Kommunal bolig


Generelt

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo, og Nav skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier det på egen hånd.

Kommunale boliger i Rollag kommune administreres av eiendomsavdelingen.

Målgruppe

Vanskeligstilte

Kriterier / Vilkår

Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

Søknaden sendes til

Elektroniskskjema sendes enten via skjema/skjermdialog dierekte til postmottak eller til postmottak@rollag.kommune.no eller i brev til: Rollag kommune Kommunehuset 3626 Rollag

Saksbehandling

Søknaden behandles fortløpende

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

  • Kåre  Syvertsen
  • Saksbehandler/oppmåling
  • Telefon: 31 02 36 02
  • Mobil: 413 13 063
  • Send e-post
  • Postadresse
  • Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG
  • Besøksadresse
  • 3626 ROLLAG

Aktuelle skjema