Tjenestebeskrivelser for  Samfunnsplanlegging

Kommunal planlegging - medvirkning

Artikler

Økonomiplan og budsjett - Tertialrapport og regnskap
Økonomi
Plan og utvikling
Rollag 2020
Omstillingsstyret
Organisasjonskart
Reguleringsplan - Wårviken masseuttak
Planprogram for kommuneplanens arealdel
Reguleringsplan Mogen-Lauvhaugen Mykstulia-Lauvhovd
Reguleringsplan Kolvegen-Glaimkøse
Høring - utbygging av fibernett
Stedsutvikling
2008 Rustvegen, Nordre Vegglifjell
2010 Hekåe hyttefelt
2007 Kvisle skog og Mjogetjønnhaugen
2008 Mykstu-Lien
2001001 Sundtjønn
2010 Årset-Høggerud seter, Søndre Risteingen og Vikje
2008 Barkejuvet
Reguleringsplan for masseuttak (Øye gård) og reguleringsendring for Killingdalen (2 nye tomter).
2011 Detaljregulering Lauvhaugen Søre Vegglifjell
2010 Killingdalen sør, Sagstugo og Myrefjell seter
2006 Deveg og Rustvegen
1997001 Killingdalen
2003002 Lauvhovd - Persbu
2007 endring for Veggli friluftspark
2008 Tveitensameiet-Persbuhaugen
2009 Sundtjønnskarven og Skjærbrekka
1998001 Veggli sentrum
2010 Sundtjønnskarven - endring av vegadkomst
2003001 Rusthøgda
2008 - vei ved Mjogetjønn
Varsel om oppstart planarbeid for faghandelssenter
Kostradata
Rådmann
Statlige tilskudd til idrettsanlegg 2014
Høring - Kommuneplanens samfunnsdel
2010 - Planer godkjent høsten
2012 - Reguleringsplan detaljplan masseuttak Prestmoen gård Bjordsåte
Vegnavn – forlengelse av høringsfrist
Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 og Budsjettremmer 2013.
Hytteutviklingsseminar
Omstilling og nyskaping i Rollag kommune
Kommunedelplan for Trillemarka - Rollag Østfjell
Konsekvensutredning – Mulige strukturelle tiltak – fra to til en?
Statlige tilskudd til idrettsanlegg 2011
Høring av kommuneplan - samfunnsdel