Tjenestebeskrivelser for  Bolig og eiendom

Adressetildeling
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Bolig - oppføring av ny bolig
Boplikt ved kjøp av eiendom
Brannvern og tilsyn
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Bygging og graving i forurenset grunn
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak
Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendomsskatt
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Forhåndskonferanse
Fradeling av eiendom
Grensejustering
Grunnlån
Grunnlån
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bolig
Kommunal planlegging - medvirkning
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Landbruket - erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og ved katastrofetap i husdyrhold
Landbrukseiendom - bygging
Landbrukseiendom - deling
Midlertidig botilbud
Oppmålingsforretning
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Startlån bolig
Startlån bolig
Utslippstillatelse
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann

Artikler

Feieren kommer på hytte - skjema for registrering.
Eiendom
Ny forskrift om brannforebygging
Blanketter byggesak
Vegnavn vedtatt av kommunestyret
Kommunale boligtomter
Varsel planarbeid Kolvegen-Glaimskoese boligomraade
Botilbud i Rollag kommune
Bolig, eiendom og næring
Brannvesen
Montering av ildsted
Forebyggende avdeling
Feiertjenesten
Beredskapsavdelingen
Sikker adkomst for feier
Riktig fyring

Adressering
Navneutvalg
Byggeskikkpris i Numedal
WEB-kart