Tjenestebeskrivelser for  Bolig og eiendom

Adressetildeling
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Bolig - oppføring av ny bolig
Boplikt ved kjøp av eiendom
Brannvern og tilsyn
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Bygging og graving i forurenset grunn
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak
Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendomsskatt
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Forhåndskonferanse
Fradeling av eiendom
Grensejustering
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bolig
Kommunal planlegging - medvirkning
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Landbruket - erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og ved katastrofetap i husdyrhold
Landbrukseiendom - bygging
Landbrukseiendom - deling
Midlertidig botilbud
Oppmålingsforretning
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Utslippstillatelse
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold

Artikler

WEB-kart
Reguleringsplan: Gverset-Svartlie 2018004
Eiendom
Skjemaer byggesak
Varsel om oppstart - Vegglifjell resort
Vegnavn vedtatt av kommunestyret
Vegglifjell kommunedelplan, varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram
Adressering
Kunngjøring om oppstart av planarbeid og høring av planprogram
Brannvesen og feiertjenesten
Beredskapsavdelingen
Feiertjenesten
Forebyggende avdeling
Montering av ildsted
Sikker adkomst for feier
Riktig fyring
Botilbud i Rollag kommune
Snømåling Rollag kommune
Feieren kommer på hytte - skjema for registrering.
Ny forskrift om brannforebygging
Kommunale boligtomter
Varsel planarbeid Kolvegen-Glaimskoese boligomraade
Bolig, eiendom og næring

Navneutvalg
Byggeskikkpris i Numedal