Tjenestebeskrivelser for  Individ og samfunn

Askespredning
Borgerlig vielse
Brannvern og tilsyn
Gravferd
Gravplass
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Kommunal planlegging - medvirkning
Publisering av saksdokumenter på Internett
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Valg til kommunestyret og fylkestinget

Artikler

Økonomiplan og budsjett - Tertialrapport og regnskap
Folkevalgte med kontaktinformasjon
Politikk
Plan og utvikling
Orientering om fyringsanlegg
Under Varden
Kunngjøringer
Offentlig høring av reguleringsplan Høghaug-Myrefjell
Økonomi
Om kommunen
Flommen 2007
Innbyggervarsling
Om Rollag kommune
Borgelige vigsler i Rollag kommune
Møtekalender
Rollag 2020
Regional plan for Hardangervidda skal rulleres
Omstillingsstyret
Møtebøker
Omstillingsstyret
Organisasjonskart
Organisasjonskart
Reguleringsplan - Wårviken masseuttak
Vil du bli meddommer i lagmannsretten, tingretten eller jordskifteretten?
Aktuelle saker
Planprogram for kommuneplanens arealdel
Konstituering av Rollag kommunestyre
Valg 2015
Rollag Kommune klatrer på NHOs kommune rangering
Reguleringsplan Mogen-Lauvhaugen Mykstulia-Lauvhovd
Styrevervregisteret
Forslag til nye Politivedtekter
Reguleringsplan Kolvegen-Glaimkøse
Politikk og samfunn
Høring - utbygging av fibernett
Stedsutvikling
Postlister
2008 Rustvegen, Nordre Vegglifjell
2010 Hekåe hyttefelt
2007 Kvisle skog og Mjogetjønnhaugen
2008 Mykstu-Lien
2001001 Sundtjønn
2010 Årset-Høggerud seter, Søndre Risteingen og Vikje
2008 Barkejuvet
Reguleringsplan for masseuttak (Øye gård) og reguleringsendring for Killingdalen (2 nye tomter).
2011 Detaljregulering Lauvhaugen Søre Vegglifjell
2010 Killingdalen sør, Sagstugo og Myrefjell seter
2006 Deveg og Rustvegen
1997001 Killingdalen
2003002 Lauvhovd - Persbu
2007 endring for Veggli friluftspark
2008 Tveitensameiet-Persbuhaugen
2009 Sundtjønnskarven og Skjærbrekka
1998001 Veggli sentrum
2010 Sundtjønnskarven - endring av vegadkomst
2003001 Rusthøgda
2008 - vei ved Mjogetjønn
Varsel om oppstart planarbeid for faghandelssenter
Den Norske Kirke
Human-Etisk Forbund
Welcom
Litt om kommunen
Videoarkiv - møter
Fisk og viltnemd
Møter og saker
Kostradata
Menighetsrådet
Rådmann
Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 og Budsjettrammer 2014
Ledig stilling som konsulent/rådgiver i Fellestjenesten.
TV-aksjonen 2013: INGEN TID Å MISTE
Her kan du stemme ved stortingsvalget 2013.
Stortings- og sametingsvalget 2013 - Forhåndsstemmegivning
Offentlig utlegging av manntall ved stortingsvalget 2013
Høring - Kommuneplanens samfunnsdel
2010 - Planer godkjent høsten
2012 - Reguleringsplan detaljplan masseuttak Prestmoen gård Bjordsåte
Vegnavn – forlengelse av høringsfrist
Kommunestyermøte 02.05.13
Kommunestyremøte
Mens du venter på ambulansen
Kommunestyremøte
Renholdsvikar på Idrettsskolen
Kommunestyremøte
Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 og Budsjettremmer 2013.
Handlingsprogram 2013-2016
Spørretime i kommunestyret.
Åpent møte om oppstart av omstillingsarbeidet
Hytteutviklingsseminar
Formannskapets forslag til budsjett 2012 og økonomoplan 2013-2015
Konstituerende møte i kommunestyret 6.oktober
Rollag kommunestyre 2011-2015
Telefonbrudd 23.11
Rollag kommmunestyre 2011 - 2015
Åpent møte om omstilling og nyskapning i Rollag
Valg 2011 - Manntall ute til offentlig ettersyn
Omstilling og nyskaping i Rollag kommune
Kongsberg sykehus - Vestre Viken HF
Kommunedelplan for Trillemarka - Rollag Østfjell
Konsekvensutredning – Mulige strukturelle tiltak – fra to til en?
Sommertid
Høring av kommuneplan - samfunnsdel