Økonomiplan 2009 – 2012

 

Budsjettrammer for 2009

 

 

 

 

 ROLLAG  KOMMUNE

 

 

 

Kommunestyrets vedtak

K-sak 61/2008

 

 

 

 

 


INNHOLD                                                                                         SIDE

 

 

 

Kommunestyrets protokoll (vedtak):

 

K-sak 61/2008 – Økonomiplan 2009-2012, Budsjettrammer 2009

protokoll                                                                                                          2

 

Økonomiplan 2009 – 2012:

 

·         Hovedoversikt driftsrammer                                                                8

 

Arbeidsprogram/målindikatorer pr enhetene 2009:

 

 

Obligatoriske oversikter for årsbudsjettet 2009:                                          

 

Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet                                                           21

Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet                                                          22

 

Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet                                                 23

Budsjettskjema 2B – Investeringsbudsjettet                                                 24

 

Budsjettskjema 3 – Økonomisk oversikt Driftsbudsjettet                             25

Budsjettskjema 4 – Økonomisk oversikt Investeringsbudsjettet                   27

 

 

Kommunale avgifter og gebyrer                                                                 28

 

 

 

Rådmannens forslag (eget dokument)                                                          


Kommunestyrets protokoll:

 

PS 61/08 Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009

 

Behandling i Kommunestyre: 18.12.2008:

Følgende deltok i debatten: Dag Lislien, Helge Jensen, Åse Bergan, Eivind Gjelseth, Gunnbjørg Prestmoen, Olav Traaen Trond Bergan, Ole Øyvind Tveiten og Asbjørn Raunholm.

 

Det ble fremmet forslag om at punkt 5 i forslag til vedtak ble behandlet først. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til dette.

 

Dag Lislien foreslo følgende tillegg til punkt 5:

Innføring av eiendomsskatt i Rollag kommune skjer i den hensikt å sette av midler over tid for på den måten å sette kommunen økonomisk i stand til å tenke og planlegge på kort og lang sikt, opprettholde kvaliteten på skoler og omsorgsinstitusjoner, sikre og styrke frivillige organisasjoners arbeid.

Eventuelle overskudd ut over 2% margin bør gi tilsvarende reduksjon i størrelsen på utskrevet eiendomsskatt.

 

Åse Bergan foreslo tillegg til punkt 5: men ikke overstige 3 promille på boliger og fritidseiendommer.

Det er et mål at eiendomsskatten skal fjernes igjen.

 

Eivind Gjeldset sa han var imot innføring av eiendomsskatt og at han ville stemme for  rådmannens alternative forslag uten eiendomskatt.

 

Helge Jensen foreslo følgende tillegg: Netto driftsresultat settes til ca 2%. Driftsresultatet inkluderer ikke skjønnsmidler og medfører en så lav promillesats som mulig på boliger og fritidseiendommer.

 

Etter gruppemøtet trakk Dag Lislien andre avsnitt i sitt forslag til fordel for Helge Jensens forslag.

 

Det ble først stemt over Åse Bergan forslag på: men ikke overstige 3 promille på boliger og fritidseiendommer.   4 stemte for og 13 stemte mot. Forslaget falt.

 

Det ble deretter stemt over H. Jensens forslag: Nettodriftsresultat på ca 2% ….

 

Forslaget ble vedtatt med 16 mot 1 stemme.

 

 

Det ble deretter stemt over følgende forslag til vedtak i punkt 5 nytt punkt 1:

1.    Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 har Rollag kommune skrevet ut eiendomsskatt på verk og bruk. Med hjemmel i de samme paragrafer utvider Rollag kommune ordningen til å gjelde i hele kommunen med virkning fra og med 2009.

 

Innføring av eiendomsskatt i Rollag kommune skjer i den hensikt å sette av midler over tid for på den måten å sette kommunen økonomisk i stand til å tenke og planlegge på kort og lang sikt, opprettholde kvaliteten på skoler og omsorgsinstitusjoner, sikre og styrke frivillige organisasjoners arbeid.

 

Den generelle eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille.

 

I henhold til eiendomsskatteloven § 12, bokstav a ønsker kommunen å benytte egen skattesats for boliger og fritidseiendommer. Denne skattesatsen fastsettes endelig av kommunestyret etter at de nye takstene foreligger og i tide for å skrive ut skatten innen fristen 1. mars 2009.

 

Netto driftsresultat settes til ca 2%. Driftsresultatet inkluderer ikke skjønnsmidler og medfører en så lav promillesats som mulig på boliger og fritidseiendommer. Det er et mål at eiendomsskatten skal fjernes igjen.

 

Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 1. april og 1. oktober i skatteåret.

 

 

Ved avstemmingen fikk forslaget 15 stemmer og 2 stemmer imot.

 

Helge Jensen foreslo følgende nye punkt i forslag til vedtak:

 

4. (3)  Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2009 godkjennes med unntak   av avgift for feiing.

 

10.  Kommunestyre ber rådmannen komme med forslag til bruk av disponible midler i 2009 der følgende områder prioriteres:

·         Resurser til næringsutvikling i hele kommunen

·         Ressurser til lag og foreninger

 

11.  Kommunestyret ber administrasjonen utrede ressurs for innkjøpskompetanse til kommunen

12.  Kommunestyret ber administrasjonen om at kultur og informasjon vektlegges ved utlysning og tilsetting av vakant stilling i sentraladministrasjonen/fellestjenesten.

13.  Kommunestyret ber rådmannen utrede behovet for beredskapsplanlegging og beredskapstiltak for kommunens hytteområder. Planleggingen og tiltak omfatter de beredskapsområder som kommunen har ansvar for og som er særlig aktuelle, dvs. brann og redning, helse og pleie- og omsorgstjenester.

14.  Kommunestyret merker seg regjeringens støtte til vedlikehold av skolebygg og svømmehaller. En ber rådmannen utrede mulighetene.

15.  Rådmannen bes foreta beregninger som viser hvilke innsparinger reduksjon av 4 sykehjemsplasser medfører både bemanningsmessig og i økonomisammenheng. Utredningen må også omfatte hvilke tiltak og ressurser som må tilføres hjemmetjenesten når antall sykehjemsplasser reduseres med 4.

Helge Jensen trakk senere forslag til punkt 15.

Asbjørn Raunholm foreslo nytt punkt : Kommunestyret vil at midler til kulturelle formål økes. Disponeres av utvalget Folk. Midlene skal brukes fortrinnsvis til kultur og fysisk aktivitet.

Asbjørn Raunholm trakk senere sitt forslag.

Eivind Gjelseth foreslo nytt punkt:

16.  ( Nytt punkt nr. 15) Kommunestyret ber rådmann se på muligheten for senking av fartsgrensen i Rollag sentrum til 40 km og se på muligheten for å sette opp fartsdemper på fotgjengerovergangen foran samfunnshuset.

 

Det ble stemt over de resterende punktene i formannskapets forslag til vedtak og de forslage til nye punkter 10 – 15 og endringen i punkt 3. Alle punktene ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak i Kommunestyre- 18.12.2008:

 

1.    Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 har Rollag kommune skrevet ut eiendomsskatt på verk og bruk. Med hjemmel i de samme paragrafer utvider Rollag kommune ordningen til å gjelde i hele kommunen med virkning fra og med 2009.

 

Innføring av eiendomsskatt i Rollag kommune skjer i den hensikt å sette av midler over tid for på den måten å sette kommunen økonomisk i stand til å tenke og planlegge på kort og lang sikt, opprettholde kvaliteten på skoler og omsorgsinstitusjoner, sikre og styrke frivillige organisasjoners arbeid.

 

Den generelle eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille.

 

I henhold til eiendomsskatteloven § 12, bokstav a ønsker kommunen å benytte egen skattesats for boliger og fritidseiendommer. Denne skattesatsen fastsettes endelig av kommunestyret etter at de nye takstene foreligger og i tide for å skrive ut skatten innen fristen 1. mars 2009.

 

Netto driftsresultat settes til ca 2%. Driftsresultatet inkluderer ikke skjønnsmidler og medfører en så lav promillesats som mulig på bolig og fritidseiendommer. Det er et mål at eiendomsskatten skal fjernes igjen.

 

Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 1. april og 1. oktober i skatteåret.

 

2.    Forslag til økonomiplan for Rollag kommune for perioden 2009 til 2012 godkjennes.

 

3.    Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2009 for Rollag kommune godkjennes.

 

4.    Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2009 godkjennes med unntak av avgift for feiing.

 

5.    Skatt på formue og inntekt for år 2009 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder.

 

6.    Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert.

 

7.    Det foretas låneopptak på 3 millioner kroner til investeringer i 2009.

 

8.    Ordførerens godtgjørelse fastsettes til 560.000 kroner pr år.

 

9.    Godtgjøring til hovedutvalgsledere fastsettes til 10% av 440.000,- pr. år.

 

10. Kommunestyre ber rådmannen komme med forslag til bruk av disponible midler i 2009 der følgende områder prioriteres:

·         Resurser til næringsutvikling i hele kommunen

·         Ressurser til lag og foreninger

11. Kommunestyret ber administrasjonen utrede ressurs for innkjøpskompetanse til kommunen

12. Kommunestyret ber administrasjonen om at kultur og informasjon vektlegges ved utlysning og tilsetting av vakant stilling i sentraladministrasjonen/fellestjenesten.

13. Kommunestyret ber rådmannen utrede behovet for beredskapsplanlegging og beredskapstiltak for kommunens hytteområder. Planleggingen og tiltak omfatter de beredskapsområder som kommunen har ansvar for og som er særlig aktuelle, dvs. brann og redning, helse og pleie- og omsorgstjenester.

14. Kommunestyret merker seg regjeringens støtte til vedlikehold av skolebygg og svømmehaller. En ber rådmannen utrede mulighetene.

15. Kommunestyret ber rådmann se på muligheten for senking av fartsgrensen i Rollag sentrum til 40 km og se på muligheten for å sette opp fartsdemper på fotgjengerovergangen foran samfunnshuset.

 

 

PS 64/08 Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009

Behandling i Formannskapet- 04.12.2008:

Formannskapet behandlet saken og sluttet seg enstemmig til rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak / Innstilling i Formannskapet- 04.12.2008:


 1. Forslag til økonomiplan for Rollag kommune for perioden 2009 til 2012 godkjennes.

 

 1. Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2009 for Rollag kommune godkjennes.

 

 1. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2009 godkjennes.

 

 1. Skatt på formue og inntekt for år 2009 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder.

 

 1. Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 har Rollag kommune skrevet ut eiendomsskatt på verk og bruk. Med hjemmel i de samme paragrafer utvider Rollag kommune ordningen til å gjelde i hele kommunen med virkning fra og med 2009.

 

Den generelle eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille.

 

I henhold til eiendomsskatteloven § 12, bokstav a ønsker kommunen å benytte egen skattesats for boliger og fritidseiendommer. Denne skattesatsen fastsettes endelig av kommunestyret etter at de nye takstene foreligger og i tide for å skrive ut skatten innen fristen 1. mars 2009.

 

Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 1. april og 1. oktober i skatteåret.

 

 1. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert.

 

 1. Det foretas låneopptak på 3 millioner kroner til investeringer i 2009.

 

 1. Ordførerens godtgjørelse fastsettes til 560.000 kroner pr år.

 

 1. Godtgjøring til hovedutvalgsledere fastsettes til 10 % av 440.000 kroner pr år.

 

 

Saksframlegg:

 

Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Formannskapet

04.12.2008

64/08

Kommunestyre

 

 

 

Utvalgsleders forslag til vedtak :

 1. Forslag til økonomiplan for Rollag kommune for perioden 2009 til 2012 godkjennes.

 

 1. Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2009 for Rollag kommune godkjennes.

 

 1. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2009 godkjennes.

 

 1. Skatt på formue og inntekt for år 2009 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder.

 

 1. Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 har Rollag kommune skrevet ut eiendomsskatt på verk og bruk. Med hjemmel i de samme paragrafer utvider Rollag kommune ordningen til å gjelde i hele kommunen med virkning fra og med 2009.

 

Den generelle eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille.

 

I henhold til eiendomsskatteloven § 12, bokstav a ønsker kommunen å benytte egen skattesats for boliger og fritidseiendommer. Denne skattesatsen fastsettes endelig av kommunestyret etter at de nye takstene foreligger og i tide for å skrive ut skatten innen fristen 1. mars 2009.

 

Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 1. april og 1. oktober i skatteåret.

 

 1. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert.

 

 1. Det foretas låneopptak på 3 millioner kroner til investeringer i 2009.

 

 1. Ordførerens godtgjørelse fastsettes til 560.000 kroner pr år.

 

 1. Godtgjøring til hovedutvalgsledere fastsettes til 10 % av 440.000 kroner pr år.

---------------IKKE slett denne linjen-----------her slutter innstillingen----------

 


Saken gjelder:

Saken gjelder økonomiplan 2009-2012 og budsjettrammer for 2009.

Fakta:

Etter forskrift om årsbudsjett, i medhold til kommunelovens kapittel 8, heter det at årsbudsjettet skal framstilles i et samlet dokument, eventuelt sammen med kommunens økonomiplan. Rådmannen velger å legge økonomiplanen for perioden 2009 – 2019 og budsjettrammer for år 2009 fram i et samlet dokument, se vedlegg 1. Rådmannens forslag til økonomiplan 2009-2012 og budsjettrammer 2009 ligger ute på kommunens internettsider www.rollag.kommune.no 

 

Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjettrammer 2009

Rådmannens forslag til økonomiplan 2009-2012 og budsjettrammer for år 2009 følger som vedlegg 1. Forslaget til økonomiplan og rammer for årsbudsjett er i korte trekk bygget opp slik:

 


Økonomiplanen 2009-2012 viderefører malen fra 2008-2011.


Formannskapets innstilling

Kommuneloven åpner for at formannskapet kan fremme alternative forslag (innstillinger til kommunestyret). Budsjettforskriften § 3 1. ledd bestemmer at samtlige forslag som fremmes av formannskapet skal tilfredsstille de krav som er satt til budsjettets innhold og inndeling i budsjettforskriften. Det kan dermed ikke fremmes ufullstendige forslag, for eksempel forslag som kun gjelder deler av kommunens virksomhet, eller forslag som ikke er saldert. Derimot kan formannskapet eller en gruppering henvise til et allerede fremsatt forslag, eksempelvis fra administrasjonssjefen med spesifiserte og salderte endringsforslag.

 

 

Saksbehandlers vurdering:

 

Det vises til framleggelsen av rådmannens budsjettforslag 5.11.2008.  Administrasjonen er etter framleggelsen blitt orientert om at Finansdepartementets grunnlag for beregning av eiendomsskatt på verker og bruk vil bli endret og at Rollag kommune kan vente økte inntekter med 1,4 millioner kroner. Eiendomsskatten på verker og bruk vil da økes til 5,9 millioner kroner.

 

Rådmannen foreslår at økte inntekter går til å styrke netto driftsresultat og at avsetningen til disposisjonsfond økes tilsvarende.

 

Netto driftsresultat vil da i snitt i økonomiplanperioden være 3,69 % av sum inntekter:

 

RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG (netto driftsresultat)

166

 

-3 945

-2 572

-3 599

-3 097

Avsetning til disposisjonsfond

284

 

4 395

3 022

4 049

3 547

Bruk av næringsfond

-450

 

-450

-450

-450

-450

 

0

 

0

0

0

0

Netto driftsresultat i % av totale inntekter

-0,21 %

 

4,37 %

2,88 %

4,03 %

3,47 %

 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Forslag til økonomiplan for Rollag kommune for perioden 2009 til 2012 godkjennes.

 

 1. Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2009 for Rollag kommune godkjennes.

 

 1. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2009 godkjennes.

 

 1. Skatt på formue og inntekt for år 2009 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder.

 

 1. Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 har Rollag kommune skrevet ut eiendomsskatt på verk og bruk. Med hjemmel i de samme paragrafer utvider Rollag kommune ordningen til å gjelde i hele kommunen med virkning fra og med 2009.

 

 1. Den generelle eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille.

 

 1. I henhold til eiendomsskatteloven § 12, bokstav a ønsker kommunen å benytte egen skattesats for boliger og fritidseiendommer. Denne skattesatsen fastsettes endelig av kommunestyret etter at de nye takstene foreligger og i tide for å skrive ut skatten innen fristen 1. mars 2009.

 

 1. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 1. april og 1. oktober i skatteåret.


 2. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert.

 

 1. Det foretas låneopptak på 3 millioner kroner til investeringer i 2009.

 

 1. Ordførerens godtgjørelse fastsettes til 560.000 kroner pr år.

 

 1. Godtgjøring til hovedutvalgsledere fastsettes til 10 % av 440.000 kroner pr år.

---------------IKKE slett denne linjen-----------her slutter innstillingen----------

 

Vedlegg: Budsjettdokument

 

 

 

Hovedoversikt driftsrammer i økonomiplanperioden:

 

 

Årsbudsjett

 

Rammer

Rammer

Rammer

Rammer

 

2008

 

2009

2010

2011

2012

Skatt

-32 027

 

-31 989

-31 989

-31 989

-31 989

Rammetilskudd inkl. selskapsskatt jfr prognose mai 2007

-35 790

 

-41 889

-41 889

-41 889

-41 889

Skjønnsmidler

 

 

-1 000

0

0

0

Eiendomsskatt verker og bruk

-6 300

 

-5 900

-5 900

-5 900

-5 900

Eiendomsskatt annen eiendom

100

 

-4 600

-4 600

-4 000

-4 000

Salg av konsesjonskraft netto inntekt

-2 300

 

-2 700

-2 700

-2 700

-2 700

 - Investeringstilskudd reform 97

-140

 

-140

-140

-140

-140

 - Rente- og avdragskomp.

-1 150

 

-1 150

-1 150

-1 150

-1 150

SUM DRIFTSINNTEKTER

-77 607

 

-89 368

-88 368

-87 768

-87 768

Lønnsoppgjør og reguleringspremie i året

4 988

 

4 210

4 810

4 210

4 810

premieavvik

-1 350

 

-1 100

340

340

340

Driftsområder:

 

 

 

 

 

 

Fellestjenesten

12 137

 

12 996

12 896

12 896

12 896

Rollag skole

4 965

 

5 373

5 482

5 482

5 482

Veggli skole

11 933

 

13 510

13 432

13 305

13 207

Rollag barnehage

702

 

580

413

413

413

Veggli barnehage

759

 

666

666

666

666

Helse

2 178

 

4 549

4 599

4 599

4 599

Sosial og barnevern

2 832

 

3 433

3 307

3 307

3 307

Pleie og Omsorg

27 136

 

28 983

28 908

28 908

28 908

Plan og utvikling

5 782

 

6 892

6 302

6 202

6 202

Rollag Kirkelige Fellesråd

1 474

 

1 529

1 529

1 529

1 529

Numedal folkehøgskole - Idrettsskolen

-363

 

77

-363

-363

-363

SUM DRIFTSUTGIFTER

73 173

 

81 698

82 321

81 494

81 996

DRIFTSRESULTAT

-4 434

 

-7 670

-6 047

-6 274

-5 772

Renteutgifter

2 400

 

2 600

2 600

2 400

2 400

Renteinntekter

-400

 

-700

-700

-700

-700

Avdrag

2 600

 

2 800

2 550

2 550

2 550

RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG

166

 

-2 970

-1 597

-2 024

-1 522

Avsetning til bundne driftsfond

0

 

0

0

0

0

Avsetning til disposisjonsfond

284

 

3 420

2 047

2 474

1 972

Avsetning til kommunalt næringsfond

0

 

 

 

 

 

Bruk av næringsfond

-450

 

-450

-450

-450

-450

Ovf. til investeringsregnskapet

0

 

0

0

0

0

Netto avsetning

0

 

0

0

0

0

Netto driftsresultat i % av totale inntekter

-0,21 %

 

3,32 %

1,81 %

2,31 %

1,73 %

 

 

 

 

 


Nye driftstiltak i planperioden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veggli skole

2009

2010

2011

2012

Numedal kompetansesenter

280

180

98

 

Lønn dataveileder 90 % stilling

140

340

340

340

Sum endring rammen

420

520

438

340

 

 

 

 

 

Rollag barnehage

2009

2010

2011

2012

Generell reduksjon

-25

-25

-25

-25

Sum endring rammen

-25

-25

-25

-25

 

 

 

 

 

Veggli barnehage

2009

2010

2011

2012

Generell reduksjon

-25

-25

-25

-25

Sum endring rammen

-25

-25

-25

-25

 

 

 

 

 

Helse

2009

2010

2011

2012

Koordinator barn/unge 25% stilling

103

103

103

103

Merkantil stilling 20%

70

70

70

70

Sum endring rammen

173

173

173

173

 

 

 

 

 

Pleie og omsorg

2009

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

Ambulerende vaktmester 40%

150

150

150

150

Forstudie helhetlig boligmasse

150

 

 

 

Nattvaktressurs åpen omsorg

-300

-300

-300

-300

Sum endring rammen

0

-150

-150

-150

 

 

 

 

 

Teknisk

2009

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

Vann/avløp /13%

-300

-300

-300

-300

interne utgifter andre enheter

150

150

150

150

Kommuneplan

100

 

 

 

Vedlikehold Næringsparken/tak

500

100

 

 

Drift av eiendomsskattekontor

150

150

150

150

Sum endring rammen

600

100

0

0

 

 

 

 

 

Idrettsskolen

2009

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

Etablering nye linjer

240

 

 

 

Prosjekt Idrettsskolen 2018

200

 

 

 

Sum endring rammen

440

0

0

0

 

 

 

 

 

Sum endringer

1 583

593

411

313

 

 


Nye investeringstiltak i planperioden:

 

 

2009

2010

2011

2012

Avdrag startlån

180

180

150

150

Mottatt avdrag startlån

-180

-180

-150

-150

Egenkapitaltilskudd KLP

200

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningsutstyr IT; Rollagskolen

165

 

 

 

IKT

100

100

100

100

Mobil-Profil

 

200

 

 

Badekar bygdeheimen

100

 

 

 

Male /oppussing av østveggen på bygdeheimen  samt kommunehuset

400

 

 

 

Avløp Veggli industri/ forretningsområde

250

 

 

 

Lys i lysløype Veggli

70

 

 

 

Utbedring av badedammen

200

 

 

 

 

 

 

 

 

asfaltering ved Veggli Næringspark

100

 

 

 

Lydtett dør F-sal/K-sal + oppgradering

200

 

 

 

Nedlegging av høyspendt kabel industriområdet

50

 

 

 

Reservevannsbrønn Rollag

 

 

200

200

Reservevannforsyning Veggli

200

300

 

 

Tilknytning høydebasseng/renovering. Rollag

500

 

500

1 000

Bygging/Totalrenovering av Veggli renseanlegg

100

 

2 500

1 000

Nyanlegg kommunale veier

500

500

200

500

Bio energi opprustning

400

200

 

 

Renovering av ventilasjonsanlegg bygdeheimen

 

500

 

 

Kartlegging fjellet

 

 

350

 

Ovf til Rollag kirkelig fellesråd:

 

 

 

 

Veggli kirke, nye benker, teppe, slipe gulv

350

 

 

 

Garderobe/redskapshus Veggli

 

100

 

 

Parkeringsplass Veggli

 

150

 

 

Garderobe Rollag kirke

 

100

100

 

MaleVeggli kirke

 

 

200

 

Orgel Rollag kirke

 

 

 

500

Sum finansieringsbehov

3 885

2 150

4 150

3 300

Finansiering:

 

 

 

 

Låneopptak

-3 000

0

-2 500

-1 000

Bruk av disposisjonsfond

-885

-2 150

-1 650

-2 300

Ubunde investeringsfond

0

             -  

           -  

          -  

 

-3 885

-2 150

-4 150

-3 300

 

 

 

 

 

 


 

Fond

Budsjett

Økonomiplan

 

2008

2009

2010

2011

2012

Disposisjonsfond

 

 

 

 

 

Saldo 1.1.

2 578

1 262

3 797

3 694

4 518

Tidligere disponert

-1 700

 

 

 

 

Bruk i driftsregnskapet

 

 

 

 

 

Avsatt i driftsregnskapet

2 254

3 420

2 047

2 474

1 972

Bruk i investeringsregnskapet

-1 870

-885

-2 150

-1 650

-2 300

Saldo 31.12.

1 262

3 797

3 694

4 518

4 190

Bundne driftsfond

 

 

 

 

 

Saldo 1.1.

9 125

2 525

2 075

1 625

1 175

Tidligere disponert/øremerket

-6 900

 

 

 

 

Bruk i driftsregnskapet

-300

-450

-450

-450

-450

Avsatt i driftsregnskapet

600

0

0

0

0

Saldo 31.12.

2 525

2 075

1 625

1 175

725

Ubundne Investeringsfond

 

 

 

 

 

Saldo 1.1.

1 724

74

74

74

74

Tidligere disponert

-1 150

 

 

 

 

Avsatt i investeringsregnskapet

 

 

 

 

 

Bruk i investeringsregnskapet

-500

0

0

0

0

Saldo 31.12.

74

74

74

74

74

Bundne Investeringsfond

 

 

 

 

 

Saldo 1.1.

151

0

0

0

0

Tidligere disponert

-151

 

 

 

 

Avsatt i investeringsregnskapet

0

0

0

0

0

Bruk i investeringsregnskapet

 

0

0

0

0

Saldo 31.12.

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Sum fondsmidler til disposisjon

3 861

5 946

5 393

5 767

4 989

 

 

Langsiktig gjeld

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

Låneopptak pr. 1.1.

44 348

43 248

47 148

44 598

44 548

Nye låneopptak i økonomiplan:

1 500

3 000

0

2 500

1 000

Bredbånd

 

3 700

 

 

 

Betalt avdrag

-2 600

-2 800

-2 550

-2 550

-2 550

Saldo 31.12.

43 248

47 148

44 598

44 548

42 998

 

 

 

 


4.a.1 Fellestjenesten

 

 

Arbeidsprogram 2009:

Revidering av delegasjonsreglement

Annet halvår

Opplæring/innføring nye politikere

Hele året

Kompetanseutvikling, internt i enheten og i hele kommunen.

Hele året

Videreutvikling av e-service, døgnåpen forvaltning.

Hele året

Interkommunalt samarbeid

Hele året

Kongsbergregionen, oppfølging/gjennomføring av felles prosjekter

Hele året

Innføre SKOBAK/administrasjonsprogram for skole og barnehage

Første halvår

Kompetansekartlegging

Første halvår

Gjennomgang av datasikkerhetsstrategi

Annet halvår

Utarbeide Lønnspolitisk plan

Første halvår

Revidering av plan for Idrett og friluftsliv

Andre halvår

Utgi Under Varden

Tre nr. i 2009

 

Målindikatorer:

 

2007

2008

2009

Økonomi:

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett

-3,7

0

0

Medarbeidere:

 

 

 

Gjennomsnittlig stillingsstillingsstørrelse per ansatt

0,64

0,8

0,8

Sykefravær

1,02

2,0

2,0

Gjennomførte medarbeidersamtaler

50 %

100%

100%

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

 

 

 

Søknad på stillinger

60 %

65%

85%

Søknad på aktivitetstilskudd/kulturmidler

 

 

100%

Samfunn :

 

 

 

Brukerundersøkelse: Kommunens nettsider

0

1

1

 

 


4.a.2 Skolene

Arbeidsprogram 2009:

Utfordringer i spesielle planlegging

En rektor på begge skolene gir ikke automatisk felles ledelse ved skolene. Det er nye tanker å ikke ”bås – sette” resten av skoleledelsen. Vi har en kontinuerlig gående prosess på området. Ny inspektør ansatt i skoleledelsen fra 01.01.09

 

Planarbeider

Videre arbeid med felles fagplaner for skolene. Fellesteam på skolene lagt inn i årshjulet.

Interkommunalt og kommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid om kompetanseheving av lærere og ledere Dette gjelder hele Numedal.

Skolefaglig konsulent er trukket mer inn i skoleledelsen i og med at det nå er èn felles rektor ved skolene. Det er satt i gang faste møter med ledergruppene ved skolene.

Felles - opplevelsene for elever og lærere utvides og legges inn i årshjulet. Kommunene samarbeider om Numedal Kompetansesenter og ser nødvendigheten av å opprettholde driften der.

Nye reformer, lovendringer av betydning

Ingen. Vi bygger videre på erfaringene fra kunnskapsløftet.

Planlegging

Planlegger bruk av lærere på tvers av skolegrensene for å få utnyttet menneskelig ressurs. Ser på endret starttidspkt for å få rimeligere/enklere skyssordning.

 

Målindikatorer:

 

2007

Mål 2008

 Mål 2009

Økonomi:

 

 

 

Avvik

+ 94’

0

0

Medarbeidere:

 

 

 

Gjennomførte medarbeidersamtaler

100 %

100 %

100 %

Tjeneste:

 

 

 

Leseferdighet

Nasj.prøver

Økes

Tester innført

Karakterer

U-trinnet

Bedres

Oppf. av tester

Mappevurdering ungdomstrinn

U-trinnet

100 %

100 %

Mappevurdering barnetrinn

 

 

50 %

Elevinspektørene

5.-10 kl

100 %

100 %

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

 

 

 

Tilrettelegge for mer bruk av elektronisk plattform. For eksempel bruk av Fronter og elektroniske mapper.

100 %

100 %

100 %

Søknadskjema for SFO-påmelding

75 %

100 %

100 %

Innmeldingsskjema for skolestart.

80 %

100 %

100  %

Permisjonssøknadsskjema og lignende

0 %

100 %

Må lages

Oppgradering av skolenes hjemmesider.

100 %

100 %

100%

Samfunn :

 

 

 

Gjennomføre egenproduserte elevundersøkelser når det gjelder trivsel og mobbing. Gjennomføre obligatoriske brukerundersøkelser våren 2007.

100 %

100 %

 

100 %

100 % Følge opp disse

4.a.3 Barnehagene

 

Arbeidsprogram 2009:

Aktivitet

 

Barnehageplan 2010 - 2013

Evaluere og videreføre dagens plan til neste planperiode. Høst.

Kompetanseplan

Søke Fylkesmannen om ytterligere kompetansemidler for 2009.

Brukerundersøkelse

Gjennomføre en enkel brukerundersøkelse for barn og foreldre. Våren

Langtidsplan over pedagogisk innhold.

Barnehagene har en langtidsplan. Evaluering og evt. revidering av denne.

Stillingsbeskrivelser

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for de forskjellige stillingene i barnehagene. Disse må tas opp på medbestemmelsesmøte. Og nødvendig behandling i FOLK.

OPPAD

Innføring i OPPAD (skole og barnehage administrativt system i Kongsbergregionen).

 

Målindikatorer:

 

 

 

2005

2006

2007

2008

2009

Økonomi :

 

 

 

 

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett

 

+ 30 

 - 14,5

+ 68,48

0

0

Medarbeidere:

 

 

 

 

 

 

Gj.snittlig stillingspst. pr. ansatt

73,5

70,5

69,6

67

70

Sykefravær i %

 

 

5,15

20,21

21,86

10

Gjennomførte medarbeidersamtaler i %

100

100

100

100

100

Arbeidsbeskrivelser

 

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Tjeneste:

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagedekning i %

 

87

93,7 

89,4

93,7

90

Venteliste

 

 

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Elektroniske tjenester:

 

 

 

 

 

 

Antall elektroniske skjema

 

0

2

2

2

2

Antall svar ved bruk av elektroniske skjema

0

8

23

48

50

Informasjon:

 

 

 

 

 

 

 

Foreldremøter, 3 pr. år pr. barnehage i %

100

100

100

100

100

Foreldresamtaler, 2 pr år pr barn

100

100

100

100

100

Oppdatert tjenestekatalog

 

 

Ja

Ja

Ja

Ja

Årsplan

 

 

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

Kommentarer:

Barnehagene har hatt et høyt sykefravær. Hovedgrunnen til dette er langtidssykemeldinger.

Kommunen har full barnehagedekning – 93,7 %. Grunnen til at det ikke er 100 % dekning, er fordi det er noen som ikke velger barnehageplass til sine barn.

 


4.a.4 Pleie og omsorg

 

Arbeidsprogram/utfordringer i 2009:

Tiltak

Kommentarer

Oppfølging av Handlingsplanen

Iverksette ambulerende vaktmestertjeneste, 40 % stilling.

Forstudie av dagens boligmasse i forhold til nybygg.

Barneboliger

Utrede muligheten for samarbeid med Flesberg og Nore & Uvdal om felles barneboliger.

Ufrivillig deltid

Prøveprosjekt i 2009.

Styringsverktøy, småstillingsmodul i Gat.

Interkommunalt samarbeid

Videreutvikle de interkommunale faggruppene: Demensteam, palliasjon, rehabilitering og ernæring.

Tjenestebeskrivelser

Utarbeide/evaluere tjenestebeskrivelser.

Nye reformer, lovendringer av betydning for internkontroll

Pasientrettighetslovens kap. 4 A trer i kraft 01.01.09. Omhandler bruk av tvang mot pasienter uten samtykkekompetanse, som motsetter seg nødvendig helsehjelp.

Profil

Ta i bruk flere moduler og funksjoner i fagsystemet.

Gat

Daglig bruk og ajourhold av ressursstyringssystemet.

 

Målindikatorer:

 

2007

Pr. 01.10.08

Mål 2009

Økonomi:

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett

 

0

0

Medarbeidere:

 

 

 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt

50

50

55

Sykefravær 

9

7, 13

6

Gjennomførte medarbeidersamtaler i %

40

60

100

Antall personalmøter/tjenestested/år

8

7

10

Tjenester:

 

 

 

Riktig dimensjonerte tjenester

 

 

Ja

Belegg institusjon i %

104

95,8

100

Antall faste mottakere av hjemmehjelp

58

63

65

Antall faste mottakere av hjemmesykepleie

41

41

50

Antall faste mottakere av både hjemmehjelp og hjemmesykepleie

31

30

35

Forebyggende team: Antall utførte hjemmebesøk/husstand

Planlegging

24

30

Forvaltning/saksbehandling:

 

 

 

Enkeltvedtak i Omsorgsutvalget

228

214

250

Administrative vedtak

85

82

85

Registrerte dokumenter i Profil

584

647

800

Elektroniske tjenester:

 

 

 

Oppdaterte nettsider

 

 

Ja

Antall elektroniske søknader om pleie og omsorgstjenester

1

0

10

Samfunn:

 

 

 

Brukerundersøkelse

Nei

Nei

Nei

Informasjon:

 

 

 

Oppdatert tjenestekatalog

Ja

Ja

Ja

Informasjonsfolder om tjenestene

Nei

Nei

Ja


4.a.6 Nav Numedal - Sosial og Barnevern

 

Arbeidsprogram 2009:

Større utredninger/arbeider

Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil prege mye av 2009. Flesberg, Rollag og NAV Buskerud har etablert en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon har gått seg til. Det ligger store utfordringer i å nå definerte mål både for organisasjonen via styringslinjene, ansatte, m.m. Brukere skal stå i sentrum i denne prosessen.

Det iverksettes en del nye tiltak, og disse skal være både jfr sentrale føringer, lokale forutsetninger og brukere sitt behov.

Planarbeider

En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Aktiv bruk av bevilgede skjønnsmidler, samt nye søknader.

Drifte internkontroll for barneverntjenesten.

·         Nye stønadsformer NAV Numedal: kvalifiseringsprogrammet arbeidsevnevurdering

·         arbeidsavklaringsstønad

·         kompetanseplan

·         markedsplan, m.m.

Mottak flyktninger

Rollag har ikke fått forespørsel om mottak av flyktninger 2009. En må påberegne budsjettmessige endringer – justering hvis kommunestyrene vedtar mottak.

Kvalifiseringsstønad

Kvalifiseringsprogrammet er et nytt NAV tilbud for personer som ønsker å komme i arbeid eller aktivitet, men som trenger noe tilpasning og tilrettelegging. Kvalifiseringsprogrammet skal være individuelt tilpasset og inneholde arbeidsrettede tiltak og aktiviteter. Kvalifiseringsprogrammet kan også inneholde andre tiltak som er med på å forberede overgang til arbeid. Slike tiltak kan være opplæringstiltak, motivasjonstrening og lignende. Programmet kan bestå av tiltak fra kommunen, fylkeskommunen, NAV, frivillige organisasjoner og private bedrifter. Før programmet iverksettes skal det gjennomføres en arbeidsevnevurdering og det lages plan som beskriver innhold og oppfølging i programmet. Planen skal inneholde aktiviteter som styrker muligheten til arbeid, aktivitet og økt samfunnsdeltakelse. Deltakeren har ansvar for å følge opp planen i samarbeid med NAV-kontoret. Deltakere i kvalifiseringsprogram har rett til stønad tilsvarende 2 G pr år.

 

Nye reformer, lovendringer av betydning

Arbeidsavklaringsstønad (01.05.09)

 

 


Målindikatorer:

 

 

2007

2008

Mål 2009

Økonomi:

 

 

0

% avvik regnskap/budsjett

F: -1,6 %/

R:-8,7 %

0 %

 

0 %

NAV etablering i h.h.t. budsjett

 

 

0 %

Medarbeidere:

 

 

 

Vernerunder

1

1

1

Kompetansetiltak

Div. kurs

Div. kurs

Div. kurs, omfattende NAV opplæring.

Sykefravær

 

 

 

NAV Numedal

 

 

Nå definerte interne mål

NAV Numedal

 

 

Medarbeider undersøkelser

Gjennomførte medarbeidersamtaler

ja

Nei

ja

Tjeneste:

 

 

 

Sosialtjenesten NAV Numedal

2 uker behandlingstid

2 uker behandlingstid

2 uker behandlingstid

NAV Numedal

 

 

Oppnå definerte eksterne og lokale mål

NAV Numedal Kvalifiseringsprogrammet

 

 

Jfr. tildelt måltall

Barneverntjenesten

(flere ulike frister ut fra status i saker)

Lovpålagte frister

Lovpålagte frister

Lovpålagte frister

Bostøtte

Termin frister

Termin frister

Mnd. frister

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

 

 

 

Søknadsskjema.

Bostøtte

Bostøtte

Bostøtte

Utviklingsmål

(NAV reform konkrete mål i fht selvbetjening)

 

 

behov for revisjon nettsider/tjenester

NAV Numedal nye selvbetjeningsløsninger implementert i 2008

 

 

Økt fokus på selvbetjeningsløsninger

Samfunn :

 

 

 

Brukerundersøkelse

 

Ikke gjennomført

Ikke gjennomført

Bør gjennomføres i 2009.

 

 

 

 

 


4.a.7 Plan og utvikling

 

Arbeidsprogram 2008:

Større utredninger/arbeider

 • Forprosjekt renseanlegg i Veggli.
 • Innføring av elektronisk byggesaksbehandling
 • Gjennomføre utbygging på vannverkene
 • Gjennomgang av plan for Rollag sentrum
 • Jamfør prosjektskisse
 • Det har vært et høyt trykk på eiendomskatt i 2008. Dette har lagt beslag på enhetens ressurser og nedprioritering av andre oppdrag som nå må løses i 2009
 • Ledningskartverk for kommunaltekniske anlegg
 • Bygging bio brensel anlegg Rollag

Planarbeider

Kommunedelplan og kommuneplan samfunnsdel

Plan for avslutning på Trollhølen

Interkommunalt samarbeid

Brannvesen forebyggende del og plansamarbeid

Nye reformer, lovendringer av betydning

Plan og bygningslov samt forurensingsloven som setter krav om tilsyn. Dette arbeidet er igangsatt i 2008 men det kommer ytterligere

 

Videre utvikling og oppfølging av prosjekter, tiltak og planer med samfunns-utviklingsmål vil ventelig kreve en del ressurser fra enheten – her nevnes blant annet;

 

Disse arbeidene er fortsatt like aktuelle i 2009

 


Målindikatorer:

 

2006

2007

 Mål 2008

Mål 2009

Økonomi:

 

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett utg.

20

25

100

100

% avvik regnskap/budsjett inntekter

40

34

100

100

Medarbeidere:

 

 

 

 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatte %

80

85

85

85

Gjennomførte medarbeidersamtaler i %

0

0

100

100

Sykefravær i %

 

6,7

4

4

Tjeneste:

 

 

 

 

Gjennomført Feiing  i % av antall husstander

95

98

100

100

Antall ikke tilfredsstillende prøver vannverk

 

Flom

0

0

Besøk Middelalderuka totalt (hele dalen)

3700

6207

5618

7000

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

 

 

 

 

Byggsøk planlegges innført 2009

 

 

 

10 %

 

Tabellen er noe endret og mangler derfor en del historiske tall. Tabellen viser stort avvik budsjett/regnskap. I hovedsak er både utgifter og inntekter budsjettert for lågt, mens nettobalansen har vært forholdsvis grei. Vi mener dette vil bedre seg nå.

 


4.a.8 Idrettsskolen

 

 

Arbeidsprogram 2009:

Større utredninger/arbeider

1.   Idrettsskolens forankring i Rollag kommune. Hva vil Rollag kommune med folkehøgskolen. Hvilken plass skal skolen ha i kommunen.

 2.  Avklare ansvar- og oppgavefordeling mellom skole og eier.

Planarbeider

Nye linjer pedagogisk program.

Markedsføring av halv/helårskurs.

Utvikle en jibbearena i tidligere telemarksbakke. Rehabilitere skitrekk/lys.

Samarbeidsavtale med NIF angående utveksling med to studenter fra Zambia. Fredskorpset. Oppstart høst 2009.

Avtale med RK om jaktløyve.

Arrangere folkehøgskolens pedagogiske drøftingsdager i 2009.

Interkommunalt samarbeid. Utvikle praksisplasser for elevene.

Skoler/treningssentre/organisasjoner/politi/fysioterapi osv…

Vedlikehold bygninger jmfr. plan. Diverse.

Kostnad 1 774 mill.

 

Målindikatorer:

 

 

2007

2008

Mål 2009

Økonomi

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett

0.k.

0%

0 %

Medarbeidere

 

 

 

Gjennomsnittlig stillingsstillingsstørrelse per ansatt

75,7 %

79 %

79 %

Gjennomførte medarbeidersamtaler

30 %

95 %

50 %

Tjeneste

 

 

 

Kapasitetsutnyttelse

96 %

100 %

100 %

Fullverdi gjennomføring

95 %

95 %

85 %

Utleie - sluttsum

120.000

450.000

300.000


 

 

 

Obligatoriske oversikter for årsbudsjett 2009

 

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

 

 

 

Budsjett 2009

Budsjett 2008

Regnskap 2007

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

 

 

 

Skatt på inntekt og formue

-31 989 000

-32 027 000

-28 743 394

Ordinært rammetilskudd

-42 889 000

-35 790 000

-37 082 747

Skatt på eiendom

-10 500 000

-6 200 000

-5 640 916

Andre direkte eller indirekte skatter

0

0

0

Andre generelle statstilskudd

-1 290 000

-1 290 000

-1 001 251

Sum frie disponible inntekter

-86 668 000

-75 307 000

-72 468 308

 

 

 

 

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

 

 

 

Renteinntekter og utbytte

-700 000

-400 000

-1 086 890

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

2 600 000

2 400 000

1 442 559

Avdrag på lån

2 800 000

2 600 000

2 384 371

Netto finansinntekter/-utgifter

4 700 000

4 600 000

2 740 040

 

 

 

 

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

 

 

 

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

0

0

0

Til ubundne avsetninger

3 420 000

285 129

2 294 318

Til bundne avsetninger

0

0

3 021 426

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

0

0

-2 695 284

Bruk av ubundne avsetninger

-318 000

0

-118 492

Bruk av bundne avsetninger

-450 000

-450 000

-734 566

Netto avsetninger

2 652 000

-164 871

1 767 402

 

 

 

 

FORDELING

 

 

 

Overført til investeringsregnskapet

0

0

1 497 305

Til fordeling drift

-79 316 000

-70 871 871

-67 960 866

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

79 316 000

70 871 871

62 267 768

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

0

0

-4 195 792

 

 

 


 

Budsjettskjema 1B - driftsregnskapet

 

 

 

 

 

Fordeling:

Budsjett

Budsjett

Regnskap

Beløp i 1000 kroner

2009

2008

2007

 

 

 

 

Sum fordelt i driften:

79 316 000

70 871 871

62 267 768

 

 

 

 

Avdrag etableringslån ovf investering

0

0

0

Kraftomsetning

-2 700 000

-2 300 000

-2 672 564

Avskrivninger (motpost)

 

 

-6 228 764

Kompensasjon mva på investeringer

0

0

-3 419 641

Omstilling/lønnsoppgjør/reguleringspremie

4 211 238

4 988 000

 

Premieavvik

-1 100 000

-1 350 000

-481 582

Idrettsskolen

-363 000

-363 000

 

Enheter:

 

 

 

Korrigering enhetenes rammer for:

 

 

 

Bruk av fond i driftsrammen

318 000

0

253 058

Avsatt til fond i driften

0

0

-2 446 191

Støtte til idrettslag ovf inv 15700

0

0

-75 000

Brukt konto 15000 Enhet helse

0

0

-650

 

 

 

 

Helse

4 548 889

2 178 000

2 519 214

Pleie og omsorg

28 983 210

27 136 000

28 313 581

Idrettsskolen

440 000

0

-9 500

Rollag kirkelig fellesråd

1 529 000

1 474 000

1 421 000

Rollag barnehage

579 979

702 000

477 531

Rollag skole

5 372 922

4 965 000

4 896 305

Sosial og barnevern

3 433 000

2 832 000

2 817 225

Fellestjenesten

12 995 644

12 136 401

13 792 720

Plan og utvikling

6 891 839

5 781 970

11 433 035

Veggli barnehage

666 016

759 000

671 472

Veggli skole

13 509 263

11 932 500

11 006 519

 

 

 

 

Sum fordelt

79 316 000

70 871 871

62 267 768

 

0

0

0

 

 


 

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

 

 

Budsjett 2009

Budsjett 2008

Regnskap 2007

INVESTERINGSBEHOV

 

 

 

Investeringer i anleggsmidler

3 685 000

3 800 000

19 654 174

Utlån og forskutteringer

200 000

0

927 692

Avdrag på lån

180 000

0

186 056

Avsetninger

0

0

332 030

Årets finansieringsbehov

4 065 000

3 800 000

21 099 952

 

 

 

 

FINANSIERT SLIK:

 

 

 

Bruk av lånemidler

-3 000 000

-1 500 000

-14 292 238

Inntekter fra salg av anleggsmidler

0

0

0

Tilskudd til investeringer

0

0

-517 700

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

-180 000

0

-99 864

Andre inntekter

0

0

-15 900

Sum ekstern finansiering

-3 180 000

-1 500 000

-14 925 703

 

 

 

 

Overføring fra driftsbudsjettet

0

0

-1 497 305

Bruk av avsetninger

-885 000

-2 300 000

-3 748 215

Sum finansiering

-4 065 000

-3 800 000