Kulturmidler


Generelt

Tilskudd det kan søkes om:

 • Aktivitetstilskudd: Vurderes bl.a. etter aktiv medlemsmasse, faste utgifter og planlagte aktiviteter gjennom året.
 • Engangstilskudd: Ved oppstart av nye aktiviteter og kompetanseheving.
 • Tilskudd til spesielle tiltak: Det må søkes i forkant, og det må gjelde tiltak en ikke med rimelighet kan vente innarbeidet i de årlige søknadene om ordinære aktivitetstilskudd for lag og foreninger. Det gis tilsagn om støtte som utbetales når det gis rapport om at tiltakene er gjennomførte.

Målgruppe

 • Organisasjoner og enkeltpersoner innen kommunen som driver kulturell aktivitet.
 • Organisasjonen må være åpen for alle og ledelsen må være demokratisk valgt.
 • Søknaden fremmes gjennom lagets hovedstyre.
 • Unntatt fra tilskudd er organisasjoner som først og fremst ivaretar medlemmenes yrkes, eller økonomiske interesser.

Kriterier / Vilkår

Søknaden skal inneholde:

 • Aktivitetsplan
 • Budsjett
 • Ved søknad om aktivitetstilskudd: årsmelding og regnskap fra siste år.
 • Nærmere og utfyllende redegjørelse for de tiltak som det søkes om stønad til.

Søknadsfrist

Tildelingen av aktivitetstilskudd blir lyst med søknadsfrist 15. april. Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke tatt med i betraktning.  Andre tilskudd blir behandlet fortløpende igjennom året.

Søknaden sendes til

Skjemaet sendes elektronisk direkte til Rollag kommune.

Saksbehandling

Alle tilskudd blir fordelt av formannskapet, eller rådmannen etter delegasjon fra utvalget, innenfor de rammer som kommunestyret vedtar i de årlige budsjetter.