Omstilling og nyskaping

Hva er omstilling og nyskaping i Rollag? 

Vedtak Hovedutvalg for regionalutvikling i Buskerud fylkeskommune vedtok i juni 2011 at Rollag kommune skal få status som omstillingskommune som følge av nedgang i arbeidsplasser og folketall.

Omstillingsstatus er i første omgang gitt for inntil tre år, da skal arbeidet evalueres med mulighet for videreføring i ytterligere tre år. Fylkeskommunen bevilget 2 mill. kr. til første året av omstillings-arbeidet. Nye bevilgninger gis årlig over statsbudsjettet, via Kommunal- og Regionaldepartementet.

Bakgrunnen for at Rollag er tildelt omstillingsstatus var en sterknedgang i sysselsetting i KA Rollag fra 2008 til 2009, da antall årsverk ble redusert fra 149 til 70. Vi vet at antall sysselsatte svinger med de økonomiske konjunkturene, og endringene i antall ansatte gir store virkninger i et lite lokalsamfunn som Rollag og Numedal. Nedgangen i antall ansatte i KA Rollag fra 2008 til 2009 må sees i sammen-heng med en lengre periode med nedgang i antall ansatte og en sterk nedgang i folketallet i Rollag etter år 2000. I 2010 var Rollag eneste kommune i Buskerud med nedgang i folketallet. Hensikten med omstillingsarbeidet er å få nyskapingsaktivitet og næringsutvikling i kommunen.

Rollag vil følge et ferdig utviklet arbeidsopplegg for omstillings- og nyskapingsområder som er utviklet av Innovasjon Norge og som bygger på mange tidligere gjennomførte omstillingsprosjekter. Bevilgningen på 2 mill. kr. ble gitt for første år av omstillingsarbeidet. Buskerud fylkeskommune søker KRD om nye midler årlig.

Hele omstillingsprogrammet er inndelt i fire faser:

 1. Avklaringsfasen er allerede gjennomført ved at Rollag ble tildelt omstillingsstatus.
 2. Strategi- og forankringsfasen vil vare fra august 2011 til februar 2012 og skal munne ut i en strategisk plan for omstillingsarbeidet i Rollag og en handlingsplan for første omstillingsår.
 3. Gjennomføringsfasen startet i februar 2012 og skal gå fram til og med 2014, da Buskerud fylkeskommune vil evaluere resultatene og vurdere om omstillingsarbeidet skal videreføres. Erfaringer viser at omstilling krever langsiktig satsing. Normal varighet er på 6 år, og det anbefales å legge et 10 års perspektiv på omstillingsarbeidet.
 4. Avslutningsfasen skal sørge for at lokalsamfunnet forbereder seg på perioden etter at det ekstraordinære omstillingsarbeidet er avsluttet.

Buskerud fylkeskommune var ansvarlig for avklaringsfasen mens Rollag kommune er ansvarlig for resten av omstillingsarbeidet. Kommunen må selv organisere arbeidet på en formålstjenlig måte. Omstillingsarbeidet forutsettes organisert etter PLP, Prosjektlederprosessen, og stiller krav til en omstillingsorganisasjon, omstillingsstyre, prosjektansvarlig og prosjektleder

Oversikt over ansvars- og rolledeling i omstillingsarbeidet:

Buskerud fylkeskommune:

 • Vurderer behov for ekstraordinær innsats i kommuner/regioner ut fra helhetlige regionale kriterier og tildeler omstillingsstatus
 • Fastsetter kriterier for omstillingsstatus, og krav til arbeidsform, resultater og organisering
 • Vurderer søknader og stiller krav til gjennomføring/måloppnåelse og rapportering gjennom årlige tildelingsbrev
 • Kan tildele Innovasjon Norge rolle som veileder, kvalitetssikrer og rådgiver i omstillingsprosessen, på vegne av fylkeskommunen

Rollag kommune:

 • Fått tildelt omstillingsstatus og omstillingsmidler fra fylkeskommunen
 • Har eierskapet til omstillingsarbeidet og har ansvar for søknad, er mottaker av omstillingsmidler og får resultatet av omstillingsprosessen

Kommunestyret i Rollag:

 • Er oppdragsgiver for omstillingsarbeidet
 • Fastsetter organisasjonsform
 • Vedtar strategisk omstillingsplan og delegerer ansvar for gjennomføring av omstillingsstrategiene til omstillingsorganisasjonen
 • Evaluerer framdriften i arbeidet

Omstillingsstyret:

 • Ansvar for å fremme forslag til omstillingsplan overfor kommunestyret
 • Får delegert ansvar for gjennomføring av omstillingsplanen
 • Rapporterer til kommunestyret om framdrift, resultater osv

Lokalt næringsliv er den primære målgruppen for omstillingsarbeidet. Det er likevel hele lokalsamfunnet som skal omstilles, ikke bare næringslivet.

I den første fasen som kommunen har ansvaret for, Strategi og forankringsfasen, vil rådmannen benytte kommuneadministrasjonen som omstillingsorganisasjon. Ordfører er valgt som prosjektansvarlig og det er engasjert prosjektleder i 50 % stilling for prosjektperioden på et halvt år.

Endelig organisering av selve omstillingsarbeidet (gjennomføringsfasen) vil vurderes underveis i strategi- og forankringsfasen.

Oversikt over organisering av hhv. strategi og forankringsfasen og gjennomføringsfasen:
Strategi- og forankrings-fase
(6 – 8 mnd)

Gjennomføringsfase
(3 – 6 år)

Omstillings-organisasjon

Kommuneadministrasjon

Vurderes, flere alternative løsninger: kommuneadministrasjon, eget næringsselskap, …

Omstillingsstyre

Interimsstyre for strategi- og forankringsfasen

Oppnevnes når organisering av gjennomføringsfasen er avklart

Prosjektansvarlig

Ordfører

Ansvarlig person i omstillings-organisasjon

Prosjektleder

Prosjektleder eng. i 50 %

100 % stilling