage utgjør det 11,67 % stilling på hver enhet. Totalt utgjør dette ca. 24.400 kr for vår halvåret. Morgen sfo for høsthalvåret utgjør ca. 17.000 kr.

Status pr. 2.tertial er ok.

 


Arbeidsprogram 2009:

Aktivitet

 

Status pr 1. september

Barnehageplan 2010 - 2013

Evaluere og videreføre dagens plan til neste planperiode. Høst.

Saken er varslet i felles samarbeidsutvalgsmøte 31.03. Arbeidet tar til på høsten 09.

Kompetanseplan

Søke Fylkesmannen om ytterligere kompetansemidler for 2009.

Søknaden er sendt innen fristen til fmbu. Forhåndsutregninger fra fmbu viser at barnehagene tildeles 16 000 kr som i 2008.

Brukerundersøkelse

Gjennomføre en enkel brukerundersøkelse for barn og foreldre. Våren

Ikke gjennomført, men styrerne har sett på ulike brukerundersøkelser som kan være aktuelle å gjennomføre. Ønsker å gjennomføre undersøkelsen elektronisk. Da det er noen nye brukere av barnehagen i høst, er det riktig å vente til våren med en slik undersøkelse. Dette for at alle skal ha benyttet seg av tilbudet i en periode.

Langtidsplan over pedagogisk innhold.

Barnehagene har en langtidsplan. Evaluering og evt. revidering av denne.

Er ferdig evaluert og skal gis ut sammen med årsplanen i høst.

Stillingsbeskrivelser

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for de forskjellige stillingene i barnehagene. Disse må tas opp på medbestemmelsesmøte. Og nødvendig behandling i FOLK.

Stillingsbeskrivelsene er ferdig behandlet i Veggli barnehage, og skal til behandling i Rollag barnehage. Deretter skal de opp i FOLK, i løpet av høsten.

OPPAD

Innføring i OPPAD (skole og barnehage administrativt system i Kongsbergregionen).

Hovedopptaket er gjennomført i Oppad. Første fakturering gjennom Oppad er planlagt gjennomført i september -09.

 


Målindikatorer:

 

 

 

2005

2006

2007

2008

2009

Status pr 1.september.

Økonomi:

 

 

 

 

 

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett

 

+ 30 

 - 14,5

+ 68,48

0

0

17,22

Medarbeidere:

 

 

 

 

 

 

 

Gj.snittlig stillingspst. pr. ansatt

73,5

70,5

69,6

67

70

71,25

Sykefravær i %

 

 

5,15

20,21

21,86

10

29,37

Gjennomførte medarbeidersamtaler i %

100

100

100

100

100

0

Arbeidsbeskrivelser

 

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Tjeneste:

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagedekning i %

 

87

93,7 

89,4

93,7

90

95,5

Venteliste

 

 

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Elektroniske tjenester:

 

 

 

 

 

 

 

Antall elektroniske skjema

 

0

2

2

2

2

2

Antall svar ved bruk av elektroniske skjema

0

8

23

48

50

100 %

Informasjon:

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreldremøter, 3 pr. år pr. barnehage i %

100

100

100

100

100

100

Foreldresamtaler, 2 pr år pr barn

100

100

100

100

100

100

Oppdatert tjenestekatalog

 

 

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Årsplan

 

 

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

Kommentarer:

Barnehagen har hatt et høyt sykefravær. Hovedgrunnen til dette er langtidssykemeldinger. Sykemeldingene er ikke jobbrelatert.

Kommunen har full barnehagedekning - 95,5 %. Grunnen til at det ikke er 100 % dekning, er fordi det er noen som ikke velger barnehageplass til sine barn.

 

 


 


Idrettsskolen

 

Økonomi

 

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

10 629 600

6 917 423

6 353 615

563 808

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

6 433 000

4 195 955

3 502 362

693 594

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

22 800

7 524

28 537

-21 013

04

Overføringer

0

0

473 721

-473 721

4999

Sum driftsutgifter

17 085 400

11 120 902

10 358 234

762 668

06

Salgsinntekter

-8 105 200

-5 503 387

-6 359 488

856 101

07

Refusjoner

-7 691 200

-4 918 768

-6 069 873

1 151 105

071

Refusjon folketrygden

0

0

-269 183

269 183

08

Overføringer

-18 000

-11 995

-97 581

85 586

8999

Sum driftsinntekter

-15 814 400

-10 434 150

-12 796 125

2 361 975

09

Finansinntekter og finansieringstransaksjoner

-318 000

0

0

0

9999

Sum Finansieringsinntekter

-318 000

0

0

0

 

 

953 000

686 753

-2 437 891

3 124 643

 

Idrettsskolens regnskap er i rute. Vi har store inntekter i august grunnet start elevinnbetalinger. Vi har tatt inn ca. 1.8 mill i elevinnbetalinger. Månedsbeløp utover blir ca. halvparten. Ved siden av kommer statstilskuddet i juli. Derfor det store overskuddet.
Elevutgiftene første halvår vil inneværende år også øke da vi har en ekstra reiseuke i september. Budsjettet er delvis justert for denne i juni justering.

 

 

 

 


Arbeidsprogram 2009:

 

 

Status pr. 10. September

Større utredninger/

arbeider

1.   Idrettsskolens forankring i Rollag kommune. Hva vil Rollag kommune med folkehøgskolen. Hvilken plass skal skolen ha i kommunen.

 2.  Avklare ansvars- og oppgavefordeling mellom skole og eier.

Forstudien Idrettsskolen 2018 ble vedtatt i kommunestyret 18.06-09. Idrettsskolen gikk inn med kr. 100 000 over budsjett.

Styringsgruppa hadde møte 02.09. Halvor Rostad er prosjektleder. Styringsgruppa ønsket en prosjektgruppe med representanter fra Rollag kommune og Idrettsskolen. Rektor skal sitte i prosjektgruppa. For øvrig plukker idrettsskolen ut en representant til og kommunen det samme. Viktig at prosjektgruppa kommer fort i gang med det videre kartleggingsarbeidet. Styringsgruppa består. Her er tillitsvalgt Jarle Ryggetangen med, Åse Dammen Otterholt vara.

Prosjektet har fått regionale utviklingsmidler gjennom Kongsbergregionen totalt kr. 250 000. Det tyder på at prosjektet har verdi ut over egne kommunegrense. Politikere og rådmenn inviteres til å delta på pedagogiske drøftingsdager på Idrettsskolen 28.-30.09, som et ledd i informasjon om folkehøgskolen.

 

Planarbeider

Nye linjer pedagogisk program.

Markedsføring av halv/helårskurs.

Utvikle en jibbearena i tidligere telemarksbakke. Rehabilitere skitrekk/lys.

Samarbeidsavtale med NIF angående utveksling med to studenter fra Zambia. Fredskorpset. Oppstart høst 2009.

Avtale med RK om jaktløyve.

Arrangere folkehøgskolens pedagogiske drøftingsdager i 2009.

*Nye linjer/markedsføring.

Dette er gjennomført i tråd med planer. 3 nye linjer.

Ny skolebrosjyre i nytt format og nytt oppsett. Varighet 2009/10 og 2010/11. Deltatt på 4 messer. Den siste var på Elverum i august.

Ny lay out på skolens hjemmesider.

Avsatt ressurs på alle lærere for å legge ut nyheter på hjemmesider. En svært viktig markedsføringskanal for oss.

 

*Jibbearena.

Gjennomført i forhold til planer. Veritas godkjent bakke/heis – driftstillatelse gitt.

Innkjøp av railer september. Skal stå ferdig i november 2009.

*Samarbeidsavtale med NIF/BIK. Idrettens fredskorps.

Gjennomført med NIF tre møter siste møte på Idrettsskolen 22.06-09

Idrettsskolen er vertsskap for en Sør Afrikansk gutt fram til 19.12.09.

Inngått avtale om treneroppdrag i ROV IL fotball. 

4 timer norskundervisning gjennom Rollag kommune/Veggli skole.

BIK i oppdrag for dem i Nore og Uvdal uke 48.

Gjenstår å lage avtaler med grunnskolene i kommunen for observasjonsbesøk og deltagelse. Avventer etter linjeuke i 38.

*Avtale om jaktløyve med Rollag kommune.

Ikke gjennomført. Tiltenkt linja Natursport jakt og fiske. Vi må avvente om det er interesse i ungdomsmarkedet for naturlinjer. Arbeid på sikt.

*Pedagogiske drøftingsdager for distrikt 6.

Program for dagene er laget og sendt ut til aktuelle folkehøgskoler. Program presentert på enhetsledermøte 11.08. Enhetsledere er invitert. Tema er danning opp mot prestasjon, friluftsliv/ekstremsport, rusproblematikk opp mot reglement og juridiske betraktninger

 

Interkommunalt samarbeid. Utvikle praksisplasser for elevene.

Skoler/treningssentre/organisasjoner/politi/fysioterapi osv.

Fått henvendelse fra Flesberg kommune angående svømmeopplæring, og treningskontakter. Idrettsskolen gjennomfører et kortkurs i Treningskontakt helga 11-13 september. Kursholder Kjersti Simpson-Larsen.

BIK avtale om 3 studenter i uke 48, som skal reise rundt på skoler i Numedal med BIK.

Buskerud fotballkrets – trener 1 oppdatering på lærersida.

ER ikke i mål med dette. Må avklare mer ansvarsforhold for kontaktnett bygging.

Vedlikehold bygninger jmfr. plan. Diverse.

Kostnad 1 774 mill.

Jmfr. styrevedtak 07.05-09.

Brannvernstiltak i stabburet. Kr. 125 000.- ekstra vedlikeholdsmidler fra kommunen. Har fått gjort ene oppgangen. Oppgang sør blir gjort i uke 38.

Himling i auditoriet. Kr. 160 000.- ekstra vedlikeholdsmidler fra kommunen. O.k.

Ombygging kontor. Kr. 96 000.- kapitalfond. O.k.

Rehabilitering av lærerbolig.  Kr. 133 000.- kapitalfond. O.k.

Istandsetting av rektorbolig til elevinternat skoleåret 2009/10

 kr. 120 000 fra kapitalfond. O.k. * Merknad: Her har vi brukt mer midler enn det avsatte.  Pr. 06.09 – kr. 200 000. Ekstratimer eget personell kr. 60 000.  Ombygging ble noe mer omfattende enn forutsatt. Hele det elektriske systemet måtte byttes til alle rom da eksisterende var ulovlig etter gjeldende regler. Brannsystemet er koblet til brannsentral i stabburet. (Ikke påkrevet, men gjort for framtida). Nye låser på alle rom jmfr. skolens øvrige system

 

 


Målindikatorer:

 

 

2007

2008

Mål 2009

Status pr september.

Økonomi

 

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett

0.k.

0 %

0 %

2.4 mill i pluss pr 200908. Dette skyldes dobbelt elevinnbetaling i august. Nærmere 1.8 mill inn samt at statstilskudd kommer i juli. Idrettsskolen justerte også budsjettet i juni her tilførte vi midler fra overskudd 2008. Dette er hovedårsak til stort overskudd pr. nå. Idrettsskolen har økt noen stillinger for å møte et stort elevtall i høst. Dette får først økonomisk uttelling fra august. Vi har også gjort mye vedlikehold i løpet av sommeren samt at utgifter på vann, energi, kost blir større med flere.  Vi har også endret skolerute med en linjetur også i høste. Denne er delvis budsjettert i høst. I sum forventer vi en del økte utgifter også. Periodisering av budsjett samsvarer ikke med forbruk.

Konklusjon: Idrettsskolens regnskap er i rute.

Medarbeidere

 

 

 

 

Gjennomsnittlig stillingsstillingsstørrelse per ansatt

75,7 %

79 %

79 %

79 %. Jmfr. mål. B. Vi har økt stillinger på ped. og på renhold igjen for å møte full skole. 76 %.

Gjennomførte medarbeidersamtaler

30 %

95 %

50 %

Gjennomført15 % pr dato. Rest i oktober/november.

Tjeneste

 

 

 

 

Kapasitetsutnyttelse

96 %

100 %

100 %

Pr. 10.09 har vi 101 elever dette er 100 % utnyttelse.

Fullverdi gjennomføring

95 %

95 %

85 % vår sem.

98.1% høstsen.

For høst semesteret har 2 elever slutta dette utgjør 1.9 % av 103 elever. Litt tidlig å si.

Utleie - sluttsum

120.000

450.000

300.000

Ligger nå på 284 000.- Synes å være greit i forhold til mål.

 

 

 


 


Plan og utvikling

 

Økonomi

 

Enhet

Avvik hia

Avvik i %

Eiendom

 215

6.80

Teknisk

- 397

-48.23

Utvikling

- 72

-3.13

 

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

7 514 030

4 758 097

4 978 737

-220 640

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

6 726 000

4 327 278

5 069 031

-741 753

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

1 958 000

1 198 235

1 189 030

9 205

04

Overføringer

1 523 500

851 522

1 018 447

-166 925

4999

Sum driftsutgifter

17 721 530

11 135 133

12 255 245

-1 120 112

05

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

50 000

33 320

0

33 320

5999

Sum Finansieringsutgifter

50 000

33 320

0

33 320

06

Salgsinntekter

-9 996 000

-4 815 094

-5 239 275

424 181

07

Refusjoner

-1 191 200

-310 009

-606 115

296 106

071

Refusjon folketrygden

0

0

-224 927

224 927

08

Overføringer

-276 000

-183 926

-87 248

-96 678

8999

Sum driftsinntekter

-11 463 200

-5 309 030

-6 157 565

848 535

09

Finansinntekter og finansieringstransaksjoner

-20 000

-13 328

0

-13 328

9999

Sum Finansieringsinntekter

-20 000

-13 328

0

-13 328

 

 

6 288 330

5 846 095

6 097 680

-251 585

 

 

Overforbruket på lønnsmidler skyldes i hovedsak overforbruk på brannvesen. Nå er det ikke ansatt i sykefravær og refusjonen utgjør omlag det samme. I tillegg er det ikke ansatt i en 50 % stilling. Totalt sett vil lønn derfor holde seg godt innenfor budsjettet totalt sett.

Det er et vesentlig overforbruk på varer og tjenester. Dette skyldes hovedsakelig utgifter på vannverk vedrørende flom Kr. 366.000 og problematisering rundt periodisering av veier.  Forsikringsrefusjon +opprett av periodisering veier vil totalt utgjøre ca kr 300.000.

Det er også gjort mange tiltak på boliger og vedlikehold på kommunale bygg som har medført for store utgifter. Imidlertid er det satt på full brems nå slik at det vil i noen grad rette seg. Reperasjon på taket på næringsbygget blir imidlertid mindre enn forventet, men vi er avhengig av å få tillatelse til å nytte overskytende midler til annen kommunal boligmasse. Ennå er ikke eiendomsavgivftene (VAR) utsendt så vi har ikke det komplette bilde. Inntektene på oppmåling, byggesak og plan er imidlertid langt over budsjettet. Totalt sett påregner en at budsjettet vil gå i balanse. Imidlertid må overskudd i selvkost avsettes og en frykter da totalt sett underskudd på kr. 300 til 400.000 på de resterende postene.    

 

 

 

Statens tiltakspakke til vedlikehold K-sak 12/2009 prosjekt 6000

Status på prosjektene:

 

 

 

 

Prosjektnr.

Prosjekt:

Bevilget

Kommentarer

 

 

 

 

Idrettsskolen

Brannsikring Stabbursinternat

100 000

Ferdig

 

Tak i auditoriet

130 000

Ferdig

Kommunehus

Gammel del - bytte vinduer + oppr toalett

550 000

Kontraktf. Ferdig innen 2010

Veggli barnehage

Ny takpapp

76 000

Ferdig

Rollag bygdeheim

Opprusting bad

100 000

Bestilt arbeidene

 

 

956 000

 

 

 

 


Arbeidsprogram 2009:

 

 

Status pr 1. sept.

Større utredninger/arbeider

Forprosjekt renseanlegg i Veggli.

 

Innføring av elektronisk byggesaksbehandling

 

Gjennomføre utbygging på vannverkene

 

 

 

Gjennomgang av plan for Rollag sentrum, jamfør prosjektskisse

 

 

 

 

 

 

Ledningskartverk for kommunaltekniske anlegg

 

 

 

 

Bygging biobrensel anlegg Rollag

Ikke påbegynt

 

Igangsettes sen høst etter at hovedtyngden med eiendomskatten er gjennomført.

Rådgivning for vannverkene har vært ute på tilbud og Rådgiver er avklart. Selve tiltakene startes først opp til høsten men de er nå under vurdering og planlegging.

   

Prosjektskisse/ gjennomgang av fremdrift for dette prosjektet er gjennomgått for NMR utvalget. Det satses da på en kortsiktig oppussingsplan av områdene ved kommunehuset og en mer langsiktig del for arealforvaltningen. Budsjett er avhengig av vedtak og tilpasning mot Trillemarka/Rollagsfjell. Administrasjonen har ikke igangsatt den kortsiktige delen.

 

Det er foretatt flyfotografering av sentra i kommunen og i de hytteområdene hvor det har vært mest utbygging. I forbindelse med dette er kummer til ledningsnettene merket

 

Pga. mangelfull finansiering er fullføringen utsatt til neste fyringssesong

Planarbeider

Kommunedelplan og kommuneplan samfunnsdel.

 

Plan for avslutning på Trollhølen

Det er gjort vedtak i kommunestyret om oppstart av planprogram og plan vurdering. Planen skal legges ut til høring ved årsskifte.

Avslutningsplanen for Trollhølen er ikke avsluttet.

Interkommunalt samarbeid

Brannvesen forebyggende del og plansamarbeid

Brannvesenene i Numedal har utredet forslag til samarbeidsløsning for kommunene innen beredskap. Det nøles allikevel med å fremme utredningen politisk. Ellers har det så langt vært lite kapasitet i nabokommunen

Nye reformer, lovendringer av betydning

Plan og bygningslov samt forurensingsloven som setter krav om tilsyn. Dette arbeidet er igangsatt i 2008

Det er gjennomført tilsynsplan og tilsynsrapport

 

Andre påkomne tiltak :

Nye kontrakter - Rollag vannverk og Fossanåsen slamlaguner

 Det er nå utarbeidet og undertegnet ny kontrakter.

Flyfotografering av sentra Rollag og Veggli samt i de mest utbyggingsrike områdene på fjellet

Flyfotografering samt nødvendig merking av fastmerker og kummer er gjennomført. Nye kart i løpet av vinteren

Vedlikehold av kommunens bygningsmasse

Det er i år malt Østre vegg på bygdeheimen, Veggli samfunnshus, Veggli skole, Furulund leilighet i Rollag samt sentret på omsorgboligene. Murveggen i samfunnshuset er panelert for at det ikke skal oppstå skade på brukerne ved kollisjon Det er renovert 2 gjennomgangsboliger i Rollag og 2 i Veggli. Dette var nødvendige tiltak, men dette har tært hardt på vedlikeholdsbudsjettet.

 

Det var avsatt kr. 500.000 til renovering av taket på Veggli næringspark. Det viste seg at pappen var bedre enn forventet og vil sannsynligvis holde i 5-10 år til. Imidlertid må det gjøres noe med nedløpene hvor det allerede har vært skade. En vil derfor utsette hovedreparasjonen og ber om og få disponer overskytende midler til resterende bygningsmasse.   

Andre tiltak

Krysset ved Toverud og oppkjøring Toen veien er asfaltert og utbedret. Det er igangsatt mindre forlengelse av vei og ledningsanlegg ved boligfeltet bak Veggli handelslag ca kr. 100.000. Bakgrunnen for dette er for å tilfredsstille avkjøring for en solgt tomt. Tiltaket finansieres over investering opparbeidelse tomteområder

 


Målindikatorer:

 

2006

2007

2008

Mål 2009

Status pr 1 sept.

Økonomi:

 

 

-3- 3,5 %

0

 

% avvik regnskap/budsjett utg.

20

25

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett inntekter

40

34

 

 

 

Medarbeidere:

 

 

 

 

 

Gjennomførte medarbeidersamtaler i %

0

0

30

100

Påregner å få gjennomført medarbeidersamtale med alle medarbeidere i løpet av året

Sykefravær i %

 

6,7

7,7

4

 

4,7 %. 2 langtidssykemeldte gir stort utslag

 

Tjeneste:

 

 

 

 

 

Gjennomført Feiing i % av antall husstander

95

98

100

100

 

Antall ikke tilfredsstillende prøver vannverk

 

Flom

0

0

0

Besøk Middelalderuka totalt (hele dalen)

3700

6207

5618

7000

 

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

 

 

 

 

 

Byggsøk planlegges innført 2009

 

 

 

10 %

Oppstart 2. halvår

 


Investeringsprosjekter:

 

 

Budsjett

Ovf fra

Sum

Regnskap

Rest

 

Prosj (T)

2009

2008

bevilget

31.08.2009

 

Kommentarer:

 

 

 

 

 

 

 

IT-utstyr, programvare adm.

100 000

102 910

202 910

131 290

71 620

 

Bredbåndsutbygging i Rollag

0

2 448 600

2 448 600

 

2 448 600

 

Ombygging NAV-kontor

0

45 747

45 747

53 638

-7 891

Avsluttet

Oppjustering møterom kommunehuset

200 000

0

200 000

 

200 000

Ses i sammenheng med tiltakspakke. Kontraktf. ferdig innen årskifte

IT-utstyr, programvare skolene

165 000

0

165 000

 

165 000

 

Plom prosjektet

0

77 700

77 700

11 000

66 700

Ferdigstillelse innføring Gat og Profil

Utstyr til hjemmetjenesten og sykehjemmet

100 000

0

100 000

 

100 000

Badekar til hovedbad på bygdeheimen

Redskapshus/garderobe Veggli kirke

0

100 000

100 000

 

100 000

 

Lysløype

70 000

 

70 000

 

70 000

Midlene ble avsett på feil grunnlag og kan omdisponeres 

Badedammen

300 000

 

300 000

42 363

257 638

Påbegynt, men avsluttes i løpet av 2010

Veggli renseanlegg

100 000

0

100 000

 

100 000

Ikke påbegynt

Tilknytning høydebasseng Rollag

500 000

275 000

775 000

6 000

769 000

Viser til plan for vannforsyning Utredningsarbeid pågår - avsluttes ikke i år

Reservevannsforsyning Veggli

200 000

0

200 000

146 049

53 952

Viser til plan for vannforsyning Utredningsarbeid pågår - avsluttes ikke i år

Kommunale veger

500 000

0

500 000

232 963

267 038

Tiltakene er gjennomført men regnskapet ikke avsluttet

Gang - sykkelveg

0

31 933

31 933

 

31 933

Kommer neppe til gjennomføring i år da tillatelse ennå¨ikke foreligger

Tiltak brannstasjonen

0

548 075

548 075

26 515

521 560

Utredning pågår. Viser til kommunestyrevedtak i juni


 

 

Budsjett

Ovf fra

Sum

Regnskap

Rest

 

Prosj (T)

2009

2008

bevilget

31.08.2009

 

Kommentarer:

Carport for leasingbiler PLO

0

142 556

142 556

189 469

-46 913

Tiltaket er ferdig og avsluttet. Dessverre ble kostnaden noe høyere enn budsjettert

Oppgradering bygdeheim og kommunehus

400 000

0

400 000

412 125

-12 125

Pga. vindusutskfting på kommunehuset er midlene isteden brukt til maling av bygdeh. Veggli skolesamfunnshus, omsorgsenter samt leilighet Furulund

Avløp Veggli Industriområde

250 000

0

250 000

 

250 000

Midlene nyttes til avløp foretningsområdet Veggli samt forlenging av avløp tomteområdet 

Nedleggelse av høyspentkabel Industriområde

50 000

 

50 000

 

50 000

Kabelen er lagt ned, men ikke fakturert

Ombygging gml. rektorbolig

0

350 000

350 000

 

350 000

 

Sentrumsplan Rollag

0

300 000

300 000

 

300 000

Administrasjonen har ikke nådd og igangsette de kortsiktige tiltakene. Viser til NMR. vedtak i vår

Bioenergi opprustning

400 000

100 000

500 000

454 526

45 475

Arbeiden er utsatt til 2010 pga finansiering.

 

3 335 000

4 522 521

7 857 521

1 705 936

6 151 585

 

 

 

 

Kommunen har total investeringsramme på 7,9 millioner kroner i 2009 inkl overføringer fra 2008 på 4,5 millioner kroner. Investeringsprosjektene finansieres med 5,4 millioner i låneopptak 2,1 millioner fra disposisjonsfond og 0,5 millioner kroner fra ubundne investeringsfond. Pr 2 tertial er det gjennomført prosjekter for 1,7 millioner kroner, det vil si at vi har rest investeringsramme på 6,1 millioner kroner.
Status på verbalpunkt i budsjettvedtaket

Det gis følgende status på verbalpunktene budsjettvedtakene for 2009 og 2008

 

 

Budsjett 2009 - Vedtak i kommunestyre 18.12.2008

Status

Planlagt ferdig

 

10.

Kommunestyret ber rådmannen komme med forslag til bruk av disponible midler i 2009 der følgende områder prioriteres; ressurser til næringsutvikling og ressurser til lag og foreninger.

Kommunens samlet budsjett på dette området er kr. 605.000. Av dette utgjør faste overføringer ca. kr. 400.000. Resterende beløp på kr. 200.000 forvaltes av NMR på bakgrunn av søknader.

 

Kommunen har etter reduksjonen av eiendomsskatten mindre inntekter og derav et lavere netto driftsresultat enn forutsatt ved budsjettbehandlingen. Kommunens samlede reserver (fondsmidler) er nå av en slik størrelse at rådmannen ikke vil anbefale ytterligere reduksjon av netto driftsresultat.

2009

11.

Kommunestyret ber administrasjonen utrede ressurs for innkjøpskompetanse til kommunen.

Ikke påbegynt. Foreløpig ligger dette ansvaret til rådmann.  En vil fortløpende vurdere muligheten for å legge denne kompetansen på en øremerket ressurs i organisasjonen

2009

12.

Kommunestyret ber administrasjonen om at kultur og informasjon vektlegges ved utlysning og tilsetting av vakant stilling i sentraladministrasjonen/fellestjenesten.

Kultur og informasjon er vektlagt ved utlysning av ny stilling. Nytilsatt begynte i stillingen 01.08.09

2009

13.

Kommunestyret ber rådmannen utrede behovet for beredskapsplanlegging og beredskapstiltak for kommunens hytteområder. Planlegging og tiltak omfatter de beredskapsområder som kommunen har ansvar for og som er særlig aktuelle, dvs. brann og redning, helse og pleie og omsorgstjenester.

Avdelingen har hatt utredningsarbeider vedrørende ny brannstasjon. Foreløpig sak ble her lagt fram for kommunestyremøte i juni. Dette arbeidet har blitt prioritert foran den øvrige beredskapsplanleggingen. Ferdigstillelse varsles med dette 2010.

2010

14.

Kommunestyret merker seg regjeringens støtte til vedlikehold av skolebygg og svømmehaller. En ber rådmannen utrede mulighetene.

Det er ble utarbeidet søknad om støtte på 28 mill (!) til ENOVA hvor halvparten av disse ble generert fra Idrettsskolen. Kommunen fikk tildelt kr.270.000 til energitiltak ved Idrettsskolen. Saksbehandler ved skolen ønsker og omdisponere dette og har tatt kontakt med ENOVA. Endelig omdisponeringstillatelse er ennå ikke gitt. Tiltaket er derfor ikke påbegynt men saksbehandler mener han skal få dette i orden innenfor fristen.  Kommunen fikk tildelt 930 000,- i ekstraordinære vedlikeholdsmidler gjennom regjeringens krisepakke.  Kommunestyret har i egen sak vedtatt prioriteringen av disse midlene.

Idrettsskolen har bl.a. fått tildelt midler til brannsikringstiltak og ny himling i auditoriet på skolen. Disse tiltakene er på det nærmeste ferdig.

De andre midlene gjaldt skifting av tak på Veggli barnehage, Vindusutskifting mv. på kommunehuset samt rehabilitering av felles bad på bygdeheimen. Av disse oppgavene er taket på Veggli barnehage utført. Det er skrevet kontrakt og arbeidene på kommunehuset skal ferdigstilles innen årsskifte. Rehabiliteringsarbeidene på badet i bygdeheimen er bestilt. 

 

2009

15.

Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for senking av fartsgrensen i Rollag sentrum til 40 km og se på muligheten for å sette opp fartsdemper på fotgjengerovergangen foran samfunnshuset

Dette tiltaket er ikke igangsatt. Den planmessige delen gjennomføres i høst og arbeidene gjennomføres sannsynligvis i 2010. Det er Statens Vegvesen som både finansierer og gjennomfører dette tiltaket

2010

 

 

 

Budsjett 2008 - Vedtak i kommunestyre 13.12.2007

Status

Planlagt ferdig

9.

Det bør utarbeides energi-, miljø- og klimaplaner for kommunen

Enheten for Plan og Utvikling har oppdatert seg på et kurs/samling angående dette temaet. Det er nå avklart at det ikke vil bli noe fellesprosjekt i regi av Kongsbergregionen på dette. Arbeidet videreføres i 2009. En vil ta initiativet til å vurdere et fellesprosjekt i Numedal. Dette gjør at planlagt ferdigdato må oppfattes som foreløpig.

2009

10.

Det settes av kr. 100.000,- til konsekvensutredning av Skolestrukturvedtaket, utgiftene dekkes ved å redusere bevilgningen til utdrening av Eiendomsskatt fra 200.000,- til 100.000,-. Hovedutvalget for Folk utarbeider forslag til mandat og sammensetning av arbeidsgruppe til neste kommunestyre. Utredningsarbeidet må være sluttført innen budsjettarbeidet for 2009 starter.

Gjennomføring av skolestrukturvedtaket av 28.04.05 (jfr. verbalpunkt i budsjettet for 2008, samt vedtak i kommunestyret 31.01.08 (vedr. mandat til arbeidsgruppe)) ble utsatt inntil ny utredning av skolestruktur foreligger – jfr. sak 20/08. Konsekvensutredning av ”Mulige strukturelle tiltak – fra to til èn” pågår. Antatt ferdigdato er oktober 2009.

2009

12.

Kultur og reiselivsprosjektet knyttet til John Åsen videreføres. Prosjektet sees i sammenheng med utvikling av Veggli sentrum.

(Fra tidligere: Det er utarbeidet en skisse til løsning for prosjektet med kostnadsoverslag på ca 1,7 mill. Det er også fått tilsagn fra fylkeskommunen på kr. 500.000 i støtte. Prosjektet ligger inntil videre på is i påvente av nødvendig kommunal egenfinansiering.) Numedalsutvikling er av ordfører/rådmann blitt forespurt om å utarbeide forslag til prosjektplan for en ”fase 1 – prosjekt” med fokus på sentrumsutvikling i Veggli – hvor bl.a. John Åsen-prosjektet kan inngå. Planlagt ferdigdato for denne prosjektplanen er 2. kvartal 2009.

2009

13.

Kommunen ønsker å styrke samarbeidet og konkretisere et partnerskap med Numedal Forsøksring.

Arbeidet er påbegynt, ferdigstilles i 2009

2009

15.

Det skal utarbeides en prioritert anleggsplan for kommunale veger

Planen er ferdig og godkjent av kommunestyret.

 2009

OK!