A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Ø  A

Abortsøknad - før tolvte svangerskapsuke
Adopsjon
Adressetildeling
Allmen kultur eller idrettsarbeid
Apostille
Askespredning
Avfall fra landbruket
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avlastningsopphold - sykehjem
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i landbruket

B

Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barselgrupper
Besøkshjem
Bevilling etablering og drift av serveringssted
Biblioteket
Bolig - oppføring av ny bolig
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til tilpasning
Bompenger - privat vei
Boplikt ved kjøp av eiendom
Borgerlig vielse
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Bygdeutviklingsmidler
Byggavfall - kildesortering
Bygge hus
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Bygging og graving i forurenset grunn

D

Deling av grunneiendom
Den kulturelle skolesekken
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E

Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendomsskatt
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Elevenes psykososiale arbeidsmiljø
Ergoterapi
Etablere barnehage
Etablererprøven for serveringsvirksomhet
Etableringstilskudd

F

Familievernkontor
Farlig avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Film og video - konsesjon for framvisning
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Fosterhjem/Å være fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Frivillige organisasjoner
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi
Førerkort - dispensasjon fra helsekrav

H

Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie
Hjemmesykepleie - psykiatri
Hjemmeundervisning

I

Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger
IT - brukertilgang
IT - Åpne outlook kalender for innsyn

J

Jordmortjeneste

K

Karakterer - klageadgang
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bolig
Kommunal planlegging - medvirkning
Kommunalt lån (sosiallån)
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Korttidsopphold på sykehjem
Krisesenter
Kulturmidler
Kulturpris
Kulturskole
Kulturstipend
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram - NAV

L

Lag og foreninger (lokal)
Landbruket - erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon
Landbruket - erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og ved katastrofetap i husdyrhold
Landbrukseiendom - bygging
Landbrukseiendom - deling
Landbruksskrot - innlevering
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Leirskoleopphold

M

Matombringing
Midlertidig botilbud
Mobbing - mottiltak
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N

Nydyrking av arealer til jordbruksformål

O

Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Opplæring i grunnskole og videregående skole – innhold og antall timer
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs - forhåndsvarsel og forebyggende tiltak

P

Parkeringstillatelse for funksjonshemmede
Parkurs
Pedagogisk-psykologisk tjeneste - henvisning
Permisjon fra grunnskoleopplæring
PP-tjenesten
Praktisk bistand i hjemmet
Privat vei - bompenger
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester
Publisering av saksdokumenter på Internett

R

Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Renovasjon
Retten til gratis grunnskoleopplæring
Retten til å dø hjemme
Rollag bibliotek

S

Salg og oppbevaring av fyrverkeri
Salgsbevilling alkohol
Samlivskurs
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Serveringsbevilling
SFO
Skatteattest
Skjenkebevilling - ambulerende / for bestemt enkeltanledning
Skjenkebevilling alkohol
Skolefritidsordning
Skolehelsetjeneste
Skolemiljøet - Mobbing
Skoleskyss
Snøscooterløyve
Sosiallån (kommunalt lån)
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Statlige spillemidler til idrettsformål
Støttekontakt
Svangerskapsavbrudd
Svangerskapsomsorg
Svømmehall
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Søppeltømming

T

Tannhelsetjeneste
Tekniske hjelpemidler - utlån
Terminal pleie i hjemmet
Tidligpensjon for jordbrukere
Tilskudd til utbedring av bolig
Tobakkssalg - registrering og internkontroll
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Trygghetsalarm

U

Utslippstillatelse

V

Vaksine
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Videregående opplæring for voksne

Ø

Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp