Versjon 18.2.2009

 

ROLLAG KOMMUNE

Regnskap

 

  2008

 

 

INNHOLD                                                                   SIDE

 

 

Revisjonsberetning

 

Oversikter:

Regnskapsskjema 1 A – Driftsregnskapet                                                                     3

Regnskapsskjema 1 B – Driftsregnskapet                                                                     4

Økonomisk oversikt – drift                                                                                            5

 

Regnskapsskjema 2 A – Investeringsregnskapet                                                           7

Regnskapsskjema 2 B – Investeringsregnskapet                                                           8

Økonomisk oversikt – Investeringsregnskap                                                               12

 

Balanseregnskapet – hovedoversikt                                                                             13

Balanseregnskapet                                                                                                       14

 

Driftsregnskap:

Rammer enhetene                                                                                                        18

Driftsregnskap – kostraart                                                                                           19

Driftsregnskap – funksjon                                                                                           21

 

NOTER                                                                                                                       23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rollag februar 2009

 

 

Hans Henrik Thune                                                                                      Anne Rudi

Rådmann                                                                                                      Økonomisjef

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

 

 

 

Regnskap 2008

Regulert budsjett 2008

Opprinnelig budsjett 2008

Regnskap 2007

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

 

 

 

 

Skatt på inntekt og formue

-30 899 518

-29 744 000

-32 027 000

-28 743 394

Ordinært rammetilskudd

-36 751 650

-37 185 000

-35 790 000

-37 082 747

Skatt på eiendom

-5 690 275

-5 700 000

-6 200 000

-5 640 916

Andre direkte eller indirekte skatter

0

0

0

0

Andre generelle statstilskudd

-1 266 656

-1 290 000

-1 290 000

-1 001 251

Sum frie disponible inntekter

-74 608 099

-73 919 000

-75 307 000

-72 468 308

 

 

 

 

 

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

 

 

 

 

Renteinntekter og utbytte

-1 856 656

-400 000

-400 000

-1 086 890

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

2 448 650

2 400 000

2 400 000

1 442 559

Avdrag på lån

2 850 341

2 600 000

2 600 000

2 384 371

Netto finansinntekter/-utgifter

3 442 335

4 600 000

4 600 000

2 740 040

 

 

 

 

 

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

 

 

 

 

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

0

0

0

0

Til ubundne avsetninger

4 260 934

4 856 127

285 129

2 294 318

Til bundne avsetninger

621 742

0

0

3 021 426

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

-5 067 519

-5 067 518

0

-2 695 284

Bruk av ubundne avsetninger

-2 344 110

-2 000 000

0

-118 492

Bruk av bundne avsetninger

-2 098 885

-898 300

-450 000

-734 566

Netto avsetninger

-4 627 839

-3 109 691

-164 871

1 767 402

 

 

 

 

 

FORDELING

 

 

 

 

Overført til investeringsregnskapet

1 327 140

1 418 865

0

1 497 305

Til fordeling drift

-74 466 463

-71 009 826

-70 871 871

-66 463 561

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

74 466 463

71 009 826

70 871 871

62 267 768

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

0

0

0

-4 195 792

 

 

 

 

 

 


 

Regnskapsskjema 1B - driftsregnskapet

 

 

 

 

 

 

 

Fordeling:

Regnskap

Rev budsjett

Budsjett

Regnskap

Beløp i 1000 kroner

2008

2008

2008

2007

 

 

 

 

 

Sum fordelt i driften:

74 466 463

71 009 826

70 871 871

62 267 768

 

 

 

 

 

Reserverte tilleggsbevilgninger

 

 

 

 

Idrettsskolen

-3 359

-25 500

-363 000

 

Kraftomsetning

-2 477 411

-2 600 000

-2 300 000

-2 672 564

Taksering eiendomsskatt

747 857

557 243

 

 

Avskrivninger (motpost)

-7 259 075

-7 259 075

 

-6 228 763

Kompensasjon mva på investeringer

-1 070 976

-1 041 725

0

-3 419 641

Omstilling/lønnsoppgjør/reguleringspremie

 

155 808

4 988 000

 

Premieavvik

-1 177 514

-1 500 000

-1 350 000

-481 582

Korrigering enhetenes rammer for:

 

 

 

 

Bruk av fond i driftsrammen

1 608 885

368 300

0

253 058

Avsatt til fond i driften

-1 002 942

-661 179

 

-2 446 191

Støtte til idrettslag ovf inv 15700

 

 

 

-75 000

Korr Idrettsskolen:

 

 

 

 

Brukt konto 15000

-499

 

 

-650

ovf inv

-98 410

-98 410

 

0

Renteinntekter

275 586

0

 

0

Overskudd 2007

871 726

871 726

 

 

Enheter:

 

 

 

 

Helse

2 760 150

2 776 597

2 484 220

2 519 214

Pleie og omsorg

31 279 167

29 690 645

27 136 000

28 313 581

Idrettsskolen

-713 375

0

0

-9 500

Rollag kirkelig fellesråd

1 511 000

1 511 000

1 474 000

1 421 000

Rollag barnehage

807 639

948 067

702 000

477 531

Rollag skole

5 111 716

5 137 449

4 965 000

4 896 305

Sosial og barnevern

3 161 900

2 832 000

2 832 000

2 817 225

Fellestjenesten

14 502 252

14 129 769

11 830 181

13 792 720

Plan og utvikling

12 329 633

11 891 984

5 781 970

11 433 035

Veggli barnehage

808 945

1 050 528

759 000

671 472

Veggli skole

12 493 568

12 274 598

11 932 500

11 006 519

 

 

 

 

 

Sum fordelt

74 466 462

71 009 826

70 871 871

62 267 768

 

-1

0

0

0

 


 

Økonomisk oversikt - Drift

 

 

 

 

 

Regnskap 2008

Regulert budsjett 2008

Opprinnelig budsjett 2008

Regnskap 2007

DRIFTSINNTEKTER

 

 

 

 

Brukerbetalinger

-14 104 478

-13 003 700

-12 989 700

-7 343 565

Andre salgs- og leieinntekter

-8 664 991

-8 241 400

-8 241 400

-7 269 958

Overføringer med krav til motytelse

-30 488 461

-23 081 675

-18 437 350

-20 494 589

Rammetilskudd

-36 751 650

-37 185 000

-35 790 000

-37 082 747

Andre statlige overføringer

-1 266 656

-1 290 000

-1 290 000

-1 001 251

Andre overføringer

-4 254 755

-4 601 000

-4 301 000

-7 938 832

Inntekts- og formuesskatt

-30 899 518

-29 744 000

-32 027 000

-28 743 394

Eiendomsskatt

-5 690 275

-5 700 000

-6 200 000

-5 640 916

Andre direkte og indirekte skatter

0

0

0

0

Sum driftsinntekter

-132 120 784

-122 846 775

-119 276 450

-115 515 253

 

 

0

 

 

DRIFTSUTGIFTER

 

0

 

 

Lønnsutgifter

66 138 716

61 473 903

61 909 644

53 418 052

Sosiale utgifter

16 027 732

14 638 792

14 364 651

13 026 596

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

28 063 408

24 529 706

20 269 526

19 380 781

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon

12 086 850

11 114 400

10 992 000

11 043 119

Overføringer

9 870 401

8 281 200

7 405 900

8 456 165

Avskrivninger

7 259 075

7 259 075

0

6 228 763

Fordelte utgifter

-56 764

-130 400

-130 400

-40 000

Sum driftsutgifter

139 389 418

127 166 676

114 811 321

111 513 476

 

 

 

 

 

Brutto driftsresultat

7 268 634

4 319 901

-4 465 129

-4 001 777

 

 

 

 

 

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

 

 

 

 

Renteinntekter og utbytte

-1 856 656

-400 000

-400 000

-1 086 890

Mottatte avdrag på lån

-6 000

-20 000

-20 000

0

Sum eksterne finansinntekter

-1 862 656

-420 000

-420 000

-1 086 890

 

 

 

 

 

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

 

 

 

 

Renteutgifter og låneomkostninger

2 448 650

2 400 000

2 400 000

1 442 559

Avdrag på lån

2 850 341

2 600 000

2 600 000

2 384 371

Utlån

-145 196

50 000

50 000

30 000

Sum eksterne finansutgifter

5 153 796

5 050 000

5 050 000

3 856 930

 

 

 

 

 

Resultat eksterne finanstransaksjoner

3 291 140

4 630 000

4 630 000

2 770 040

 

 

 

 

 

Motpost avskrivninger

-7 259 075

-7 259 075

0

-6 228 763

Netto driftsresultat

3 300 699

1 690 826

164 871

-7 460 500


 

 

Regnskap 2008

Regulert budsjett 2008

Opprinnelig budsjett 2008

Regnskap 2007

 

 

 

 

 

BRUK AV AVSETNINGER

 

 

 

 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

-5 067 519

-5 067 518

0

-2 695 284

Bruk av disposisjonsfond

-2 040 000

-2 000 000

0

-118 492

Bruk av bundne fond

-2 098 885

-898 300

-450 000

-734 566

Bruk av likviditetsreserven

-304 110

0

0

0

Sum bruk av avsetninger

-9 510 515

-7 965 818

-450 000

-3 548 342

 

 

 

 

 

AVSETNINGER

 

 

 

 

Overført til investeringsregnskapet

1 327 140

1 418 865

0

1 497 305

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

0

0

0

0

Avsatt til disposisjonsfond

4 260 934

4 856 127

285 129

2 294 318

Avsatt til bundne fond

621 742

0

0

3 021 426

Avsatt til likviditetsreserven

0

0

0

0

Sum avsetninger

6 209 816

6 274 992

285 129

6 813 049

 

 

 

 

 

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

0

0

0

-4 195 792

 

 

 

 

 

 


 

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

 

 

Regnskap 2008

Regulert budsjett 2008

Opprinnelig Budsjett 2008

Regnskap 2007

 

 

FINANSIERINGSBEHOV

 

 

 

 

 

 

Investeringer i anleggsmidler

10 808 025

10 486 019

4 150 000

19 654 174

 

 

Utlån og forskutteringer

771 704

0

0

927 692

 

 

Avdrag på lån

176 014

0

0

186 056

 

 

Avsetninger

3 346 711

757 757

0

332 030

 

 

Årets finansieringsbehov

15 102 453

11 243 776

4 150 000

21 099 952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANSIERING

 

 

 

 

 

 

Bruk av lånemidler

-3 917 377

-3 317 377

-1 850 000

-14 292 238

 

 

Inntekter fra salg av anleggsmidler

-180 819

0

0

0

 

 

Tilskudd til investeringer

-1 783 348

-1 775 000

0

-517 700

 

 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

-684 927

0

0

-99 864

 

 

Andre inntekter

-98 965

0

0

-15 900

 

 

Sum ekstern finansiering

-6 665 436

-5 092 377

-1 850 000

-14 925 703

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overført fra driftsregnskapet

-1 327 140

-1 418 865

0

-1 497 305

 

 

Bruk av avsetninger

-7 109 878

-4 732 535

-2 300 000

-3 748 215

 

 

Sum finansiering

-15 102 453

-11 243 776

-4 150 000

-20 171 222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udekket / Udisponert

0

0

0

928 730

 

 

 

 

 


 

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet

 

 

 

 

 

 

 

Konto

Konto (T)

Regnskap 2008

Sum budsjett 2008

Budsjettreg 2008

Budsjett 2008

Regnskap 2007

02850

Kjøp av eksisterende bygg og anlegg

0,00

0,00

0,00

0,00

522 024,00

05100

Avdrag på løpende lån

0,00

0,00

0,00

0,00

186 056,00

05201

Kjøp av aksjer

0,00

0,00

0,00

0,00

207 692,00

05202

Utlån

600 000,00

0,00

0,00

0,00

720 000,00

05300

Dekning av tidligere års underskudd

928 729,94

928 730,00

928 730,00

0,00

0,00

09100

Lån

-600 000,00

0,00

0,00

0,00

-720 000,00

09201

Avdrag på lån

0,00

0,00

0,00

0,00

-99 864,14

09700

Overført fra driftsregnskapet

-928 729,94

-928 730,00

-928 730,00

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

815 907,86

 

 

 

 

 

 

 

01206

Diverse driftsutgifter

93 344,63

0,00

0,00

0,00

461 435,00

04290

Merverdiavg på vederlag

23 336,16

0,00

0,00

0,00

115 358,75

06001

Salgs-og leieinntekter

0,00

0,00

0,00

0,00

-15 900,00

08301

Overf. fra fylkeskommuner

0,00

0,00

0,00

0,00

-210 183,90

09100

Lån

0,00

0,00

0,00

0,00

-300 000,00

09400

Disp.fond (2.58)

0,00

0,00

0,00

0,00

-10 184,00

0215

Aktivitetsanlegg Veggli skole

116 680,79

0,00

0,00

0,00

40 525,85

 

 

 

 

 

 

 

05100

Avdrag på løpende lån

176 014,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05501

Bundne kapitalfond (2.55)

573 695,22

0,00

0,00

0,00

0,00

09201

Avdrag på lån

-111 232,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09203

Ekstraordinære avdrag startlån

-573 695,22

0,00

0,00

0,00

0,00

8000

Startlån

64 782,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

02006

EDB-utstyr

216 414,25

248 702,50

-1 297,50

250 000,00

358 710,00

04290

Merverdiavg på vederlag

32 288,00

0,00

0,00

0,00

89 677,50

09400

Disp.fond (2.58)

-248 702,25

-248 702,50

1 297,50

-250 000,00

-148 387,50

09700

Overført fra driftsregnskapet

0,00

0,00

0,00

0,00

-300 000,00

8100

IT-utstyr, programvare adm.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

04701

Overf. til andre

1 351 400,00

1 351 400,00

1 351 400,00

0,00

0,00

09100

Lån

-1 051 400,00

-1 051 400,00

-1 051 400,00

0,00

0,00

09700

Overført fra driftsregnskapet

-300 000,00

-300 000,00

-300 000,00

0,00

0,00

8110

Bredbåndsutbygging i Rollag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

02702

Andre tjenester

0,00

0,00

0,00

0,00

325 097,08

04290

Merverdiavg på vederlag

0,00

0,00

0,00

0,00

81 274,27

09400

Disp.fond (2.58)

0,00

0,00

0,00

0,00

-300 000,00

8150

Kommunedelplan

0,00

0,00

0,00

0,00

106 371,35

 

 

 

 

 

 

 

02316

Nyanlegg

2 883 124,63

3 154 253,00

3 154 253,00

0,00

0,00

04290

Merverdiavg på vederlag

304 925,56

0,00

0,00

0,00

0,00

06000

Salg- og leieinntekter

-98 965,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08109

Overf. fra staten

-1 709 833,00

-1 775 000,00

-1 775 000,00

0,00

0,00

09400

Disp.fond (2.58)

-1 379 252,19

-1 379 253,00

-1 379 253,00

0,00

0,00

8160

Ombygging NAV-kontor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

01206

Diverse driftsutgifter

97 486,00

0,00

0,00

0,00

7 523 504,40

02000

Utstyr og inventar

0,00

0,00

0,00

0,00

176 956,00

02316

Nyanlegg

0,00

351 648,00

351 648,00

0,00

754 755,20

02702

Andre tjenester

0,00

0,00

0,00

0,00

58 817,00

04290

Merverdiavg på vederlag

24 371,50

0,00

0,00

0,00

2 127 608,15

09100

Lån

-121 857,50

-351 648,00

-351 648,00

0,00

-10 641 640,75

8201

Ombygging Veggli skole

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


 

 

 

 

 

 

 

 

Konto

Konto (T)

Regnskap 2008

Sum budsjett 2008

Budsjettreg 2008

Budsjett 2008

Regnskap 2007

02316

Nyanlegg

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

02702

Andre tjenester

0,00

0,00

0,00

0,00

18 469,00

04290

Merverdiavg på vederlag

77 970,50

0,00

0,00

0,00

418 601,09

09100

Lån

-229 790,50

0,00

0,00

0,00

-2 094 926,00

8202

Ombygging Rollag skole

160 062,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

02316

Nyanlegg

58 993,00

0,00

0,00

0,00

306 013,20

04290

Merverdiavg på vederlag

10 150,00

0,00

0,00

0,00

76 503,30

08900

Overføringer fra andre

-63 514,91

0,00

0,00

0,00

-307 516,50

09700

Overført fra driftsregnskapet

0,00

0,00

0,00

0,00

-75 000,00

8203

Ballbinge Rollag

5 628,09

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

02000

Utstyr og inventar

113 154,40

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

04290

Merverdiavg på vederlag

28 288,60

0,00

0,00

0,00

0,00

09400

Disp.fond (2.58)

-100 000,00

-100 000,00

0,00

-100 000,00

0,00

8204

Inventar samfunnshusene

41 443,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

01206

Diverse driftsutgifter

19 608,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02006

EDB-utstyr

0,00

14 510,00

14 510,00

0,00

291 393,20

04290

Merverdiavg på vederlag

4 902,00

0,00

0,00

0,00

72 848,30

08501

Overf. fra andre kommuner

-10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09400

Disp.fond (2.58)

-14 510,00

-14 510,00

-14 510,00

0,00

-364 241,50

 

 

 

 

 

 

 

8302

Plom prosjektet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01206

Diverse driftsutgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

50 335,20

02000

Utstyr og inventar

0,00

0,00

0,00

0,00

168 503,60

04290

Merverdiavg på vederlag

0,00

0,00

0,00

0,00

54 709,70

09400

Disp.fond (2.58)

0,00

0,00

0,00

0,00

-43 548,50

09480

Ub.kap.fond disponert (2.54)

0,00

0,00

0,00

0,00

-230 000,00

8303

Utstyr til hjemmetjeneste og sykehjem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

02000

Utstyr og inventar

257 444,70

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

04290

Merverdiavg på vederlag

64 361,18

0,00

0,00

0,00

0,00

09400

Disp.fond (2.58)

-200 000,00

-200 000,00

0,00

-200 000,00

0,00

8304

Kjøkken Rollag bydeheim

121 805,88

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

02316

Nyanlegg

0,00

150 000,00

0,00

150 000,00

200 000,00

09400

Disp.fond (2.58)

0,00

-150 000,00

0,00

-150 000,00

-200 000,00

8500

Kirkegård i Rollag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

02316

Nyanlegg

0,00

0,00

0,00

0,00

187 956,00

09400

Disp.fond (2.58)

0,00

0,00

0,00

0,00

-187 956,00

8501

Elanlegg og varme i Veggli kirke, kjøleanlegg båre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

02316

Nyanlegg

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

09400

Disp.fond (2.58)

0,00

0,00

0,00

0,00

-200 000,00

8502

Planering Veggli kirkegård

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

02316

Nyanlegg

0,00

0,00

-100 000,00

100 000,00

0,00

09480

Ub.kap.fond disponert (2.54)

0,00

0,00

100 000,00

-100 000,00

0,00

8505

Redskapshus/garderobe Veggli kirke

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

02316

Nyanlegg

0,00

0,00

-1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

09100

Lån

0,00

0,00

1 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

8601

Tilknytning høydebasseng Rollag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Konto

Konto (T)

Regnskap 2008

Sum budsjett 2008

Budsjettreg 2008

Budsjett 2008

Regnskap 2007

02316

Nyanlegg

0,00

0,00

-300 000,00

300 000,00

0,00

09100

Lån

0,00

0,00

300 000,00

-300 000,00

0,00

8602

Reservevannsforsyning Veggli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

02316

Nyanlegg

0,00

0,00

-200 000,00

200 000,00

0,00

09100

Lån

0,00

0,00

200 000,00

-200 000,00

0,00

8603

Reservevannsforsyning Rollag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

02316

Nyanlegg

676 439,80

1 100 000,00

1 100 000,00

0,00

0,00

02702

Andre tjenester

19 810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09100

Lån

-596 249,80

-1 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

0,00

09480

Ub.kap.fond disponert (2.54)

-100 000,00

-100 000,00

-100 000,00

0,00

0,00

8610

Rollag vannverk - flomsikring, ny grunnvannsbrønn

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

02316

Nyanlegg

928 394,41

594 700,00

594 700,00

0,00

0,00

09100

Lån

-903 750,20

-500 000,00

-500 000,00

0,00

0,00

09400

Disp.fond (2.58)

-24 644,21

-94 700,00

-94 700,00

0,00

0,00

8611

Veggli - høydebasseng (sikring)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

02316

Nyanlegg

673 832,20

700 000,00

0,00

700 000,00

696 487,00

04290

Merverdiavg på vederlag

58 061,05

0,00

0,00

0,00

55 004,25

09480

Ub.kap.fond disponert (2.54)

-700 000,00

-700 000,00

0,00

-700 000,00

-608 405,00

8700

Kommunale veger

31 893,25

0,00

0,00

0,00

143 086,25

 

 

 

 

 

 

 

02316

Nyanlegg

0,00

0,00

0,00

0,00

420 668,80

04290

Merverdiavg på vederlag

0,00

0,00

0,00

0,00

105 167,20

09400

Disp.fond (2.58)

0,00

0,00

0,00

0,00

-325 000,00

09700

Overført fra driftsregnskapet

0,00

0,00

0,00

0,00

-200 000,00

8701

Hengebro ved Wårviken

0,00

0,00

0,00

0,00

836,00

 

 

 

 

 

 

 

02316

Nyanlegg

17 540,00

21 925,00

-278 075,00

300 000,00

0,00

04290

Merverdiavg på vederlag

4 385,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09400

Disp.fond (2.58)

0,00

0,00

300 000,00

-300 000,00

0,00

09480

Ub.kap.fond disponert (2.54)

-21 925,00

-21 925,00

-21 925,00

0,00

0,00

8750

Tiltak brannstasjonen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

02201

Brannbil

1 340 716,40

1 596 000,00

1 446 000,00

150 000,00

964 000,00

04290

Merverdiavg på vederlag

335 179,10

0,00

0,00

0,00

0,00

09100

Lån

-150 000,00

-150 000,00

0,00

-150 000,00

0,00

09400

Disp.fond (2.58)

0,00

0,00

0,00

0,00

-428 000,00

09480

Ub.kap.fond disponert (2.54)

-1 446 000,00

-1 446 000,00

-1 446 000,00

0,00

-54 000,00

09700

Overført fra driftsregnskapet

0,00

0,00

0,00

0,00

-482 000,00

8751

Brannbil

79 895,50

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

02200

Anskaffelse av maskiner

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

04290

Merverdiavg på vederlag

0,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

09480

Ub.kap.fond disponert (2.54)

0,00

0,00

0,00

0,00

-300 000,00

8770

Kjøp av brukt traktor

0,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

 

 

 

 

 

 

 

06700

Salg av tomter

-60 819,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8800

Boligfelt i Veggli

-60 819,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

06700

Salg av tomter

-120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8801

Boligfelt i Rollag

-120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

02316

Nyanlegg

105 328,00

160 000,00

160 000,00

0,00

0,00

04290

Merverdiavg på vederlag

26 332,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09400

Disp.fond (2.58)

-131 660,00

-160 000,00

-160 000,00

0,00

0,00

8820

Drenering gjennomgangsboliger i Veggli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Konto

Konto (T)

Regnskap 2008

Sum budsjett 2008

Budsjettreg 2008

Budsjett 2008

Regnskap 2007

02316

Nyanlegg

14 245,00

17 444,00

17 444,00

0,00

0,00

04290

Merverdiavg på vederlag

3 198,75

0,00

0,00

0,00

0,00

09400

Disp.fond (2.58)

-17 443,75

-17 444,00

-17 444,00

0,00

0,00

8821

Carport for leasingbiler PLO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

02300

Vedlikehold

0,00

91 725,00

91 725,00

0,00

86 620,00

04290

Merverdiavg på vederlag

0,00

0,00

0,00

0,00

21 655,00

09700

Overført fra driftsregnskapet

0,00

-91 725,00

-91 725,00

0,00

-108 275,00

8822

Maling av Risørbygget og kommunehuset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

02300

Vedlikehold

56 940,80

64 328,75

64 328,75

0,00

428 537,00

04290

Merverdiavg på vederlag

14 235,20

0,00

0,00

0,00

107 134,25

09100

Lån

-64 328,75

-64 328,75

-64 328,75

0,00

-535 671,25

8840

Næringsparken

6 847,25

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

02000

Utstyr og inventar

238 450,80

300 000,00

100 000,00

200 000,00

0,00

04290

Merverdiavg på vederlag

58 991,20

0,00

0,00

0,00

0,00

09100

Lån

-200 000,00

-200 000,00

0,00

-200 000,00

0,00

09480

Ub.kap.fond disponert (2.54)

-97 442,00

-100 000,00

-100 000,00

0,00

0,00

8850

Enøktiltak svømmehallen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

02200

Anskaffelse av maskiner

262 500,00

269 383,00

269 383,00

0,00

0,00

05480

Ub.kap.fond disponert (2.54)

0,00

-170 973,00

-170 973,00

0,00

0,00

09480

Ub.kap.fond disponert (2.54)

-164 090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09700

Overført fra driftsregnskapet

-98 410,00

-98 410,00

-98 410,00

0,00

0,00

8851

Buss til Idrettsskolen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

02702

Andre tjenester

0,00

0,00

-300 000,00

300 000,00

0,00

09400

Disp.fond (2.58)

0,00

0,00

300 000,00

-300 000,00

0,00

8900

Sentrumsplan Rollag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

02702

Andre tjenester

0,00

0,00

-200 000,00

200 000,00

0,00

09480

Ub.kap.fond disponert (2.54)

0,00

0,00

200 000,00

-200 000,00

0,00

8901

Bioenergi opprustning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

02316

Nyanlegg

0,00

0,00

0,00

0,00

76 395,70

04290

Merverdiavg på vederlag

0,00

0,00

0,00

0,00

19 098,93

09400

Disp.fond (2.58)

0,00

0,00

0,00

0,00

-89 950,00

09480

Ub.kap.fond disponert (2.54)

0,00

0,00

0,00

0,00

-5 544,63

8902

Veggli sentrum

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

05201

Kjøp av aksjer

171 704,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05300

Dekning av tidligere års underskudd

0,00

0,00

0,00

0,00

332 030,05

05480

Ub.kap.fond disponert (2.54)

1 844 285,44

0,00

0,00

0,00

0,00

09400

Disp.fond (2.58)

0,00

0,00

0,00

0,00

-112 044,00

09480

Ub.kap.fond disponert (2.54)

0,00

0,00

0,00

0,00