ADM - Egenmelding ved fravær


Generelt

Arbeidstaker skal snarest mulig og innen arbeidstidens slutt første sykefraværsdag melde fra til nærmeste leder om fraværet med mindre  spesielle grunner gjør dette vanskelig. Meldeplikten gjelder også når barn/barnepasser er sykemeldt av lege. Sykefraværets sannsynlige varighet skal også meldes.  Fraværet skal bekreftes med en skriftlig egenerklæring første arbeidsdag etter sykefraværet dersom ikke sykemelding fra sykemelder foreligger. Skjema " Egenmelding ved fravær" benyttes. 

Målgruppe

Hvem kan nytte egenmeldingen? Egenmeldingen kan først benyttes etter at arbeidstakeren har vært ansatt i 2 måneder. Deltidsansatte har samme rettigheter som fulltidsansatte. Det foretas ingen avkorting i forhold til stillingsstørrelse.

Kriterier / Vilkår

Orientering til arbeidstaker

Ved egen sykdom:

Egenmelding kan ikke benyttes før arbeidstakeren har vært tilsatt hos arbeidsgiver i 2 måneder.

Melding om sykefravær gis første fraværsdag

Arbeidstakeren plikter å gi arbeidsgiveren melding om sykefraværet så snart som mulig og senest innen første fraværsdags slutt. Denne meldingsplikten gjelder selv om det foreligger sykemelding fra lege fra første dag. Rett til sykepenger gjelder først fra den dagen meldingen blir gitt.

Åtte kalenderdager

Egenmelding kan benyttes for inntil 8 kalenderdager av gangen. Ved nytt sykefravær innen 16 dager, blir tidligere dager med egenmelding medregnet. Det betyr at dersom en arbeidstaker har benyttet 8 egenmeldings-dager, må hun/han ha vært arbeidsfør i 16 dager før ny egenmelding kan benyttes. Arbeidsfrie dager blir regnet med som egenmeldingsdager dersom arbeidstaker er syk både umiddelbart før og etter slike arbeidsfrie dager.                                    

Egenmelding kan ikke benyttes

En kan ikke bruke egenmelding når en har fått sykepenger av arbeidsgiver i 16 kalenderdager, og så blir syk igjen uten å ha vært i arbeid i 16 sammenhengende kalenderdager.

Sykemelding fra lege

Sykemelding fra lege må ligge til grunn fra og med den første dagen arbeidstakeren skulle ha vært i arbeid etter at perioden for egenmelding gikk ut. Hvis ikke en slik melding ligger til grunn fra nevnte dag, mister arbeidstakeren retten til sykepenger for dagene med egenmelding.

Tap av retten til å benytte egenmelding

Dersom en arbeidstaker har hatt tre sykefravær á 8 kalenderdager, eller til sammen 24 kalenderdager i løpet av de siste 12 månedene uten å legge fram legeerklæring om at fraværet skyldes sykdom, skal arbeidstakeren ved framtidige fravær levere sykemelding fra lege fra og med første sykedag.

Når barn/barnepasser er syk

Permisjonsretten har hjemmel i Arbeidsmiljøloven §33 A.

Retten til permisjon gjelder ut det kalenderåret barnet fyller 12 år (18 år for kronisk sykt eller funksjonshemmede barn). Retten til fri er avgrenset til 10 dager pr. kalenderår (20 dager for enslige forsørgere). Arbeidstaker med omsorg for mer enn to barn under 12 år har rett til 15 dager pr. kalenderår (30 dager for enslige forsørgere). Arbeidstaker med omsorg for kronisk sykt barn eller funksjonshemmede barn under 18 år (gjelder ut det kalenderåret barnet fyller 18 år) har permisjon i 20 dager pr. kalenderår (40 dager for enslige forsørgere). Retten til betalt fravær (sykepenger) ved oven fornevnte tilfelle har hjemmel i folketrygdloven kapittel 9 (Omsorgspenger).

Egenmelding – 3 fraværsdager

Arbeidstaker som har rett til sykepenger ved sykt barn, kan benytte egenmelding når arbeidsforholdet har vart i 14 dager. Egenmelding kan benyttes for inntil 3 fraværsdager av gangen ved sykt barn (ved egen sykdom gjelder det som er nevnt for inntil 8 kalenderdager). Fra og med fjerde fraværsdag må arbeidstaker legge fram sykemelding fra lege for barnet.

Tap av retten til å benytte egenmelding når barn/barnepasser er syke.

Dersom en arbeidsgiver har rimelig grunn til å tro at en arbeidstaker har krevd sykepenger uten at fraværet skyldes at barnet/barnepasser har vært sykt, kan arbeidsgiver ved framtidige fravær kreve en sykemelding fra lege fra første fraværsdag.

Orientering til arbeidsgiver om refusjon fra Trygdeetaten

Ut over 10 dager

Etter folketrygdloven §9-8 kan arbeidsgiver kreve omsorgspenger, som han har betalt ut til den enkelte  arbeidstaker ut over 10 dager pr. kalenderår, refundert av trygdekontoret. Dette gjelder i de tilfeller der arbeidstaker som nevnt ovenfor har rett til sykepenger i 15, 20, 30 eller 40 dager.