Skolefritidsordning


Generelt

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

I skolefritidsordningen gis barn en trygg fritid før og etter skoledagen. Vi legger vekt på at dette er barnas fritid, derfor vil aktivitetene bære preg av det. Barna har hver dag et felles måltid ved skoledagens slutt, og de som kommer tidlig om morgenen, kan spise frokost på SFO. Det legges til rette for at barna kan leike både ute og inne, og det organiseres ulike aktiviteter barna kan velge mellom.

NYTT FRA 01.08.13:

Kommunestyret i Rollag vedtok følgende i sitt møte 14.02.13:

”Det legges til rette for at elever med SFO-ordning kan leveres tidligere om morgenen, dersom det er behov for det. Om ettermiddagen kan det tilbys en følgeordning fra skolen til Numedalsbussen.”

Alle elever som søker sfo-plass fra 01.08.13, og elever som beholder sin sfo-plass videre, vil i opptaksbrevet fra skolen, få spørsmål om de ønsker å benytte seg av utvidet åpningstid om morgenen, eller følgeordning til Numedalsbussen om ettermiddagen.

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Barn med spesielle behov kan søke om SFO tilbud t.o.m. 7.klasse.

Pris

Priser SFO

Søknadsfrist

1. mars

Søknaden sendes til

Elektronisk søknadsskjema - se link, aktuelle skjema, på høyre side.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Saksbehandling

I samråd med daglig leder avgjør rektor opptak av barn.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

  • Ingrid  Gaarder
  • Leder
  • Telefon: 31 02 31 36
  • Mobil: 95888789
  • Faks: 32 74 69 15
  • Send e-post
  • Besøksadresse
  • 3628 VEGGLI

Tjenestekatalog