Tertialrapport pr. 1. september 2008

 

INNHOLD:                                                                                                  

Oppsummering. 3

 

Sammendrag driftsregnskapet: 4

 

Fellestjenesten. 8

Helse. 11

Pleie og omsorg. 12

Sosial og barnevern. 16

Veggli skole. 20

Rollag skole. 23

Veggli barnehage. 26

Rollag barnehage. 28

Idrettsskolen. 31

Plan og utvikling. 34

 

Investeringsprosjekter 37

 

Verbalpunkt 40

 

Fravær 42

 

Finans. 43

 

 

Oppsummering

 

 

Driftsregnskap

Pr 2 tertial har enhetene positivt avvik i driftsregnskapet. Kommentarene til avvikene viser at det er god budsjettkontroll og at driften holdes innen budsjetterte rammer. Det er likevel viktig å merke seg at det er til dels store utfordringer i utviklingen av økt behov innen barnevern.

 

Det bes om to budsjettreguleringer i saken, dette gjelder finansiering av kommunedelsplan og økte utgifter knyttet til elever som går på skole i andre kommuner. Tiltakene finansieres ved bruk av økt momskompensasjon.

 

Kommunens budsjetterte skatteanslag er i tråd med anslag i revidert nasjonalbudsjett, dvs 3,48 % høyere enn i skatteinngangen fjor. For landet er forventet økning satt til 4 %.

 

Skatteinngangen for Rollag kommune pr 31. august er 11,4 % høyere enn samme tidspunkt i fjor mens det for landet er en økning på 7 %. Dersom økningen for landet og Rollag kommune holder seg ut året, vil vi få ekstra inntekter i 2008. Økningen blir imidlertid ikke videreført i 2009, da er det anslaget i revidert nasjonalbudsjett som gjelder som grunnlag.

 

Rammetilskuddet er korrigert i tråd med revidert nasjonalbudsjett.

 

Investeringsregnskapet

Kommunen har total investeringsramme på 11,5 millioner kroner i 2008. Pr 2 tertial er det gjennomført prosjekter for til sammen 7 millioner kroner, det vil si at vi har rest investeringsramme på 4,5 millioner kroner. Det er inntektsført salg av 1 tomt i Veggli og 6 tomter i Rollag, til sammen ca 600.000 kroner. Viser til egen oversikt med kommentarer på alle investeringsprosjektene fra side 37 i rapporten.

 

Fravær

Totalt sykefravær de 8 første månedene i år er redusert fra 7,62 til 6,17 % sammenliknet med de samme månedene i 2007. Reduksjonen gjelder både korttids og langtidsfravær. Ved utgangen av 2007 var sykefraværet 9,09 %.


        

Sammendrag driftsregnskapet:

 

Overordnet adm nivå

Årsbudsjett

Avvik hiå (kr)

HELSE - Helse

2 253

94

IDR - Idrettsskolen

0

1 007

KIR - Rollag kirkelig fellesråd

1 474

0

PRO - Pleie og omsorg

27 951

-47

RBH - Rollag barnehage

769

421

RSK - Rollag skole

5 053

509

SOB - Sosial og barnevern

2 832

34

SOF - Fellestjenesten

11 820

-342

TEK – Plan og Utvikling

5 921

-163

 

Oversikten viser avvik pr enhet. Avvikene er kommentert av enhetslederne i rapporten.

 

I tabellene som følger brukes følgende kolonner:

 

Budsjett hele året

Sum vedtatt budsjett for 2008

Budsjett hittil i år

Periodisert budsjett. Kan ha noe avvik da det kan variere noe fra år til år hvilken mnd utgiftene belastes i regnskapet. Lønn skal være bra periodisert. Lønn må sees i sammenheng med 071 refusjon folketrygden.

Regnskap hittil i år

Regnskap pr. 31.august 2008

Avvik i kr hittil i år

Avvik mellom periodisert budsjett og regnskap pr. 31.august 2008


 

 

Rev. budsjett

Periodisert bud.

Regnskap

Avvik

Prognose

Kommentarer:

 

2008

31.08.

31.08.

31.08.

avvik 31.12.

 

Netto drift enhetene:

71 191 734

47 595 826

45 710 184

1 885 642

0

1.

Skatteinntekter

-29 744 000

-19 500 000

-20 268 000

768 000

0

2.

Rammetilskudd

-37 185 000

-29 691 000

-29 691 361

361

0

3.

Eiendomsskatt verker og bruk

-5 700 000

-5 700 000

-5 690 275

-9 725

0

4.

Utrede eiendomsskatt alle eiendommer

1 200 000

150 000

148 069

1 931

0

 

Andre generelle statstilskudd

-1 290 000

-70 000

-57 500

-12 500

0

Kompensasjonstilskudd utbygging pleie og omsorg kommer i desember.

Finansutgifter/inntekter

4 600 000

3 900 000

3 943 641

-43 641

0

Renter og avdrag

Netto bruk/avsetning av fond

-750 000

0

0

0

0

Avsetning i desember

Andre overføringer (interne)

-363 000

0

0

0

0

Overføring i desember

Momskompensasjon av investeringer

-841 725

-841 000

-1 001 000

160 000

200 000

5.

Lønnsoppgjør 2008

1 197 137

0

0

0

0

6.

Reguleringspremie KLP 2008

2 888 000

0

0

0

0

 

Premieavvik / amortisering

-1 500 000

0

0

0

0

Føres i desember

Kraftomsetning

-2 600 000

-1 200 000

-1 257 094

57 094

0

Fast avtale med Rollag everk for 2008

Overføring til investeringsregnskap

1 320 455

928 730

928 730

0

0

Rest overføres i desember

Bruk av tidligere overskudd

-4 195 792

-4 195 792

-4 195 792

0

0

ok

Bruk/Avsetning av disposisjonsfond

1 772 191

3 267 062

3 267 062

0

0

Overføring i desember

 

-71 191 734

-52 952 000

-53 873 520

921 521

200 000

 

 

0

-5 356 174

-8 163 336

2 807 163

0

 

 

1.      Drift etatene – netto rammer

Sum netto driftsramme for enhetene viser positivt avvik på 1,88 millioner kroner pr 31. august. Av dette utgjør Idrettsskolen 1 million kroner og fremkommer pga mangelfull periodisering. Enhetsledernes kommentarer viser at det er god budsjettkontroll og at det er stor tro på at driften vil holdes innen bevilget rammer.

 

Budsjettregulering hvor enhetenes rammer ble redusert med til sammen 408.000 kroner, vedtatt ved framleggelse av første tertialrapport i år er gjennomført. Det foreslås to budsjettreguleringer i denne tertialrapporten. Dette gjelder arbeid med kommunedelsplan hvor utgiftene er belastet enheten for plan og utvikling og utgifter til elever i andre kommuner som er belastet Fellestjenesten.


 

2.      Skatteinntekter

Skatteinngangen pr 31. august er 11,4 % høyere enn samme tidspunkt i fjor. Kommunens reviderte budsjettanslag er 3,48 % høyere enn skatteinngang for 2007.

 

I revidert nasjonalbudsjett er forventet økning i skatteinngang korrigert til 4 % for landet og 3,5 % for Rollag kommune. Pr 1. september har skatteinngangen for landet en økning på 7 %. Dersom økningen for landet og Rollag kommune holder seg ut året, vil vi få ekstra inntekter i 2008. Økningen blir imidlertid ikke videreført i 2009, da er det anslaget i revidert nasjonalbudsjett som gjelder som grunnlag.

 

SEP

 

 

 

 

 

 

Differanse

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2007/2008

Forskuddstrekk/forskuddsskatt og naturressursskatt 1. Sept.

15 447

15 557

17 048

18 360

18 229

20 268

11,19 %

Andel av skatt totalt i året

63 %

63 %

62 %

59 %

63 %

68 %

 

 

 

 

 

 

 

Budsjett

 

Totalt i året

 

 

 

 

 

2008

 

Sum forskuddstrekk/skatt

24 600

24 844

27 352

30 947

28 743

29 744

3,48 %

 

 

3.      Rammetilskudd

Rammetilskuddet utbetales gjennom 10 terminer i året og følger prognosene i revidert budsjett.

 

4.      Eiendomsskatt

Utskrevet eiendomsskatt på verker og bruk i 2008 er på 5,7 millioner kroner og er i tråd med revidert budsjett.

 

5.      Kompensasjons mva av investeringer

Investeringsnivået i 2008 vil gi momskompensasjon på 200.000 kroner mer enn anslag i revidert budsjett.

 

6.      Lønnsoppgjør

Totalt er det avsatt 2,9 millioner kroner til lønnsoppgjør i 2008. Det sentrale oppgjøret er gjennomført og utgiftsført med 1,7 millioner kroner. Rest til lokale forhandlinger som pågår nå er 1,2 millioner kroner.

 

7.      Reguleringspremie KLP (vekst tilsvarende lønnsvekst på opptjent grunnlag - pensjonsforpliktelser)

Kommunen har nå i september mottatt reguleringspremie fra KLP som utgjør 4 millioner kroner inklusiv belastet arbeidsgiveravgift. Vi har budsjettert med 2,9 millioner kroner til inndekning av denne utgiften. Differansen dekkes inn ved at kommunen bruker tilbakeført overskudd for 2007 fra KLP hvor Rollag kommune fikk 1,1 millioner kroner.

 

 

 


 

Fellestjenesten

 

 

Økonomi

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

5 371 871

3 421 354

3 448 934

-27 580

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

6 675 151

4 493 357

4 775 211

-281 854

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

2 014 000

983 878

1 015 666

-31 788

04

Overføringer

2 774 400

1 773 897

1 578 777

195 119

4999

Sum driftsutgifter

16 835 422

10 672 485

10 818 588

-146 103

06

Salgsinntekter

-632 000

-307 210

-200 034

-107 176

07

Refusjoner

-4 078 500

-2 322 737

-2 334 373

11 636

071

Refusjon folketrygden

0

0

-644

644

08

Overføringer

-304 500

-245 453

-144 500

-100 953

8999

Sum driftsinntekter

-5 015 000

-2 875 400

-2 679 552

-195 849

 

 

11 820 422

7 797 085

8 139 036

-341 951

 

Statusvurdering:

Regnskapet viser en overskridelse på over kr. 340.000,-. Det største overforbruket er knyttet til et interkommunalt samarbeidsprosjekt om IP-telefoni, denne summen er på ca 250.000,- og den vil i hovedsak bli refundert ved slutten av året.

Vi har også et overforbruk på Felles skole på ca 50.000,- knyttet til utgifter til elever i andre kommuner og denne utgiften vil ikke kunne spares inn i løpet av året og overforbruket vil øke til ca 100.000 i løpet av året.

Vi har litt overforbruk på lønn, men denne vil bli rettet opp i løpet av året.

 

 

 

 

 

Arbeidsprogram 2008:

 

 

Kommentarer 30.8.2008

Revidering av delegasjonsreglement

Første halvår

Ikke startet, det er mest sannsynlig at revideringen må utsettes til 2009

Opplæring/innføring nye politikere

Hele året

Det er gjennomført opplæring i forbindelse med kommunestyremøtene. Det gjennomføres to dagers opplæring i september.

Kompetanseutvikling, internt i enheten og i hele kommunen

Hele året

Det i år kun gjennomført oppdateringskurs for enhetens ansatte. De er ikke planlagt lengre kurs/opplæring i år.

Videreutvikling av e-service, døgnåpen forvaltning.

Hele året

Det er gjennomført to samlinger med enhetene for å få mer fokus på innholdet på sidene. Dette arbeidet vil fortsette utover året. Det arbeides med å få oppgradert ePhorte/ kommunens saksbehandlingssystem for å legge bedre til rette for elektroniske søknader, dette skal gjøres i løpet av november.

Interkommunalt samarbeid

Hele året

Det er ikke satt i gang nye prosjekter i år, men en viderefører det som allerede er gang. Oppgradering av ePhorte i november sammen med Flesberg og Nore og Uvdal

Kongsbergregionen, oppfølging/gjennomføring av felles prosjekter

Hele året

Enheten har med ansatte i flere prosjekt, dette er prosjekter innen IKT, skole og innkjøp, dette er prosjekter som er videreført fra 2007.  I tillegg deltar noen i nettverksgrupper.

Utrede muligheter og konsekvenser ved innføring av eiendomsskatt for all eiendom

Annet halvår

Kommunestyret vedtok i junimøte å sette i gang taksering.  Det er gjennomført kurs og takseringsarbeidet er satt i gang.

 

Utgi Under Varden

Tre nr. i 2007

Gitt ut to nummer i år, det tredje kommer i oktober.

 

 


Målindikatorer:

 

 

2006

  2007

 Mål 2008

2.tertial

Økonomi:

 

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett

0

-3,7

0

-2,99

Medarbeidere:

 

 

 

 

Gjennomsnittlig stillingsstillingsstørrelse per ansatt

0,7

0,64

0,8

0,7

Sykefravær

2,3

1,02

2,0

0,35

Gjennomførte medarbeidersamtaler

100 %

50 %

100 %

0

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

 

 

 

 

Søknad på stillinger

30 %

60 %

65 %

75 %

Samfunn :

 

 

 

 

Brukerundersøkelse: Kommunens nettsider

1

0

1

0

 

 


 

Helse

 

Økonomi

 

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

2 822 888

1 802 945

1 751 043

51 902

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

302 100

201 319

304 072

-102 753

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

1 043 000

256 444

246 823

9 621

04

Overføringer

57 900

38 585

64 313

-25 728

4999

Sum driftsutgifter

4 225 888

2 299 293

2 366 251

-66 958

06

Salgsinntekter

0

0

-2 295

2 295

07

Refusjoner

-522 900

-61 933

-91 435

29 502

071

Refusjon folketrygden

0

0

-34 425

34 425

08

Overføringer

-1 450 000

-580 000

-674 400

94 400

8999

Sum driftsinntekter

-1 972 900

-641 933

-802 555

160 622

 

 

2 252 988

1 657 360

1 563 696

93 664

 

Sentral statusvurdering:

Oppussing og innredning av legevaktsboligen er under avslutning. Disse utgiftene fordeles mellom alle 3 Numedalskommuner; det sendes refusjonskrav ved årsavslutning. Rollags andel vil utgjøre ca. 3/13 av brutto utlegg.

Utrustning av psykiatrienhetens kontorlokaler er på det nærmeste avsluttet. Oppbygging og utrustning av aktivitetssenteret Møteplassen "Snekkerbua" er godt i gang. Disse utgiftene skal dekkes av overførte psykiatrimidler fra de 2 foregående år.

 

 

 

 

 

Pleie og omsorg

 

Økonomi

 

Enhet

Avvik hia

Avvik i %

Hjemmetjenester

 138

1.97

Åpen omsorg

- 386

-4.41

Bygdeheimen

 202

1.66

 

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

27 122 610

17 407 961

18 697 283

-1 289 321

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

2 547 900

1 683 785

2 141 761

-457 977

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

2 930 000

1 585 992

1 764 604

-178 612

04

Overføringer

1 047 500

822 410

945 929

-123 519

4999

Sum driftsutgifter

33 648 010

21 500 148

23 549 577

-2 049 429

05

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

0

0

150 000

-150 000

5999

Sum Finansieringsutgifter

0

0

150 000

-150 000

06

Salgsinntekter

-2 160 000

-1 439 424

-1 802 739

363 315

07

Refusjoner

-3 437 500

-224 910

-512 686

287 776

071

Refusjon folketrygden

0

0

-1 016 114

1 016 114

08

Overføringer

-100 000

-66 640

-424 787

358 147

8999

Sum driftsinntekter

-5 697 500

-1 730 974

-3 756 327

2 025 353

09

Finansinntekter og finansieringstransaksjoner

0

0

-127 695

127 695

9999

Sum Finansieringsinntekter

0

0

-127 695

127 695

 

 

27 950 510

19 769 174

19 815 555

-46 381

 

 

 

Statusvurdering:

Pleie og omsorgsenheten har et overforbruk på kr. 46 000 pr. 2.tertial. Hjemmetjenesten og Rollag Bygdeheim er i økonomisk balanse, mens Åpen omsorg fremdeles har overforbruk, som blant annet merutgifter til Botiltak Kongsberg. Det er nå satt en arbeidsgruppe som skal vurdere nødvendige tiltak for å rasjonalisere og effektivisere driften i Åpen omsorg, uten at det rammer brukernes hjelpebehov.
Pleie og omsorg har utestående refusjon fra Flesberg kommune for kjøp av 20% merkantil stilling, som utgjør kr. 75 000 i 2008. Enheten har fått kr. 100 000 i stimuleringsmidler fra Fylkesmannen på grunn av interkommunalt samarbeid. Beløpet er ført inn i årets drift til frikjøp av personalet i forbindelse med møter og kurs.

 

 

Arbeidsprogram 2008:

 

Tiltak

 

Kommentarer 31.08.2008:

Planarbeid

4 årig handlingsplan for pleie og omsorg, arbeidet videreføres i 2008.

 

HMS og internkontrollsystem videreføres i 2008.

Behandlet og vedtatt i kommunestyret 19.06.08.

 

Fortløpende evaluering.

Handlingsplan, planlagte tiltak:

Forebyggende team.

 

 

 

 

 

Trygghetstelefon.

 

Utrede nybygg og ombygging.

Forebyggende team er etablert og iverksatt. Antall gjennomførte hjemmebesøk pr. husstand: 22

Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr. husstand: 2

 

Trygghetstelefonen er opprettet.

 

Viser til vedtatt handlingsplan og omtalt forstudie i 2009.

Ufrivillig deltid

Kartlegge ufrivillig deltid.

Kostnadsberegne stillingsøkninger og vurdere dette i sammenheng med vikarforbruket.

Styringsverktøy, småstillingsmodul i Gat.

Utredes siste halvår 2008.


 

Tiltak

 

Kommentarer 31.08.2008:

Interkommunalt samarbeid

Videreutvikle de interkommunale faggruppene.

 

Implementering av Gat, ressursstyringssystem.

 

 

 

Videreutvikle bruken av Profil.

Arbeidsmøter iht møteplan.

 

Implementering av Gat innen 01.11.08.

 

Systemansvarlig fra hver kommune i Kongsbergregionen samarbeider om videreutviklingen av Profil. Faste møter.

Tjenestebeskrivelser

Utarbeide/evaluere tjenestebeskrivelser i tråd med handlingsplanen.

Under utarbeidelse.

Nye reformer, lovendringer av betydning

Mulig lovbestemt rett til utvidet bruk av BPA (brukerstyrt personlig assistent), høring i 2007.

Ingen endringer foreløpig.

Kompetansehevingstiltak

Nasjonalt kompetansesenter skal gjennomføre et grunnkurs innen demensomsorg. Til sammen 8 kursdager.

Kurset startet 28.08.08.

Merkantil funksjon styrkes med 40 % fast stilling.

I utgangspunktet er stillingen på 40 %. Arbeidsoppgavene har vært som følger: Møtesekretær for Omsorgsutvalget (kontor 2000), forefallende kontorarbeid og arkivering.

I 2007 har det vært en prøveordning med 80 % stilling i henhold til implementering av Profil. Behovet for å opprette denne stillingen fast er stort. Profil er et omfattende system som krever en systemansvarlig. Det er ca. 120 ansatte som er brukere av systemet og som trenger veiledning, opplæring, passordhjelp, tildeling av tilganger og vedlikehold av systemet. Denne oppgaven vil ikke bli tilfredsstillende ivaretatt uten denne ressursøkningen.

Iverksatt fast fra 01.01.08.

Avvikling av tjenestetilbud pga flytting.

Medfører stillingsreduksjoner dersom kommunen ikke kan tilby andre stillinger.

Tjenesten opphørte fra 01.02.08. Omdisponering av de største stillingene.

Endring i refusjonsordning.

I forslag til statsbudsjett 2008 er det fremmet forslag om endret refusjonsordning særlig ressurskrevende brukere. Hvilke konsekvenser har dette for Rollag kommune?

Kommunens egenandel har økt, men ingen dramatisk økning. Vanskelig å beregne eksakt før de faktiske utgifter for 2008 foreligger.

 

 


Målindikatorer:

 

2005

2006

2007

Mål 2008

2. tertial

Økonomi:

 

 

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett

 

 

-1,87

0

-0,16

Medarbeidere:

 

 

 

 

 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt

50

50

50

50

50

Sykefravær 

 

8,81

12,01

6

7,46

Gjennomførte medarbeidersamtaler i %

23

0

40

100

40

Tjeneste:

 

 

 

 

 

Belegg institusjon i %

116,67

108,33

104

100

96

Saksbehandlingstid, dager

 

30

14

14

12

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

 

 

 

 

 

Antall elektroniske skjema

 

2

2

2

2

Antall søknader om pleie og omsorgstjenester, elektronisk:

 

2

1

4

0

Samfunn:

 

 

 

 

 

Brukerundersøkelse

Nei

Ja

Nei

Nei

Nei

Informasjon:

 

 

 

 

 

Antall personalmøter pr. år

4

8

40

50

10

Oppdatert tjenestekatalog

 

Ja

Ja

Ja

Nei

Informasjonsfolder om tjenestene

 

Nei

Nei

Ja

Nei

 

 

 


 

Sosial og barnevern

Samme rapport som i Flesberg

Økonomi

Art

Art (T)

Budsjett hele året (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

3 818 476

2 344 901

2 769 195

-424 294

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

1 079 390

719 306

543 987

175 318

04

Overføringer

2 379 500

1 585 699

2 186 045

-600 347

4999

Sum driftsutgifter

7 277 366

4 649 905

5 499 228

-849 322

05

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

30 000

19 992

4 983

15 009

5999

Sum finansutgifter

30 000

19 992

4 983

15 009

07

Refusjoner

-2 872 870

-970 081

-952 114

-17 967

071

Refusjon folketrygden

0

0

-31 056

31 056

8999

Sum driftsinntekter

-2 872 870

-970 081

-983 170

13 089

09

Finansinntekter og finansieringstransaksjoner

-30 000

-19 992

-24 571

4 579

9999

Sum finansinntekter

-30 000

-19 992

-24 571

4 579

 

 

4 404 496

3 679 824

4 496 470

-816 646

 

Sentral statusvurdering:

2 tertial rapport for sosial og barnevern viser en negativ budsjett situasjon jfr. periodisert budsjett. Avviket på 18,5 % er i hovedsak merutgifter innen barnevernsområdet.
Deler 2 tertial 2008 i følgende hovedområder; Administrasjon, sosialtjenesten og barneverntjenesten.

Administrasjon: Lønn og sosiale utgifter er ajour. Utgifter til opplæring/informasjonsformidling, km godtgjørelse har negativt avvik grunnet NAV opplæring m.m. Kommunene ansvarlig for utgifter til kommunalt ansatte. Leasing kontormaskin har et lite negativt avvik. I periodisert budsjett viser området et positivt avvik. Bakgrunn er at utgifter til NAV etablering er lagt inn her, her er det ikke belastet noe på budsjettområdet pr 2 tertial. I sept-okt vil dette bli belastet. Området administrasjon vurderes som ajour samlet sett.

Sosialtjenesten: Fast lønn har et negativt avvik på ca kr 100 000,-, likeså i fht KLP ca kr 16 000,- og arbeidsgiveravgift ca kr 12 000,-.Her må en se nærmere på årsaken, i fht periodisering, refusjoner fra Rollag m.m. Refusjon folketrygd dekker kun inn ca 1/5 del. Økonomisk sosialhjelp har et positivt avvik, samlet for begge kommuner, på ca kr 190 000,-. Ofte er dette utgifter som varierer, kommunevis ser vi at det er relativt stabilt for Flesberg og en liten nedgang for Rollag. Det er også her en økning i km godtgjørelse i fht aktivitetsnivå NAV etablering. Samlet sett viser området et positivt avvik på ca kr 108 000,-.

Barneverntjenesten: Fast lønn og sosiale utgifter har et positivt avvik på ca kr 88 000,- (ses i sammenheng med sosialområdet negativt avvik). Lønn fosterhjem og lønn hjelpetiltak har negativt avvik på ca kr.420 000,-. Bakgrunn er nye plasseringer utenfor hjemmet samt økning i hjelpetiltak. Her er det også grunn til å se på periodisering i budsjett. Som rapportert tidligere i 2008 er flere tiltak kommet etter budsjett for 2008 vedtatt. Når utgifter til avlønning øker, vil også utgiftsdekning øke. Her er det et negativt avvik på ca kr. 75 000,-. Bidrag til barnevern(institusjon/eksterne tiltak i hjemmet) har et negativt avvik på

kr 146 000,-. Også her er nye plasseringer årsaken, samt at det er omfattende tiltak satt i gang ulike hjem. Det positive er at en vurderer tiltakene som effektfulle i fht de mål som er satt for de det gjelder. Det er positivt avvik på andre områder i fht konsulenttjenester, advokatbistand. Utgifter fra Fylkesnemnd sak august/september 08 vil kunne inndekkes av dette "overskuddet".
Økningen innen barnevernsområdet er budsjettmessig bekymringsfull. Det ser ut til at en må forvente et budsjettmessig nivå slik det er pr i dag med det negative avviket. Det er også grunn til å merke seg at det er betydelig økning i tiltak utenfor hjemmet fra interkommunal modell ble etablert i 2003, fra 0 plasseringer til 9 pr i dag. Det er 4 nye plasseringer utenfor hjemmet belastet budsjett 2008 som det ikke er tatt høyde for når budsjett ble vedtatt.
Her må det for framtidige budsjett perioder tas høyde for dette. Det er også for Flesberg belastet en erstatningssak for tidligere barnevernssak som ikke inngår i budsjettet eller skal tas del i 60/40 fordelingen mellom Flesberg og Rollag.
Det vurderes fortløpende tiltak i fht budsjettsituasjonen, likevel er dette lovpålagte tjenester kommunen skal yte. Barnevernsområdet er vanskelig å budsjettere, og for 2008 vises dette særlig godt i fht de nye tiltakene som er iverksatt.
Refusjoner i fht felles fosterhjemstilling i Numedal er ikke ajour, og vil kunne bidra litt positivt på budsjett situasjonen.

 

 


Arbeidsprogram 2008:

 

 

Kommentar 01.09.2008

Større utredninger/arbeider

Gjennomføring og iverksetting av kommende NAV-kontor vil styre mye av 2008-2009.

Stor aktivitet i fht iverksetting av NAV reform i Numedal. Etablering av alle 3 kontorer i Numedal gjennomført september 08. Mindre avvik i framdrift jfr rapporteringer. En milepæl for velferdsforvaltningen i Numedal er gjennomført, og det har vært en stor belastning på ansatte gruppen i perioden. Mye arbeid i fht drift NAV Numedal framover

Planarbeider

En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Herunder;

- gjennomføring av kompetanseplan, veiledningsplan, forprosjekt barnevernsvakt, fosterhjemrutiner, lederforum m.m. der samarbeid kan være løsninger. Aktiv bruk av bevilgde skjønnsmidler, samt nye søknader.

Noe deltakelse i barnevernsnettverket. Faste møtepunkter, og avklaring på videreføring av programområder og iverksetting av nye programområder under arbeid. Viktig at engasjementet videreføres.

Interkommunalt samarbeid

2007 er siste prosjektår med interkommunalt sosial og barnevern for Rollag og Flesberg. Sluttevaluering fra Telemarksforskning vil foreligge. Interkommunal modell vil i følge intensjonsvedtak legges inn i kommende NAV-modell. Ny formalisert samarbeidsform må avklares, jfr. ”vertskommunemodell”.

Vertskapsmodell jfr kommuneloven § 28 b vedtas september 08. Sluttevalueringsrapport Telemarksforskning foreligger okt 08.

Nye reformer, lovendringer av betydning

Iverksetting av Intern-kontroll for barneverntjenesten

Under utarbeidelse, må prioriteres gjennomført.

 


Målindikatorer:

 

 

2005

2006

2007

 Mål 2008

01.09.2008

Økonomi:

 

 

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett

-5,1 %

0

3,15

0

-18(samlet for Flesberg-Rollag)

Medarbeidere:

 

 

 

 

 

Vernerunder

1

 

0

 

0

Kompetansetiltak

Div. kurs

Div. kurs

Div. kurs, kompetanse-plan i nettverket,

Div. kurs, kompetanse-plan i nettverket, videreutd. barnevern

Div.kurs, hovedsakelig basis kompetanse opplæring NAV m.m.

Gjennomførte medarbeidersamtaler

ja

ja

delvis

ja

0

Tjeneste:

 

 

 

 

 

Sosialtjenesten

2 uker behandlingstid

2 uker behandlingstid

2 uker behandlingstid

2 uker behandlingstid

2 uker behandlingstid

Barneverntjenesten

(flere ulike frister ut fra status i saker)

Lovpålagte frister

Lovpålagte frister

Lovpålagte frister

Lovpålagte frister

Lovpålagte frister

Noen rapporterte avvik

Bostøtte

Termin frister

Termin frister

Termin frister

Månedlige frister

Termin frister

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

 

 

 

 

 

Søknadsskjema.

Bostøtte

Bostøtte

Bostøtte

Bostøtte

Bostøtte

Utviklingsmål

(NAV-reformen har konkrete mål i f.h.t. selvbetjening)

 

 

behov for revisjon nettsider

behov for revisjon av nettsider

behov for revisjon nettsider

Samfunn :

 

 

 

 

 

Brukerundersøkelse

 

Ikke gjennomført

Ikke gjennomført

Bør gjennomføres i 2007.

Bør gjennomføres før NAV-etablering

Ikke gjennomført

 

 

 

Veggli skole

 

Økonomi

 

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

10 750 879

6 811 582

6 830 544

-18 962

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

1 353 100

890 058

894 897

-4 839

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

80 000

53 312

43 198

10 114

04

Overføringer

277 750

185 093

356 469

-171 377

4999

Sum driftsutgifter

12 461 729

7 940 045

8 125 107

-185 063

06

Salgsinntekter

-225 000

-149 940

-123 064

-26 876

07

Refusjoner

-175 250

-116 787

-181 203

64 416

071

Refusjon folketrygden

0

0

-225 350

225 350

8999

Sum driftsinntekter

-400 250

-266 727

-529 616

262 890

 

 

12 061 479

7 673 318

7 595 491

77 827

 

Statusvurdering:

Litt dårligere enn forventet da vi har noen store utgifter foran oss.

Pga mannskapsmangel og personale med kortere fartstid og ikke maks utdannelse er det positivt avvik på lønn.

Utfordringene er å øke kompetansen til ansatte uten å overskride budsjettet. En prioritering.

 

 

 

 


Arbeidsprogram 2008:

 

 

 

Kommentarer 20.09.08

Utfordringer i spesielle planlegging

Elevene på småskoletrinnet skal ha 5 timer mer undervisning skoleåret 2008/2009. Vi vil ha tett samarbeide mellom skolene ved overgang til ungdomsskolen.

Begge skolene har en felles satsning på IKT og ønsker å utvide samarbeidet med kommunens 3. skole, Idrettskolen.

Nytt for 2008/2009 er at småskolen har undervisning hver ukedag.

Gjennomføring av timetallsøkningen har gått fint.

 

De første felles planleggingsdager er gjennomført.

Felles skoleledelse gir utfordringer i annen arbeidsfordeling og god kommunikasjon.

 

 

Planarbeider

Videre arbeid med felles fagplaner for skolene.

Alle lærerne levert fagplaner. Bearbeidelse framover..

Interkommunalt og kommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid om kompetanseheving av lærere og ledere.

Skolene fortsette samarbeidet med fagplanarbeid ved at lærerne som tilhører de forskjellige teamene møtes til faste møter for utveksling av erfaringer og kompetanseheving av personalet. Dette kommer elevene til gode. Skoleledermøtene fortsetter samtidig som enhetslederne har ”faste uformelle” samtaler om driften, økonomisk og pedagogisk. Det er satt i gang faste møter med ledergruppene ved skolene.

Samarbeid om felles arrangement /aktiviteter for elevene ved skolene.

Møter med lærere fra begge skoler er holdt. Planene er under bearbeidelse.

Legges IT på felles fagrom på –Fronter som er åpen for alle lærerne i kommunen.

 

 

 

Team – og trinn – møter på tvers av skolene.

 

Nye reformer, lovendringer av betydning

Forbereder innføring av faget programfag til valg. Samarbeid med videregående skole og andre ungdomsskoler i regionen.

Utdanningsvalg, et prosjekt for Rødberg, Veggli og NVGS. Felles satsning med rektor på NVGS som prosjektleder.

 

Planlegging

Skolen er 50 år høsten 2008. Felles planlegging

Jubileumskomite for skolejubileet.

Vedtatt feiring separat for skolene.

 


Målindikatorer:

 

2005

2006

2007

 MÅL 2008

2. Tertial

Økonomi:

 

 

 

 

 

Avvik

 

 

94000

0

OK

Medarbeidere:

 

 

 

 

 

Gjennomførte medarbeidersamtaler

100 %

100 %

100 %

100 %

Starter november 08

Tjeneste:

 

 

 

 

 

Leseferdighet

 

 

Nasj.prøver

Økes

Testes 2 ganger pr semester. Følges opp. Resultat neste tertial

Karakterer

 

 

U.trinnet

Bedres

Karakterer settes senere.

Mappevurdering

 

 

U.trinnet

100 % på u-trinn

OK

Elevinspektørene

 

 

5.- 10. klasse

100%

OK +

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

 

 

 

 

 

Tilrettelegge for mer bruk av elektronisk plattform. For eksempel bruk av Fronter og elektroniske mapper.

 

 

100 %

100%

Stadig utvikling. Bl.a. fellesrom for lærerne i kommunen.

Med pedagog som studerer har vi levering av lekser og prøver på fronter. ”Fjernundervisning” med veileder til stede i klasserommet på U-trinnet.

Søknadskjema for SFO-påmelding

 

 

75 %

100%

Ok

Innmeldingsskjema for skolestart.

 

 

80 %

100%

Ok

Permisjonssøknadsskjema og lignende

 

 

0 %

100%

Kommunen har ikke skjema digitalt.

Oppgradering av skolenes hjemmesider.

 

 

100 %

100%

Kontinuerlig

Samfunn :

 

 

 

 

 

Gjennomføre egenproduserte elevundersøkelser når det gjelder trivsel og mobbing.

Gjennomføre obligatoriske brukerundersøkelser våren 2007.

100 %

100 %

100 %

 

 

 

100%

100%

OK

 

 

 

OK 

 


 


Rollag skole

 

Økonomi

 

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

4 357 628

2 770 472

2 499 495

270 977

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

674 700

446 292

276 853

169 439

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

65 000

43 316

31 312

12 004

04

Overføringer

213 000

141 943

54 386

87 557

4999

Sum driftsutgifter

5 310 328

3 402 023

2 862 046

539 977

06

Salgsinntekter

-130 000

-86 632

-98 755

12 123

07

Refusjoner

-87 000

-57 977

-54 386

-3 591

08

Overføringer

-40 000

-26 656

-2 325

-24 331

8999

Sum driftsinntekter

-257 000

-171 265

-155 466

-15 799

 

 

5 053 328

3 230 758

2 706 580

524 178

 

Statusvurdering:

Dette er forventet.

Innkjøp av læremidler kommer i tillegg til kjøp av PC til lærere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsprogram 2008:

 

 

 

Kommentarer 20.09.2008:

Utfordringer i spesielle planlegging

Elevene på småskoletrinnet skal ha 5 timer mer undervisning skoleåret 2008/2009. Vi vil ha tett samarbeide mellom skolene ved overgang til ungdomsskolen.

Begge skolene har en felles satsning på IKT og ønsker å utvide samarbeidet med skolens 3. skole, Idrettskolen.

Plan for overgang til ungdomsskolen er under arbeid. Skolene har fått planer om overgangen til ungdomsskole.

 

Felles ledelse for skolene gir utfordringer på kommunikasjonssiden. Rektor er på Rollag skole hele mandag i tillegg til en halv dag (ons/tors eller fre).

 

Planarbeider

Videre arbeid med felles fagplaner for skolene.

 Fortsetter. Framdriftsplan for samling av planene.

Interkommunalt og kommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid om kompetanseheving av lærere og ledere.

Skolene fortsetter samarbeidet med fagplanarbeid ved at lærerne som tilhører de forskjellige teamene møtes til faste møter for utveksling av erfaringer og kompetanseheving av personalet. Dette kommer elevene til gode. Skoleledermøtene fortsetter samtidig som enhetslederne har ”faste uformelle” samtaler om driften, økonomisk og pedagogisk. Det er satt i gang faste møter med ledergruppene ved skolene.

Samarbeid om felles arrangement /aktiviteter for elevene ved skolene.

 

Skoleledermøter fortsetter i tillegg til møter mellom inspektør og avdelingsleder.

Felles planleggingsmøter på team/trinnplan mellom skolene holdes på fastlagte dager/datoer.

 

Planlegging

Skolen er 50 år høsten 2008. Felles planlegging

Kommunal komite er i gang. Skolene forbereder egne program.

 

 

 

 

 

 

 

 


Målindikatorer:

 

 

2005

2006

2007

 MÅL 2008

2. Tertial

Økonomi:

 

 

 

 

 

Avvik

 

 

202 355

0

450 000

Medarbeidere:

 

 

 

 

 

Gjennomførte medarbeidersamtaler

100 %

100 %

100 %

100 %

Starter siste uke i oktober

Tjeneste:

 

 

 

 

 

Leseferdighet

 

 

økes

Økes

Elever testes og resultater sammenlignes. Tiltak settes inn. Nasjonale prøver

Karakterer

 

 

 

 

Vurderinger ”samkjøres”

Nasjonale prøver 

Mappevurdering

 

 

100%

100 % på u-trinn

100% fysiske mapper

Elevinspektørene

 

 

100%

100%

100%

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

 

 

 

 

 

Tilrettelegge for mer bruk av elektronisk plattform. For eksempel bruk av Fronter og elektroniske mapper.

 

 

100 %

100%

100%

Søknadsskjema for SFO påmelding

 

 

60%

100%

70%

Innmeldingsskjema for skolestart.

 

 

 

100%

 

Permisjonssøknadsskjema og lignende

 

 

-

100%

Mangler skjema på kommunesiden

Oppgradering av skolenes hjemmesider.

 

 

100 %

100%

100%

Samfunn :

 

 

 

 

 

Gjennomføre egenproduserte elevundersøkelser når det gjelder trivsel og mobbing.

Gjennomføre obligatoriske brukerundersøkelser våren 2007.

100 %

100 %

100 %

 

 

 

100%

100%

Ikke gjennomført .

 

 

 

 

  


Veggli barnehage

 

Økonomi

 

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

2 751 284

1 744 929

1 680 394

64 534

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

251 000

164 604

170 240

-5 636

04

Overføringer

45 000

29 988

32 236

-2 248

4999

Sum driftsutgifter

3 047 284

1 939 521

1 882 870

56 650

06

Salgsinntekter

-640 000

-426 496

-433 809

7 313

07

Refusjoner

-45 000

-29 988

-32 236

2 248

071

Refusjon folketrygden

0

0

-85 330

85 330

08

Overføringer

-1 540 000

-1 540 000

-1 666 121

126 121

8999

Sum driftsinntekter

-2 225 000

-1 996 484

-2 217 496

221 012

 

 

822 284

-56 963

-334 626

277 663

 

Statusvurdering:

Sum driftsutgifter: Vi holder oss innenfor rammene våre.
Fast lønn: Ok
Variabel lønn: Vi bruker mer vikarmidler enn det vi har budsjettert. Vi har en førskolelærer i 100 % stilling som har vært langtidssykemeldt i 40 % av sin stilling siden januar. Vikarer blir satt inn. Denne utgiften sees i sammenheng med refusjoner fra folketrygden. Status da blir ok.
Varer og tjenester: Vi har et overforbuk på kr 5.600. Regner dette som ok.

Sum driftsinntekter: ok
Salgsinntekter: Vi mangler kr 3.000 i forhold til det som er budsjettert. Ok
Refusjoner: Vi har fått inn refusjon for sykemeldt i 40 %.
Overføringer: ok. Vi har fått inn mer enn budsjettert.

Totalt holder vi oss godt innefor våre budsjettrammer.

Arbeidsprogram 2008:

Aktivitet

 

Kommentarer 2. tertial

Kompetanseplan

Søke Fylkesmannen om ytterligere kompetansemidler for 2008. Gjennomføre kompetansehevingstiltak ut fra kartlegging av kompetansebehov i personalgruppa.

Vi fikk tildelt kr 16.000.

4 års grovplan i forhold til R-06.

Barnehagen har behov for en langtidsplan for å sikre progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet.

Vi er ferdige med planen. Nå skal den prøves et år, og evt. gjøre nødvendige endringer. Deles ut til foreldre høsten – 2009.

Brukerundersøkelse

Gjennomføre en enkel brukerundersøkelse for barn og foreldre. Våren

Skal gjennomføres i oktober/november.

Kommunens tilsyn med barnehager

Gjennomføre et planlagt tilsyn i begge barnehagene.

Skal gjennomføres innen desember.

 

 

Målindikatorer:

 

 

 

2005

2006

2007

 Mål 2008

2. tertial

 

Økonomi :

 

 

 

 

 

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett

 

30 

 - 14,5

29,59

0

 

33,7

 

Medarbeidere:

 

 

 

 

 

 

 

 

Gj.snittlig stillingspst. pr. ansatt

73,5

70,5

70,6

75

 

68,9

 

Sykefravær i %

 

 

5,15

5,13

3,5

 

8,76

 

Gjennomførte medarbeidersamtaler i %

100

100

100

100

 

100

 

Arbeidsbeskrivelser

 

Ja

Ja

Ja

Ja

 

Ja

 

Tjeneste:

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagedekning i %

 

87

87 

89,4

93,7

 

93,7

 

Venteliste

 

 

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

 

Elektroniske tjenester:

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall elektroniske skjema

 

0

2

2

2

 

2

 

Antall svar ved bruk av elektroniske skjema

0

8

23

22

 

47

 

Informasjon:

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreldremøter, 3 pr. år pr. barnehage i %

100

100

100

100

 

100

 

Foreldresamtaler, 2 pr år pr barn

100

100

100

100

 

100

 

Oppdatert tjenestekatalog

 

 

Ja

Ja

Ja

 

Ja

 

Årsplan

 

 

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

 

 


Rollag barnehage

 

Økonomi

 

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

2 372 431

1 505 069

1 621 424

-116 355

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

172 500

112 624

161 238

-48 614

04

Overføringer

30 000

19 992

28 981

-8 989

4999

Sum driftsutgifter

2 574 931

1 637 685

1 811 643

-173 958

06

Salgsinntekter

-492 600

-328 269

-385 244

56 975

07

Refusjoner

-45 000

-29 988

-28 981

-1 007

071

Refusjon folketrygden

0

0

-105 114

105 114

08

Overføringer

-1 267 900

-1 244 548

-1 678 325

433 777

8999

Sum driftsinntekter

-1 805 500

-1 602 805

-2 197 664

594 859

 

 

769 431

34 881

-386 020

420 901

 

Statusvurdering:

Lønn og sosiale utgifter:
Totalt overforbruk på 11 241 kr pr. august.
Fra 01.01.08 er det satt inn 100 % assistent pga. antall plasser i bruk. Denne høsten får vi totalt 10 nye barnehagebarn, hvor flere er under 3 år. I tillegg er det satt inn 60 % assistent for styrking av barnegruppa. Deler av denne stillingen dekkes av statstilskudd og interne overføringer fra RSK i henhold til enkelt vedtak.

Varer og tjenester i kommunal tjenesteproduksjon:
Utgiftene her varierer gjennom året. Det er derfor vanskelig og periodisere helt eksakt.
Kommunale avgifter har økt mye i 2008.
Opplæring må sees i sammenheng med kompetansetilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud for 2007. Alle utgifter og inntekter på kurs 2. januar for ansatte i Rollag kommunes barnehager er ført på RBH.

Salgsinntekter:
Betaling for opphold: Det er kommet inn 42 000 kr mer enn budsjettert pr. august. Dette pga. økning i antall barn i løpet av 2008.
Betaling for kost må sees i sammenheng med innkjøp av matvarer, så denne går i null.

Overføringer fra staten:
Pga. økning i antall barn før 15.08. er det søkt om ekstra statstilskudd, noe vi har fått innvilget.
Økningen i tilskuddet og merinntekten på betaling for opphold brukes til å dekke 100 % assistent stilling fra 01.08.08.

Status for Rollag barnehage pr. 2. tertial er ok.

 

 

 

Arbeidsprogram 2008:

Aktivitet

 

2. tertial

Kompetanseplan

Søke Fylkesmannen om ytterligere kompetansemidler for 2008. Gjennomføre kompetansehevingstiltak utfra kartlegging av kompetansebehov i personalgruppa.

Barnehagene er tildelt kr. 16.000.

4 års grovplan i forhold til R-06.

Barnehagen har behov for en langtidsplan for å sikre progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet.

Planen er ferdig. 

Brukerundersøkelse

Gjennomføre en enkel brukerundersøkelse for barn og foreldre. Våren

Planlagt gjennomført i oktober/november

Kommunens tilsyn med barnehager

Gjennomføre et planlagt tilsyn i begge barnehagene.

Dette er tenkt gjennomført innen des.

 

 


Målindikatorer:

 

 

 

2005

2006

2007

 Mål 2008

2.tertial

Økonomi :

 

 

 

 

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett

 

+ 30 

 - 14,5

38,89

0

54,70

Medarbeidere:

 

 

 

 

 

 

Gj.snittlig stillingspst. pr. ansatt

73,5

70,5

68,6

75

 

69

Sykefravær i %

 

 

5,15

15,07

3,5

11,66

Gjennomførte medarbeidersamtaler i %

100

100

100

100

 

10*

Arbeidsbeskrivelser

 

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Tjeneste:

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagedekning i %

 

87

87 

89,4

93,7

93,7

Venteliste

 

 

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Elektroniske tjenester:

 

 

 

 

 

 

Antall elektroniske skjema

 

0

2

2

2

2

Antall svar ved bruk av elektroniske skjema, totalt

0

8

23

22

 

47

Informasjon:

 

 

 

 

 

 

 

Foreldremøter, 3 pr. år pr. barnehage i %

100

100

100

100

 

100

Foreldresamtaler, 2 pr år pr barn

100

100

100

100

 

100

Oppdatert tjenestekatalog

 

 

Ja

Ja

Ja

Ja

Årsplan

 

 

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

 

* Medarbeidersamtaler gjennomføres nå i løpet av høsten.

 


 


Idrettsskolen

 

Økonomi

 

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

10 142 105

6 564 210

6 256 743

307 467

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

6 080 045

4 199 378

3 937 876

261 502

04

Overføringer

710 150

473 244

497 040

-23 796

4999

Sum driftsutgifter

16 932 300

11 236 831

10 691 658

545 173

05

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

216 726

216 726

15 079

201 647

5999

Sum Finansieringsutgifter

216 726

216 726

15 079

201 647

06

Salgsinntekter

-7 737 600

-5 443 737

-5 209 203

-234 533

07

Refusjoner

-8 000 200

-5 941 613

-6 248 197

306 583

071

Refusjon folketrygden

-23 000

-15 327

-308 796

293 469

08

Overføringer

-265 000

-176 596

-73 912

-102 684

8999

Sum driftsinntekter

-16 025 800

-11 577 273

-11 840 108

262 835

09

Finansinntekter og finansieringstransaksjoner

-871 726

-871 726

-871 800

74

9999

Sum Finansieringsinntekter

-871 726

-871 726

-871 800

74

 

 

251 500

-995 442

-2 005 171

1 009 729

 

 


Arbeidsprogram 2008:

 

 

Kommentarer 19.09 -2008:

Større utredninger/arbeider

1.   Arbeide fram en avtale med Rollag kommune om utgiftsdeling på svømmehall.

 2.  Avklare ansvars- og oppgavefordeling mellom skole og eier.

Hatt to arbeidsmøter med RK. Gjensidig informasjon. Har hatt litt stillstand siden tertial 1. Både for punkt 1 og 2.

Vært vanskelig å vite hvordan gripe saken an. Må jobbes videre med.

 

Planarbeider

Regionalt Utviklingsprogram:

            ”Numedal midt i”

 

 

 

 

 

 

 

Idrettsskolens aktivitetssenter.

Strategi for økt utleie og korte kurs.

Byttet navn til Numedal Rolling Adventure. Løp 12-13 sept. Godt i rute. Gjennomført.

Med 11 lag. To lag utenom idrettsskolen.

Tettstedsmarkeringer. Veldig vellykket, men for få med på det lange løpet og for få med på ungdomsløpet på Idrettsskolen.

Tatt veldig mye tid og energi i skoleoppstart.

 

Har hatt økt sommerdrift i år. Positivt, men et vanskelig marked å konkurrere i. Ikke vært samsvar på budsjett bruk av ekstratimer for å gjennomføre sommerdrift.

Sum ser allikevel ut til å gå i pluss.

Høsten 2008 har vi hatt mye utleie. Moro at flere oppdager oss som kurssted.

Flere nabokommuner kommer med henvendelser til aktivitetsleire. +

Blir en levende skole/kompetansesenter.

Høstens kurs er godt brukt av lokalbefolkningen.

Interkommunalt samarbeid

TPR Trening på Resept PU barn/ungdom

Har fortsatt  interkommunalt samarbeid mot Flesberg og Rollag K på aktivitet for funksjonshemmede, samt treningskontakter for Rollag.

TPR er vi ute av.

Kongsberg og Nore og Uvdal har kommet med henvendelser for grupper. Kan bli et mer kontinuerlig samarbeid over tid.

Nye reformer, lovendringer av betydning pr. 01.01-07 jfr. kortkursdokumentasjon.

Implementert i rutiner.

o.k.

 


Målindikatorer:

 

 

2006

2007

Mål 2008

2. tertial

Økonomi

 

 

 

2323.3

% avvik regnskap/budsjett

0.k.

0%

0 %

+ 2.5 %

Medarbeidere

 

 

 

 

Gjennomsnittlig stillingsstillingsstørrelse per ansatt

75,7 %

76%

79 %

74.79%

Gjennomførte medarbeidersamtaler

30 %

50 %

80 %

85%

Tjeneste

 

 

 

 

Kapasitetsutnyttelse

96%

100%

100 %

83%

Fullverdi gjennomføring

95 %

95 %

95 %

90%

Utleie – sluttsum

120.000

300.000

400.000

420 000

 

Kommentar:    Økonomi. Vi har positive tall pr. tertial 2.. Vi står overfor store utfordringer når elevtallet ikke samsvarer

                        Med budsjett.

                       

                        Medarbeidere. Stillingsstørrelser er blitt fortsatt mindre enn mål.

                        Det er foretatt reduskjon på en lærerstilling i 20% i teillegg + en renholdsstilling

                        Redusert 30%. Dette for å ta høyde for økte lønnsutgifter etter sentralt og lokalt oppgjør.

                        Det gjenstår fortsatt 3 medarbeidersamtaler. Mål er utgang 2008.

 

                        Kapasitetsutnyttelse. 83% vi har 92 elevplasser og har hatt 76 elever i høst.  Vi startet med 77. Alle kom, og en har sluttet

I løpet av uke 38. Vi har blitt utkonkurrert på reiser og linjetilbud inneværende skoleår. Dessverre.

Tiltak:  Prøver å sette i gang en jibbelinje fra januar 2009. Samt utvikler 3 nye linjer for skoleåret

2009/10

 

                        Utleie – sluttsum. Vi har hatt inntekter på utleie og kurs sommerdrift på kr. 420 000.- Det er i samsvar med målindikator.

                        Vi har sett på utgifter  vi har på utleie/sommrdrift opp mot det vi tjener inn. Det er et potensial hvis

                        Kurs er over 35 stk. Best inntjening på kurs med over 60 deltakere. Samt utleie som er mens vi ellers har skoledrift.

                        Da trenger vi ikke så mye ekstraarbeid. Sommerdrift har tatt mye energi, og gjort det svært vanskelig å få

                        Avviklet ferie for rektor.

 


 


Plan og utvikling

 

Økonomi

 

Enhet

Avvik hia

Avvik i %

Eiendom

- 10

-0.30

Teknisk

- 192

-34,02

Utvikling

 39

1.45

 

Konto

Konto (T)

Årsbudsjett (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

7 493 557

4 770 979

5 077 075

-306 096

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

5 302 700

4 000 182

4 477 240

-477 059

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

1 738 000

1 064 955

1 006 097

58 858

04

Overføringer

1 396 200

813 808

682 510

131 298

4999

Sum driftsutgifter

15 930 457

10 649 924

11 242 923

-592 999

05

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

50 000

33 320

0

33 320

5999

Sum Finansieringsutgifter

50 000

33 320

0

33 320

06

Salgsinntekter

-8 977 800

-4 178 221

-4 286 074

107 853

07

Refusjoner

-965 200

-310 009

-399 222

89 213

071

Refusjon folketrygden

0

0

-227 331

227 331

08

Overføringer

-196 000

-130 614

-115 286

-15 329

8999

Sum driftsinntekter

-10 139 000

-4 618 845

-5 027 912

409 067

09

Finansinntekter og finansieringstransaksjoner

-20 000

-13 328

0

-13 328

9999

Sum Finansieringsinntekter

-20 000

-13 328

0

-13 328

 

 

5 821 457

6 051 071

6 215 011

-163 940

 

 

 

Statusvurdering:

Vi antar at det vil medføre en inntektsvikt på byggesak og oppmåling på omlag kr. 150.000 ved årets slutt. Våre utgifter er samlet overskredet med vel kr.100.000. I hovedsak er dette utg. til vintervedlikehold pga. store snømengder, utgifter til leie av garasje vedrørende brannbil samt utgifter vedrørende kommuneplan. Vi venter også egenandeler på forsikring på til sammen kr. 150.000

På bakgrunn av dette ser det vanskelig ut å klare seg uten tilleggsbevilgning selv om vi dels har innført kjøpestopp

 

 

Arbeidsprogram 2008:

 

 

 

Kommentarer 31.08.2008

Større utredninger/arbeider

Trillemarka – avslutning og forvaltning

 

Forprosjekt renseanlegg i Veggli

 

Innføring av elektronisk byggesaksbehandling

 

Gjennomgå ny plan for vann i kommunen og sette den ut i live

Saken er nå under behandling av rådmann /ordfører.

Forprosjekt renseanlegg er ikke påbegynt

 

Elektronisk byggesaksbehandling. Starter i forbindelse ved nyansettelse av byggesaksbehandler.

Det er gjort diverse tiltak for sikring av pumpestasjonen i Rollag for flom. Alt elektrisk er byttet ut og det er bestilt nytt opplegg for pumping av kjølevann til KA

 Det skal settes en ny grunnvannsbrønn

Pga. inntregninger av bakterier i høgdebassenget ved Veggli vannverk er vannverket er bassenget drenert utvendig og det skal bygges tak over.

Planarbeider

Kommunedelsplan og kommuneplan

 

 

Plan for avslutning på Trollhølen

Kommunedelplanen har vært til politisk behandling. Kart og tekstdel er nå under revidering iht. vedtak i NMR utvalget.  Avslutningsplan i Trollhølen vil komme til sluttbehandling. I løpet av høsten. Foreligger ferdig forslag.

 

 

Kommentarer 31.08.2008

Interkommunalt samarbeid

Brannvesen og plansamarbeid

 Forslag til arbeidsgruppen er nå ferdig og alle brannvesene i Numedal informert den 22 og 23. sept då

Nye reformer, lovendringer av betydning

Plan og bygningslov samt forurensingsloven som setter krav om tilsyn

Det er ansatt tilsynsingeniør og det føres tilsyn

 

 

 


Investeringsprosjekter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjekt

 

Budsjett 2008

Ovf fra 2007

Regnskap

Rest

Kommentarer

 

 

0215

Aktivitetsanlegg Veggli skole

0

0

45 344

-45 344

Dette anlegget har trukket seg over noen år.  Belysningsanlegget i grenseland mot eksisterende anlegg har pådratt uforutsette utgifter. Det ligger fortsatt en ubetalt regning på kr.71 000.  

 

 

8100

IT-utstyr, programvare adm.

250 000

101 613

78 785

272 828

Det vil komme flere utgifter her i 2008, en regner med at bevilgningen vil bli brukt opp.

 

 

8110

Bredbåndsutbygging i Rollag

0

300 000

300 000

0

Utbetalingen er gjennomført

 

 

8160

Ombygging NAV-kontor

0

3 200 000

2 742 758

457 242

Prosjektet er nå i sluttfasen og det vil holde seg innenfor budsjett rammen

 

 

8201

Ombygging skolene i Veggli og Rollag

0

351 648

511 710

-160 062

Prosjektet er nå avsluttet og det vil ikke påløpe flere utg.

 

 

8203

Ballbinge Rollag

0

0

45 100

-45 100

Prosjektet strekkes seg over flere år, ekstern finansiering skal dekke opp overforbruket

 

 

8204

Inventar samfunnshusene

100 000

0

0

100 000

 Kjøpt inn utstyr, men ikke regnskapsført

 

 

8302

Plom prosjektet

0

92 210

24 510

67 700

Overføres til Mobil Profil 2010.

 

 

8304

Kjøkken Rollag bydeheim

200 000

0

321 806

-121 806

Overforbruket skal dekkes av vedlikehold Plan og utvikling.

 

 

8500

Kirkegård i Rollag

150 000

0

0

150 000

Utgår. Avslag fra riksantikvaren

 

 

8505

Redskapshus/garderobe Veggli kirke

100 000

0

0

100 000

Er i startfasen, må muligens be om at bevilgningen overføres til 2009

 

 

8600

Veggli renseanlegg

0

100 000

0

100 000

Så langt har vi ikke funnet tid til å sarte på dette forprosjektet i forbindelse med nytt anlegg

 


 

Prosjekt

 

Budsjett 2008

Ovf fra 2007

Regnskap

Rest

Kommentarer

8601

Tilknytning høydebasseng Rollag

1 000 000

275 000

817 987

457 013

Disse midlene har blitt benyttet til flomsikring og omgjøring av Rollag Vannverk

8602

Reservevannsforsyning Veggli

300 000

0

61 901

238 099

Disse midlene har blitt benyttet til tetting og overbygg ved Veggli Høgdebasseng

8603

Reservevannsforsyning Rollag

200 000

0

0

200 000

Så langt har vi ikke funnet tid til å sarte på dette anlegget Midlene søkes omprioritet mot ombygging av vannverket Pumper /ph justering mv

8604

Automatisk varslingsanlegg vannverkene

0

94 700

0

94 700

Dette er vi ikke ferdig med

8700

Kommunale veger

700 000

0

415 146

284 855

Det er nå foretatt opprustning av veien bygdetunet/ Fulsåsgrend. Vi har flere oppgaver å løse, bl.a Kryss ved Toverud og veien mot Toen. Ser også posten i sammenheng med overskridelsene på Wårviken hengebro

8701

Hengebro ved Wårviken

0

0

24 375

-24 375

Overskridelsene dekkes på kommunale veier.

8702

Gang- sykkelveg

0

31 933

0

31 933

I påvente av løsning ved Sagtun er det ikke gjort tiltak, Statens vegvesen arbeider nå med skisse utkast for løsning

8750

Tiltak brannstasjonen

300 000

270 000

21 925

548 075

iht. vedtak i NMR -utvalget er det bedt om en utvidet utredning hvor en skal trekke inn samlokalisering med ambulansene. Dette arbeidet tar nødvendigvis noe tid og endelig start på arbeidet vil  sannsynligvis neppe bli før etter nyttår. Brannbilen vil derfor bli oppstilt midlertidig på frostfritt sted. 

8751

Brannbil

0

1 596 000

1 487 146

108 855

Brannbil er mottatt.


 

Prosjekt

 

Budsjett 2008

Ovf fra 2007

Regnskap

Rest

Kommentarer

8800

Boligfelt Veggli - salg av tomter

 

 

-60 819

60 819

Salg av tomt i Kjemhushaugen

8801

Boligfelt Rollag - salg av tomter

 

 

-534 876

534 876

Salg av 6 tomter i Rollag boligfelt

8820

Drenering gjennomgangsboliger i Veggli

0

160 000

49 450

110 550

Denne posten er sett i sammenheng med nødvendige vannproblemer kommunale bygg. Vedtak i NMR utvalget gir også føringer for å disponere posten til avkloakkering

8821

Carport for leasingbiler PLO

0

160 000

0

160 000

Ikke i gangsatt, men planen er å ferdigstille innen nyttår

8822

Maling av Risørbygget og kommunehuset

0

91 725

0

91 725

Ses i sammenheng med opprustning på kommunale boliger

8840

Næringsparken

0

64 329

31 176

33 153

Vil bli benyttet til det igangsatte arbeidet ved tomteområdet i næringsparken

8850

Enøktiltak svømmehallen

0

200 000

0

200 000

Gjort avtale om innkjøp. Plan høst 08.

8851

Buss til Idrettsskolen

0

269 383

0

269 383

Gjennomført.

8852

Ombygging gml. rektorbolig

0

350 000

0

350 000

Satt på vent. Ble langt dyrere enn antatt.

8900

Sentrumsplan Rollag

300 000

0

0

300 000

Landbrukssjefen har utarbeidet en prosjektskisse som forusettes start i november mnd. Stort engasjement innenfor eiendomstakseringen medfører midlertidig at arbeidene neppe kommer i gang før etter nyttår

8901

Bioenergi opprustning

200 000

0

0

200 000

Skogbrussjefen leder en gruppe som utreder disse forholdene ved kommunale bygg. Våre brenseltanker er kontrollert og ikke godkjente for bruk lengre. Vi må derfor avklare alternative løsninger nå.

 

 

3 800 000

7 708 540

6 383 424

5 125 116

 

 

 


Verbalpunkt

 

Det gis følgende status på verbalpunktene i budsjettvedtaket for 2008:

 

Budsjett 2008 - Vedtak i kommunestyre 13.12.2007

Status/Framdrift

Planlagt ferdig dato

9.

Det bør utarbeides energi-, miljø- og klimaplaner for kommunen

Enheten for Plan og Utvikling har oppdatert seg på et kurs/samling angående dette temaet. Etter all sannsynlighet vil det bli utarbeidet en felles klima plan i Kongsbergregionen.  Arbeidet vil neppe være ferdig i løpet av 2008.

2009

10.